Hankinnan markkinakartoitus

""

Hankintayksikön on hyvä seurata jatkuvasti relevanttien tuotteiden ja palvelujen markkinan kehitystä. Uusia tuoteinnovaatioita ja palvelumalleja on syytä arvioida jatkuvasti suhteessa käynnissä oleviin ja tuleviin hankintatarpeisiin.  

Kun yksittäisen hankinnan toteuttamisen aika lähestyy, tarvitaan täsmätietoa markkinoilla olevista ratkaisuista hankintatarpeen täyttämiseen. Hankinnan kohde ja se, kuinka valmiiksi hankinnan kohde on jo määritelty ja kuvattu, ratkaisevat, millainen markkinakartoitus ja markkinavuoropuhelu on järkevä toteuttaa.  

Opas hankintojen markkinakaroitukseen

KEINO julkaisi marraskuussa oppaan hankinnan markkinakartoituksen tekemiseen.  Oppaan tarkoitus on kasvattaa ymmärrystä markkinavuoropuheluiden suunnittelusta ja antaa varmuutta niiden toteuttamiseen: miten saada markkinoiden ymmärrys tuotua tehokkaasti osaksi omaa hankintaa? Oppaassa kuvataan hankintojen valmisteluun kuuluvaa toimittajamarkkinoiden kartoittamista ja tarjonnan analysointia.

Hankinnan markkinakartoituksen opas

 

Keskeisiä käsitteitä

Alla määrittelyä käsitteeseen liittyvään terminologiaan.  

Markkinakartoituksella tarkoitetaan yleisesti kaikkea sitä markkinoilla olevan tiedon selvittämistä, jota hankintayksikön on mahdollista saada ja hyödyntää hankintaa suunnitellessaan ja valmistellessaan.  Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista  (1397/2016) asettaa ohjeita ja reunaehtoja markkinakartoituksen toteuttamiseen.

Markkinavuoropuhelu tarkoittaa markkinoiden kartoittamiseksi järjestettäviä tapaamisia potentiaalisten tarjoajien kanssa sekä hankinta-asiakirjojen tai muun materiaalin kommentointikierrosta tarjoajien kanssa. 

Ennakkoilmoitus tarkoittaa Hilma-verkkopalvelussa julkaistavaa määrämuotoista ilmoitusta suunnitella olevasta hankinnasta. 

Tietopyyntö tarkoittaa potentiaalisille tarjoajille pääsääntöisesti ennakkoilmoituksen yhteydessä tai sen jälkeen lähetettävää vapaamuotoista kirjallista kyselyä, jossa hankintayksikkö pyytää kirjallisesti lisätietoja mahdollisilta tarjoajilta tarjouspyynnön valmistelemiseksi ja hankinnan toteuttamiseksi.   

Miksi ja milloin markkinakartoitus sitten kannattaa tehdä, ja mitkä ovat ne tavat, joilla sen voi toteuttaa? Entä miten hankintalaki liittyy markkinakartoitukseen? Seuraavilla sivuilla vastaamme näihin kysymyksiin. Voit myös ladata sivujen sisällöstä kootun pdf-oppaan käyttöösi alla olevasta linkistä:

 

Kuka kartoittaa ja mitä?

Milloin tehdä markkinakartoitus?

Miten toteuttaa kartoitus tai vuoropuhelu?

Markkinakartoitus hankintalain näkökulmasta