Sote-palveluiden hankinnat -kehittäjäryhmä

Tällä hetkellä sosiaalipalveluiden kilpailuttamisen haastena on se, että niitä kilpailutetaan pääosin hankintalain EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen menettelyillä, kuten avoimella menettelyllä kilpailutettuna puitejärjestelynä. Kyseinen menettely on raskaasti säännelty, eikä sovellu pitkäkestoisten palveluiden asiakaslähtöiseen kilpailuttamiseen.

Sosiaalipalveluissa on tunnistettu vahva tarve uudelle hankinta- ja sopimusmallille. Maakuntavalmistelussa tehtyjen selvitysten perusteella hankintasopimukset ovat olleet hajallaan, sopimukset ovat olleet puutteellisia, niiden hallinnointia ei ole vastuutettu selkeästi tai hallinnointiin ei ole ollut riittäviä resursseja.

Kehittäjäryhmän tavoitteena on laatia yleisesti hyödynnettävissä oleva malli pitkäaikaisten tai koko elämän kestävien sosiaalipalveluiden hankkimiseen ja sopimusmallinnus sosiaalipalveluiden hankintasopimusten pohjaksi. Laadittavalla sopimusmallinnuksella tarjotaan työkaluja tehokkaaseen sopimushallintaan palveluiden tilaajalle ja asiakkaalle. Sopimusmallinnuksella pyritään lisäksi mahdollistamaan sopimushallinnan yhdistäminen viranomaisvalvontaan ja sen digitalisointi sekä sopimusten johtamisen mallintaminen

Odotamme kehittäjäryhmään osallistuvilta osaamisen jakamista ja yhteisten näkemysten saavuttamista. Kehittäjäryhmään osallistuvat saavat käyttöönsä konkreettisen hankintamallin hankintalain liitteessä E mainituille palveluille, sopimusluonnoksen sosiaalipalveluiden hankintasopimuksiin ja antoisaa ajatustenvaihtoa muiden kehittäjäryhmäläisten kanssa. Tavoitteena on pilotoida uutta mallia.

Tapahtunutta

Kehittäjäryhmän käynnistystilaisuus järjestettiin maanantaina 17.6.2019. Lue lisää käynnistystilaisuudesta.

Tulossa

Sote-palveluiden hankinnat -kehittäjäryhmän tapaaminen 17.9.2019

Yhteyshenkilö

tags