Hankintojen strategisissa linjauksissa määritellään, miten hankinnoilla tuetaan organisaation tavoitteita. Organisaation strategiassa voidaan esimerkiksi linjata ekologisuus toiminnan tavoitteeksi, jolloin tämän tulisi näkyä myös organisaation toteuttamissa hankinnoissa. Mistä organisaatio sitten

Hankinnan suunnittelun ja valmistelun osaamiseen kuuluu koko joukko erilaisia tietoja ja taitoja. Tärkeää on lähteä liikkeelle siitä, että osaa kertoa ja ymmärtää, mitä organisaatio toimintastrategiassaan tavoittelee ja linjaa, jotta nämä asiat (esim.elinvoima tai innovatiivisuus) voidaan

Markkinakartoituksella viitataan usein erilaisiin kokonaisuuksiin. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) asettaa ohjeita ja reunaehtoja markkinakartoituksen toteuttamiseen. Alla määrittelyä käsitteeseen liittyvään terminologiaan. Markkinakartoituksella tarkoitetaan

Hankintatoimen analysointi Hankintatutka | Hansel Hankintatutka-palvelussa voidaan mitata itsearvioinnin ja raportoinnin avulla hankintayksiköiden hankintatoimen kyvykkyyttä eli maturiteettia. Työväline auttaa organisaatiota tunnistamaan keskeiset kehittämiskohteet sekä arvioimaan hankintatoimen

Keino-osaamiskeskuksen verkkopalveluita koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Keino-osaamiskeskus työskentelee yhdenvertaisuuden edistämiseksi verkkopalveluissaan tavoitellen sitä, että konsortion tuottamat

Hankintoja ohjaavaa strategiaa ei voida toimeenpanna ilman riittäviä tietoja sen sisällöstä ja menetelmistä toteuttaa strategiaa. Ainoa keino tähän on viestiä näistä riittävästi ja ajoissa. Strategian toteuttaminen on kuitenkin usein uusi tapa toimia, muutos, joka tulee toteuttaa. Muutoksen

Impakt ja Business Finlandin koordinoima KEINO-verkoston opetustoimen kehittäjäryhmä järjestävät syksyllä 2020 opetustoimen hankintoihin keskittyvän EDU-innovaatiokilpailun. Innovaatiokilpailun haasteenasettajia, eli hankinnan toteuttajia, ovat Espoon ja Vantaan kaupungit. Kilpailun tavoitteena on

Yksittäisen hankinnan arvioinnissa keskeistä on, miten yksittäisellä hankinnalla saavutetaan hankinnalle asetettuja vaikuttavuustavoitteita. Arviointi toteutetaan strategisesti merkittäville hankinnoille. Hankintojen ennakkoarvioinnista on julkaistu KEINO-osaamiskeskuksen oma opas: Opas hankintojen

Kun arvioidaan hankintoja kategoriatasolla, voidaan kiinnittää huomioita samoihin seikkoihin kuin strategisen tason arvioinnissa. Erona edelliseen on kuitenkin se, että arviointi kohdistuu vain tiettyyn tai tiettyihin keskeisiksi katsottuihin hankintakategorioihin kuten vaikkapa palveluhankintoihin