Haitallisten aineiden vähentäminen päiväkotiympäristön hankinnoissa -green deal

Kemikaalien haitattomuus merkittävä tavoite kansainvälisesti 

Haitallisiin kemikaaleihin liittyvien riskien minimoiminen on kansainvälisessä ympäristötyössä pitkäaikainen tavoite, jonka merkitys on kasvanut viime vuosina. YK:n kansainvälisessä kemikaalien hallinnan strategiassa on vuonna 2006 asetettu tavoitteeksi, että kemikaalit eivät vuonna 2020 aiheuttaisi merkittävää haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Kemikaalien kestävä hallinta on myös merkittävässä roolissa monien YK:n Agenda2030 –tavoitteiden toteuttamisessa: terveyden ja hyvinvoinnin sekä puhtaan veden ja sanitaation turvaamisessa, kestävien kaupunkien ja yhteisöjen ja vastuullisen kulutuksen tavoittelussa sekä maanpäällisen ja vedenalaisen elämän suojelemisessa. 
  
Erityisen ajankohtaisen kysymyksen kemikaalien hallinnasta tekee myös kiertotalouden tavoittelu, jonka myötä kemikaaleihin liittyvien riskien hallinnan merkitys korostuu, kun pyritään haitattomiin materiaalikiertoihin ja turvalliseen uusioraaka-aineiden hyödyntämiseen. EU:ssa on valmisteilla myrkytöntä ympäristöä koskeva strategia kemikaaleihin liittyvän lainsäädännön ja politiikan suuntaamiseen. Suomessa on tehty kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma jo vuonna 2006. 

Miksi haitattomat kierrot päiväkotien hankinnoissa? 

Haitallisiin kemikaaleihin liittyviä riskejä on pyritty EU:ssa minimoimaan kemikaalilainsäädännön avulla. Kemikaalien kieltäminen lainsäädännöllä on kuitenkin byrokraattista ja vie aikaa, sillä kemikaalien ympäristö- ja terveyshaitoista on oltava ensin erityisen vahvaa näyttöä. Lisäksi kiellettyjen aineiden valvonta ja testaaminen tuotteissa on haastavaa, eikä mikään viranomainen pysty tätä täysin järjestelmällisesti toteuttamaan. Julkisissa hankinnoissa voidaankin asettaa entistä tiukempia kemikaaleihin liittyviä vaatimuksia ja seurata vaatimusten toteutumista. 

Green dealin tavoite 

Haitattomien kiertojen green dealilla pyritään minimoimaan kemikaaleja päiväkotiympäristöstä hankinnan kautta ja siten vähentämään lasten kokonaiskemikaalialtistumista. Lapset on tunnistettu ryhmäksi, jotka ovat erityisen herkkiä haitallisten kemikaalien vaikutuksille, kasvun ja kehityksen ollessa vielä kesken. 

Tavoitteena on  

  • erityisesti vähentää tarpeettomia antimikrobisia aineita, hajusteita sekä väriaineita, 

  • soveltaa tiukempia lainsäädäntörajoituksia kemikaalien osalta lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden hankinnoissa 

  • sekä soveltaa erityistä huolta aiheuttavien aineiden ilmoittamisvelvoitetta hankinnoissa. 

Eteneminen 

Sopimusneuvottelut ovat käynnissä mukana olevien kaupunkien, ympäristöministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Tavoitteena saada sopimus valmiiksi vuoden 2020 kesän alkuun mennessä, jolloin käytännöntoimet alkavat vuoden 2020 aikana. Neuvoteltu green deal on voimassa vuoteen 2024 asti.

 Sopimukseen voi liittyä kun sopimusneuvottelut on käyty.