Ansvarsfull upphandling av skyddshandskar för hälso- och sjukvården – Case Tammerfors stad

Upphandlare

Tammerfors stad / Tuomi Logistiikka Oy

Föremål för upphandlingen

Skyddshandskar för hälso- och sjukvården

Upphandlingens effekter

Tammerfors stad

Bakgrund

Tammerfors vill via sin upphandling främja globalt ansvar, arbetstagarnas välmående, miljöaspekter och en balanserad ekonomi. Det har uppdagats problem i de metoder som används vid produktionen av skyddshandskar för social- och hälsovården. Till exempel Finnwatch, som övervakar företagsansvar, har påtalat problemen. Problemen gäller bland annat arbetstagarnas rättigheter, arbetstider och arbetsförhållanden. Likaså är tillverkningen, användningen och förstöringen av skyddshandskar förknippade med många slags miljöproblem. Till exempel var de vinylhandskar som tidigare användes tillverkade av PVC-
plast. Handskarna gav då upphov till avfall som det är svårt att göra sig av med.

Upphandlingens mål

Målet för upphandlingen var att spara kostnader samt ta hänsyn till miljön och sociala aspekter. Avsikten var
också att minska på produkturvalet, eftersom nästan tio olika sorters handskar tidigare använts parallellt.

Aktörer som deltagit i upphandlingen (på beställarsidan)

Tuomi Logistiikka Oy; Nina Wihlman och Piia Räty, produktgruppsansvarig

Tillämpade upphandlingsmetoder

Marknadsdialog

[Läggs till senare]

Kriterier/Avtalsvillkor

I kostnadsberäkningen beaktas kostnaderna under hela livscykeln. Av anbudsgivarna krävdes
ansvarsfulla produktionsmetoder. Kravet var att anbudsgivaren/producenten förbinder sig att iaktta
Internationella arbetsorganisationen ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i
arbetslivet. Anbudsgivarna ombads ge en ansvarsrapport eller motsvarande utredning för att klargöra i
vilken mån de tillämpar ILO:s deklaration.

Fördelar/Resultat

Genom att beakta kostnaderna under hela livscykeln får Tammerfors stad nu en betydligt bättre produkt
som ger bättre skydd, och kostnaderna minskar med cirka 100 000 euro. Tidigare har nitrilhandskar kostat
mer per enhet än vinylhandskar och de har använts bara i begränsad utsträckning. Livscykelgranskningen
visade att nitrilhandskar köpta i stora mängder blir billigare än andra handskar och de logistiska kostnaderna
minskar så mycket att det uppstår en kostnadsbesparing på 100 000 euro. Nitrilhandskar ger också bättre
skydd än vinylhandskar och är mekaniskt lika hållbara som latexhandskar. Nitrilhandskar är inte heller
allergiframkallande och kan förstöras genom bränning.

Eventuella fortsatta åtgärder  

Under hela avtalsperioden kontrolleras det årligen att företagsansvaret uppfylls.

Kundens kommentar/Erfarenheter

”Tammerfors stad får tillgång till en betydligt bättre produkt till en kostnad som är 100 000 euro mindre än
tidigare och kan samtidigt minska upphandlingens skador på miljön och främja arbetstagarnas rättigheter.”
Tammerfors stad 15.1.2016

Exempel för andra

Tammerfors upphandling är ett lysande exempel på hur man genom att beakta livscykelkostnader i
stället för upphandlingspris kan få till stånd kostnadseffektivare samt miljömässigt och socialt
hållbarare upphandling av högre kvalitet.
 

FAKTARUTA exempel på hållbar tjänst eller produkt

  • beaktandet av livscykelkostnader gav betydande besparingar
  • enklare produkturval och produkter av högre kvalitet
  • upphandlingen främjar renare materialomsättning
  • upphandlingen beaktar sociala aspekter i produktionskedjan
     

Ursprungligt case: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2016/01/15012016_5.html

tags