Utveckling av förvaltningssystem för självkörande bussar - Case Helsingfors stad

kaupunkikuvaa Helsingistä

BAKGRUNDSINFORMATION

Upphandlare

Helsingfors stad

Föremål för upphandlingen

Helsingfors stads kollektivtrafik

Värde på upphandlingen

5 500 000 euro

tavoite

Upphandlingens mål

Att få till stånd forskning och utveckling för att främja ibruktagandet av självkörande bussar. 

Bakgrund för upphandlingen

Helsingfors stad strävar efter att göra kollektivtrafiken till ett mera attraktivt alternativ än privatsbilismen. Automatstyrda bussar anses göra kollektivtrafiken smidigare. Självkörande bussar har redan testats i många länder, men man har ännu inte utvecklat något systematiskt förvaltningssystem för bussarna. Helsingfors stad har deltagit i projektet FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Systems) som har som mål att upphandla forskning och utveckling för att kunna ta i bruk självkörande bussar. I praktiken innebär det att utveckla och tillämpa ändamålsenliga programvaror, förvaltningssystem, maskinvaror och tjänster.

Aktörer som deltar i upphandlingen

Projektet samordnas av Forum Virium Helsinki. Utöver Finland deltar projektparter från Nederländerna, Grekland, Estland, Norge och Portugal.

UPPHANDLINGSPROCESSEN

prosessi

Beredning av upphandlingen och marknadsdialogen

År 2018 startade projektet FABULOS en öppen marknadsdialog med experter och övriga inom intelligent trafik för att få insikter om marknadsläget och framtiden för utveckling av automatiserande bussar. Samma år publicerade FABULOS en internationell förkommersiell anbudsförfrågan för att locka de legande företagen inom områdena intelligent trafik och teknik att delta i konkurrensutsättningen. För att kunna erbjuda en helhetsmässig lösning för att testa och operera en självkörande busslinje år 2020 skapade de deltagande företagen ett konsortium.

När anbuden lämnats in in leddes den tredelande processen för förkommersiell upphandling. Processen avslutades i september 2020. I den första fasen undersöktes de utvalda tekniklösningarnas lämplighet. I den andra fasen utvecklades de mest lovande koncepten till prototyper och testades under laboratorieförhållanden. I den tredje och sista fasen kontrollades de första slutprodukternas lämplighet, och de jämfördes i verkliga situationer. I Helsingfors testades självkörande bussar i området mellan Böle och Fiskehamnen.

Mer information

Forum Virium Helsinki:s webbplats

Projektet FABULOS:s webbplats

tags