KEINO-muutosagenttien haku

Alkaa: 16.11.2018 

Päättyy: 27.11.2018. 

Muutosagenttitoiminnalla vaikuttavuutta hankintoihin 

Keino-osaamiskeskuksessa on avoinna hankerahoitushaku marraskuussa 2018 koskien alueellista muutosagenttitoimintaa. Haemme erilaisia toimijoita, jotka toimivat paikallisesti tiedon tuottajina, kokoajina, jalostajina ja välittäjinä.  Haku kohdistuu maakunnassa jo toimiviin verkostoituneisiin asiantuntijaorganisaatioihin, joissa tunnetaan paikalliset erityispiirteet ja toimijat. Kyseessä ei ole varsinainen työpaikkailmoitus vaan hanke, jonka edistämiseen toimija saa muutosagentin muodossa rahoitusta. Toimija eli organisaatio nimeää muutosagentin, joka tekee tehtäväänsä oman työnsä ohessa, eli tietyn kuukausituntimäärän työajastaan.

Pilottialueet 

Varsinais-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Pirkanmaa 

Alueellisen KEINO-muutosagentin tehtävät 

Alueellinen KEINO-muutosagentti vastaa osaamiskeskuksen alueellisesta toiminnasta. Tehtäviin kuuluvat mm. 

o   KEINO-osaamiskeskuksen alueellisen verkoston perustaminen ja ylläpito.

o   Hankintayksiköiden neuvominen ja sparraus kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa. 

o   Tiedon kerääminen ja välittäminen kestävien ja innovatiivisten hankintojen alueellisista tarpeista ja hyvistä hankintamalleista.  

o   Kansallisisten linjausten viestiminen omalle muutosagenttialueelle.  

o   kehittäjäryhmiin osallistumisen ja Green Deal -sopimusten toteuttamisen edistäminen omalla muutosagenttialueella 

Alueellisen KEINO-muutosagentin vähimmäiskokemus

Hakijoita pyydetään nimeämään alueellinen muutosagentti, jolta vaaditaan kokemusta käytännön hankintatoimesta. Ehdotettavan alueellisen muutosagentin vähimmäiskokemus on:

 •  12 kk kokemuksen hankinta-asiantuntijana toimimisesta, tai 
 •  12 kk kokemuksen hankintaneuvonnasta tai
 •  12 kk kokemus hankintamenetelmiä kehittävässä projektissa

Alueellisen KEINO-muutosagentin saama tuki 

Valtakunnallinen KEINO-konsortio tukee muutosagenttia:

 • Välittämällä muutosagentille tietoa päivän polttavista aiheista
 • Kouluttamalla agenttia ja alueellista verkostoa
 • Kokoamalla työn tueksi tietoa kestävien ja innovatiivisten hankintojen tietopankkiin

Tukemalla alueellista työtä kansallisen moniammatillisen asiantuntijaorganisaatioiden verkoston voimin. Hankerahoitus on kuvattu hanke-esityslomakkeessa, jonka on liitteenä sivun lopussa. 

Tarkentavat valintaperusteet

Katsomme muutosagentiksi ehdotettavalle henkilölle eduksi seuraavat taidot ja osaamisen:

 • Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaaminen
 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • Verkostoitumistaidot
 • Oman agenttitoimialueen markkinatuntemus
 • Oman agenttitoimialueen hankintayksiköiden tuntemus
 • Asiakaspalvelutaidot
 • Projektinjohtotaidot

Lisäksi valintaan vaikuttaa hakijan ilmoittama muutosagenttityöhön käytettävissä oleva tuntimäärä.

Hakijat arvioidaan ja pisteytetään seuraavien valintaperusteiden ja erityistavoitteiden mukaan. Lataa valintakriteerit tästä tai sivun lopusta. 

Toiminnan rahoitus ja maksatus

Rahoitusta vuosille 2019 ja 2020 on kunkin alueen muutosagenttitoimintaan 60 000 euroa. Rahoitus jakaantuu alustavasti siten, että vuoden 2019 rahoitus on enintään 40 000 euroa ja vuoden 2020 rahoitus on 20 000 euroa, edellyttäen, että työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus KEINOlle toteutuu. 

Rahoitus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Maksatuksen tarkemmat ehdot ja aikataulut määritellään rahoituspäätöksen yhteydessä.

Jos hakija saa muuhun toimintaansa rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöstä, tulee tästä esittää hakemuksen yhteydessä tarkempi selvitys.

Hakemusten eli hanke-esitysten toimitustapa 

Hakija täyttää hakukaavakkeen, jossa arvioi ehdotetun muutosagentin osaamisen ja kokemuksen. Muutosagentin kokemusta ja osaamista todennetaan liitteillä.

Hakemusten eli hanke-esitysten toimitustapa

KEINO-osaamiskeskukselle osoitettu, sähköisesti täytetty haku- eli hanke-esityslomake liitteineen tulee lähettää käsittelyyn otsikolla "KEINO-muutosagenttihakemus [lisää maakunta]" osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi viimeistään 27.11.2018. Lataa hanke-esityslomake sivun lopusta.

Verovelkatodistusta, kauppa-, yhdistys- ja säätiörekisteriotetta tai selvitystä nimenkirjoitusoikeudesta ei tarvitse toimittaa.

Mikäli hakija on osallistunut aikaisempaan hakukierrokseen, se voi pitää aikaisemman hakemuksensa voimassa, jos hän on laittanut hakemukseensa muutosagenttityöhön käytettävissä olevan kuukausittaisen tuntimäärän. Hakija voi myös tehdä uuden hakemuksen halutessaan.

Aikataulu

Haun tavoiteaikataulu: Valintapäätös tehdään marraskuun loppuun mennessä

 • Muutosagentti koulutetaan valinnan jälkeen, koulutuksen kesto 3-4 päivää, joista osa  on lähipäiviä Helsingissä.
 • Muutosagentin toimikausi alkaa 1.1.2019

Mahdollisista viivästyksistä ilmoitetaan hakijoille.

tags