Innovativ upphandling av smart tjänst för lägesbilder av stadstrafiken – Case stadsplaneringskontoret i Helsingfors

Upphandlare

Helsingfors stad

Föremål för upphandlingen

Upphandling av pilotprojekt med syfte att analysera data som hjälper till att skapa lägesbilder
över trafiken utgående från data från trafikkameror

Upphandlingens effekter

Tack vare tre parallella pilotprojekt fick Helsingfors stad värdefull information om och insikt i hur alternativa modeller och kameratekniker lämpar sig för insamling av data ur trafikkameror för lägesuppgifter om stadstrafiken. Resultaten har använts i den fortsatta planeringen av lösningar med lägesbilder och tillhörande investeringar.

Bakgrund

Upphandlingen baserade sig på Helsingfors stads strategi för intelligenta transportsystem där
ett av utvecklingsobjekten var att skapa en uppdaterad lägesbild av stadstrafiken.

Upphandlingens mål
Målet för upphandlingen var att genom konkreta pilotprojekt utreda hurdana data man kan producera och analysera med hjälp av trafikkameror. Det ansågs vara ändamålsenligt att staden innan den investerar i ny teknik genomför parallella pilotprojekt med flera företag. På så sätt kunde man jämföra alternativa modeller för genomförande. Pilotprojekten genomfördes som offentlig upphandling så att staden kan styragenomförandet av projekten och får tillgång till uppgifterna om resultaten av dem.

Aktörer som deltagit i upphandlingen (på beställarsidan)

Stadsplaneringskontoret i Helsingfors, upphandlingscentralen, Tekes stöd för innovativa
upphandlingar, upphandlingskonsulter

TILLÄMPADE UPPHANDLINGSMETODER

Marknadsdialog

Projektet innehöll en omfattande marknadsdialog. Den omfattade ett offentligt, öppet leverantörsseminarium och en möjlighet att föra dialoger med stadens representanter. Som resultat av marknadsdialogen erhölls ovärderlig information om marknadens beredskap att svara på det behov som staden definierat. Som upphandlingsmodell för upphandlingen av pilotprojektet valdes öppet förfarande utgående från data som samlats in i marknadsdialogen.

Krav på föremålet för upphandlingen

Lämplighetskrav

Jämförelsegrunder

Upphandlingen genomfördes som en konkurrensutsättning med fast pris där leverantörerna fick poäng endast utgående från kvalitetsfaktorer. I dessa ingick (1) kvalitativ poängsättning av funktionella och tekniska krav (30 %), kvalitativ poängsättning av innovativa tilläggsegenskaper i anbudsgivarens anbud (30 %), projektplanens kvalitet (20 %) och kompetensen hos den erbjudna personalen (20 %).
Eftersom kontraktet inte omfattar produktionsanvändning av lösningen utan endast pilotprojekt,
betonade jämförelsegrunderna anbudsgivarnas förmåga att genomföra pilotprojektet som ett
utvecklingsprojekt och rapportera resultaten.

Genomförandet och uppföljningen av pilotprojekten förutsatte ett nära samarbete med leverantörerna. Leverantörerna i pilotprojekten hade i sina anbud föreslagit en projektplan med en uppskattning av beställarens arbetsinsats. Således var samarbetet mellan beställaren och leverantören systematiskt. Beställarens arbetsinsats bestod till väsentliga delar av materialleveranser, arbete i styrgruppen och kommentarer till dokumentationen inom pilotprojekten.

Kontraktsvillkor

Fördelar/Resultat

Upphandlingen var lyckad: beställaren fick mycket värdefull information med hjälp av de konkreta
pilotprojekten. Tack vare tre företags alternativa lösningar gav pilotprojekten jämförelseuppgifter om de olika metodernas styrkor och svagheter.
 

Eventuella fortsatta åtgärder  

Resultaten har utnyttjats i planeringen av intelligenta transportsystem i Helsingfors stad och i
vidareutvecklingen av lösningar med lägesbilder. De lösningar som tagits fram genom pilotprojekten har inte tagits i bruk som sådana, och upphandlingar som anknyter till dessa lösningar har inte genomförts.
 

Erfarenheter

Likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivare enligt upphandlingslagen verkställdes i den valda upphandlingsmodellen enligt följande:

  • Öppen marknadsdialog i beredningsskedet av upphandlingen (inkl. offentlig begäran om uppgifter, öppet leverantörsseminarium och dialoger)
  • Ett öppet anbudsförfarande i annonsportalen Hilma för offentlig upphandling
  • Tre parallella pilotprojekt kring alternativa metoder för videoanalyser med tre olika företagskonsortier
  • Varje pilotprojekt resulterar i en offentlig rapport till vilken beställaren har full nyttjanderätt.
  • I pilotprojektens slutrapporter ingår information om funktioner, prestanda och kvalitetsfaktorer som beställaren kan utnyttja i framtiden vid utarbetandet av anbudsförfrågningar för eventuella upphandlingar av lösningar för produktionsanvändning. Med hjälp av denna information kan konkurrensutsättningen i införandeskedet genomföras på ett teknik- och leverantörsneutralt sätt.

Med hjälp av dessa faktorer har man strävat efter att säkerställa likvärdig och icke-diskriminerande
behandling av anbudsgivare både i pilotprojekten och i eventuella framtida upphandlingar av lösningar förproduktionsanvändning.

Exempel för andra

Modellen för upphandling av pilotprojekt kan också tillämpas i andra motsvarande situationer.

tags