Sysselsättning av invandrare genom resultatbaserat finansieringsavtal – Case Arbets- och näringsministeriet

BAKGRUNDSINFORMATION

Upphandlare

Arbets- och näringsministeriet

Föremål för upphandlingen

Sysselsättning för invandrare

Upphandlingens effekter

Målet är att sysselsätta 2 500 invandrare under tre år (2017–2019) och hjälpa arbetsgivarna att få den
kompetenta arbetskraft de behöver. Om projektet faller väl ut sparar staten 28 miljoner euro före utgången av 2023 och invandrarna får hjälp med att integreras i det finländska samhället.

Bakgrund

Arbets- och näringsministeriets försök förbättrar sysselsättningen för invandrare med hjälp av
privat kapital. I försöket används ett resultatbaserat finansieringsavtal (SIB). Pengarna för verksamheten samlas in bland placerare som också bär den ekonomiska risken för projektet.
Staten betalar bara för resultaten, dvs. för de besparingar som uppnåtts för den offentliga sektorn.

tavoite

Upphandlingens mål

 • Att sysselsätta 2 500 invandrare under tre år och hjälpa arbetsgivarna att få den kompetenta arbetskraft de behöver.
 • Att genom utbildning och sysselsättning hjälpa invandrarna att integreras i det finländska samhället.

Aktörer som deltagit i upphandlingen (på beställarsidan)

Arbets- och näringsministeriet, Sitras team för investeringar med samhällseffekt, Hansel Ab

TILLÄMPADE UPPHANDLINGSMETODER

Marknadsdialog

prosessi

 • Arbets- och näringsministeriet utsåg genom konkurrensutsättning Epiqs Oy till projektadministratör. Bolaget ska tillsammans med de serviceproducenter det väljer leta efter arbetsplatser, utbildainvandrare och samla in finansiering för verksamheten. Arbets- och näringsbyrån hänvisar klienterna till försöket.

Krav på föremålet för upphandlingen

Lämplighetskrav

Jämförelsegrunder

Kontraktsvillkor

 • Höga resultatmål har satts för sysselsättningen av invandrare och målen följs upp noggrant.
 • Arbets- och näringsministeriet betalar bara för resultat, dvs. för att en invandrare sysselsätts.

Fördelar/Resultat

När invandrare snabbt blir sysselsatta sparar staten arbetsmarknadsstöd och integreringskostnader och skatteutfallet förbättras. Om SIB-projektets mål uppnås, betalar ministeriet en del av de sparade pengarna till SIB-fonden. Ur fonden får placerarna tillbaka sitt kapital och en skälig avkastning betalas på kapitalet. Arbetsgivarna får kompetent arbetskraft och invandrarna integreras i det finländska samhället.

Eventuella fortsatta åtgärder 

Inga planerade åtgärder i det här skedet.

Kundens kommentar/Erfarenheter

I en intervju för tidningen Uusi Suomi uppskattar arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari
Gustafsson att en sådan här finansieringsmodell lämpar sig utmärkt för olika pilotprojekt.
Arbetsminister Jari Lindström (blå) berättar för sin del att det är meningen att ett nytt projekt för
sysselsättning av långtidsarbetslösa ska sättas igång under hösten enligt samma modell. Läs mer

Exempel för andra

Ett resultatbaserat finansieringsavtal (SIB) lämpar sig för tjänsteupphandling där man strävar efter
effekter i stället för prestationer. Privat kapital ger möjlighet till välfärdsinvesteringar som kostar
mycket pengar i början, dvs. investeringar i främjande och förebyggande verksamhet. I Finland
pågår för tillfället förutom SIB-projektet för integration också andra SIB-projekt som ska främja
arbetshälsan inom den offentliga sektorn samt barns och familjers välmående. För närvarande
bereds bland annat ett miljöprojekt.

 
 

FAKTARUTA

 • upphandling av effekter i stället för prestationer
 • upphandlaren betalar bara för uppnådda mål
 • privat kapital ger möjlighet till investeringar som kostar mycket pengar i början
 • betalning för resultat tryggar samverkan mellan serviceproducenterna och
  förhindrar deloptimering
   
tags