AI-lösningar som främjar kolneutralitet med förkommersiell upphandling - Case Helsingfors stad

kaupunkikuvaa Helsingistä

BAKGRUNDSINFORMATION

Upphandlare

Helsingfors stad

Föremål för upphandlingen

Helsingfors energiförsörjning och transport

Värde på upphandlingen

6 599 880 euro

tavoite

Mål för upphandling

Att minska utsläppen av växthusgaser från byggnader och trafik för att uppnå koldioxidneutralet.

Aktörer som deltar i upphandlingen

Projektet koordineras av Forum Virium Helsinki. Övriga deltagare i projektet är Amsterdam stad, Cap Digital (Parisområdet), Köpenhamns stad, Tallinn stad och Stavanger stad.

Bakgrund för upphandling

Helsingfors strävar efter att bli en koldioxidneutral stad senast år 2035. Större delen av stadens utsläpp av växthusgaser kommer från energiförsörjning och transport. Staden strävar efter att minska trafikens utsläpp med 69 procent jämfört med nivån år 2005. Helsingfors är en del av projektet AI4Cities, som hjälper städerna att uppnå sina klimatåtaganden genom att tillämpa artificiell intelligens inom transport och energiförsörjning.

Inom projektet AI4Cities försöker man hitta AI-lösningar som främjar kolneutralitet genom förkommersiell upphandling., PCP (Pre-Commercial Procurement). Förkommersiella upphandlingar som betonar produktutveckling används i situationer där ny forskning och utveckling behövs för att hitta en lösning som ännu inte finns på marknaden.

Förkommersiell upphandling uppmuntrar företagen att utveckla innovativa lösningar för den offentliga sektorns syften och erbjuder fallstudier som ger företagen konkurrensfördelar på marknaden.

UPPHANDLINGSPROCESS

prosessi

Beredning av upphandlingen och marknadsdialogen

Upphandlingsprocessen har tre faser, och den börjar med en marknadsdialog som kartlägger marknaden. Under marknadsdialogen samlas perspektiv på den framtida utvecklingen från teknikföretag och andra experter från sektorn. I December 2020 publicerades en internationell anbudsinfordan med syftet att bjuda in ledande AI-, IoT, och dataföretag att delta i anbudsförfarandet.

Mer information

AI4Cities-projektets hemsida

Forum Virium Helsinki:s hemsida

tags