Finland ingår i nätverket procure2innovate 

Finland anslöt sig till det internationella nätverket procure2innovate i november 2018 genom kompetenscentrumet KEINO. Syftet med nätverket är att främja utvecklingen av innovationer och kapacitetsbyggandet inom innovativa upphandlingar i Europa.

Procure2innovate skapar ett brett nätverk av nationella kompetenscentrum inom Europeiska unionen. I fem av nätverkets medlemsländer finns det redan ett nationellt kompetenscentrum för innovativ upphandling (Tyskland, Österrike, Nederländerna, Spanien och Sverige). I fem andra länder bereds inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum (Portugal, Grekland, Irland, Estland och Italien). De senaste tillskotten bland medlemmarna är Finland och Litauen.

Nätverket stöder informationsutbytet mellan kompetenscentrumen och tillägnandet av bästa praxis länderna emellan. Representanter för de kompetenscentrum som redan är verksamma bistår sådana kompetenscentrum som är i beredningsskedet av inrättandet. Målet är också att förstärka samarbetet mellan de olika länderna vid genomförandet av innovativa upphandlingar.

Läs Europeiska kommissionens meddelande här.