Kompetensutveckling inom offentlig upphandling

Vad är kompetens inom hållbarhet och innovationer vid offentlig upphandling? För lyckade offentliga upphandlingar behövs kompetens av många slag.  Upphandlingarnas strategiska roll i genomförandet av samhälleliga mål förutsätter strategisk kompetens, kunskaper och förtrogenhet med föremålet för upphandlingen samt en god uppfattning om det behov som upphandlingen tillgodoser.

Särskilt till hållbar och innovativ upphandling och behovsbedömningen i sammanhanget hör väsentligen också marknadskännedom och en dialog med olika intressentgrupper: på så sätt kan upphandlaren bedöma vilka innovativa lösningsalternativ marknaden har att erbjuda.  Marknadskännedomen kan stärkas genom en förutseende dialog. Den upphandlande enheten bör informera de berörda parterna om upphandlingen i tid så att leverantörerna är medvetna om vilka krav som ställs på föremålet för upphandlingen.  Det förutsätter att upphandlaren också har kommunikationskompetens

Kunskaper i upphandlingslagen hör till den offentliga upphandlarens vardag och innebär krav på juridisk kompetens i verksamhet inom offentlig upphandling.  Den nya upphandlingslagen betonar beräkning av livscykelkostnader som prissättningsgrund för upphandlingar. Det förutsätter också budgeterings- och prissättningskompetens.

VEM DRAR NYTTA AV KOMPETENSUTVECKLING INOM HÅLLBARHET OCH INNOVATIONER?

Alla offentliga upphandlande enheter och sektorernas tjänsteinnehavare Läroinrättningar.

VARFÖR UTVECKLA UPPHANDLINGSKOMPETENSEN?

Om utvecklingsbehoven och/eller utmaningarna nedan motsvarar din situation, kan kompetensutveckling inom hållbar och innovativ upphandling vara till stöd för dig.

 • Självständigt och ensamt ansvar för upphandlingar på bred front 

 • Upphandlingar vid sidan av det egna arbetet utan stöd av sakkunniga
 • Lära sig och dela med sig av egna erfarenheter och kunskaper
 • Få perspektivet och ”tänket” inom hållbar och innovativ upphandling kopplat till den grundläggande utbildningen inom de olika branscherna i tillämpliga delar – i synnerhet till de utbildningsprogram som utbildar upphandlare och upphandlingssakkunniga.

VILKA VERKTYG HAR KEINO ATT ERBJUDA?

Information

 • skalbara exempel och god praxis
 • lösningar som tillåter att man lär av andra och delar med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper

Råd

 • praktisk rådgivning om hållbar och innovativ upphandling
 • lösningar som tillåter att man lär av andra och delar med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper
 •  

Verktyg

 • regionala kompetensnätverk (Förändringsagenterna) 
 • marknadsinriktade anvisningar och modeller för upphandling med genomslagskraft
 • samarbete med läroanstalter och forskningsinstitut i syfte att omsätta forskningen kring offentlig upphandling i praktiken och införa hållbarhets- och innovationsperspektivet i undervisningen.

Hur kommer jag igång?

Kontakta oss på palvelu@hankintakeino.fi, och berätta vad du har för behov och mål. Den av våra sakkunniga som kan hjälpa dig bäst tar sedan kontakt med dig per e-post eller telefon. Därefter funderar vi ut följande steg tillsammans.