KEINO-muutosagenttien haku 2019

Alkaa: 29.4.2019  

Päättyy: 31.5.2019  (hakuaikaa jatkettu alkuperäisestä päivämäärästä, joka oli 10.5.)

TEHTÄVÄT, TOIMIALUE JA VALINTAPERUSTEET 

Alueellisen KEINO-muutosagentin tehtävät  

Alueellinen KEINO-muutosagentti vastaa osaamiskeskuksen alueellisesta toiminnasta. Tehtäviin kuuluvat mm.  

o   KEINO-osaamiskeskuksen alueellisen verkoston perustaminen ja ylläpito 

o   Hankintayksiköiden neuvominen ja sparraus kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa  

o   Tiedon kerääminen ja välittäminen kestävien ja innovatiivisten hankintojen alueellisista tarpeista ja hyvistä hankintamalleista   

o   Kansallisten linjausten viestiminen omalle muutosagenttialueelle.   

o   Kehittäjäryhmiin osallistumisen toteuttamisen edistäminen omalla muutosagenttialueella  

Alueellisen KEINO-muutosagentin toimialue 

Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Lappi, Pohjois-Karjala tai Satakunta. 

Alueellisen KEINO-muutosagentin valintaperusteet  

Katsomme muutosagentiksi sopivalle henkilölle eduksi seuraavat työtehtäviin kuuluvat taidot ja osaamisen:  

 • Innovatiivisten ja kestävien hankintojen osaaminen  

 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot  

 • Verkostoitumistaidot  

 • Oman agenttitoimialueen markkinatuntemus  

 • Oman agenttitoimialueen hankintayksiköiden tuntemus  

 • Asiakaspalvelutaidot  

 • Projektinjohtotaidot 

Lisäksi valintaan vaikuttaa muutosagenttityöhön käytettävissä oleva tuntimäärä. Muutosagentin oma asuinalue ei ole valintaperuste.  

KEINO-muutosgenteiksi ehdotetut/hakevat henkilöt arvioidaan ja pisteytetään seuraavien valintaperusteiden ja erityistavoitteiden mukaan. Lataa valintakriteerit tästä tai sivun lopusta. 

HAKUKELPOISUUS 

Kyseessä ei ole varsinainen työpaikkailmoitus vaan hanke, jonka edistämiseen toimija saa muutosagentin muodossa rahoitusta. Toimija eli organisaatio nimeää muutosagentin, joka suorittaa muutosagentin tehtäviä oman työnsä ohessa, eli tietyn kuukausituntimäärän työajastaan.  Tällä tavoin hän pysyy koko ajan kartalla hankinta-alasta eikä pääse etääntymään siitä.  

Hakeva organisaatio 

Haemme erilaisia toimijoita, jotka toimivat paikallisesti tiedon tuottajina, kokoajina, jalostajina ja välittäjinä.  Haku kohdistuu maakunnassa jo toimiviin verkostoituneisiin asiantuntijaorganisaatioihin, joissa tunnetaan paikalliset erityispiirteet ja toimijat. 

Hakeva henkilö 

Valittavalta henkilöltä vaaditaan kokemusta käytännön hankintatoimesta. Katsomme riittäväksi vähimmäiskokemukseksi:  

 •  12 kk kokemuksen hankinta-asiantuntijana toimimisesta, tai   

 •  12 kk kokemuksen hankintaneuvonnasta tai  

 •  12 kk kokemus hankintamenetelmiä kehittävässä projektissa  

AVUSTUS JA KEINO-MUUTOSAGENTIN TOIMINNAN TUKEMINEN 

KEINO-muutosagentin toimintaa tuetaan rahallisesti avustuksena sekä ammatillisesti. 

Alueellisen KEINO-muutosagentin toiminta-avustus 

Rahoitusta vuosille 2019 ja 2020 on kunkin alueen muutosagenttitoimintaan enintään 60 000 euroa, joka jakaantuu siten, että vuoden 2019 rahoitus on enintään 20 000 euroa ja vuoden 2020 rahoitus on enintään 40 000 euroa.  Mikäli KEINO-osaamiskeskus saa muutosagenttitoiminnalle lisärahoitusta, muutosagenttitoiminta jatkuu tämän jälkeen. 

Hankerahaa hakevalle organisaatiolle maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Vuoden 2019 hankerahasta maksetaan ennakkomaksuna enintään puolet. KEINOlle on esitettävä laskelma ensimmäisen kuuden toimintakuukauden toteutuneista kustannuksista 31.1.2020 mennessä ja samaan aikaan arvio vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon kustannuksista. Vuoden 2019 hankerahaa maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti helmikuun 2020 loppuun mennessä. Vuonna 2019 käyttämättä jäänyttä hankerahaa voidaan käyttää vuonna 2020. Vuoden 2020 hankerahoitus toteutetaan samalla kaavalla. Mikäli KEINO saa lisärahoitusta muutosagenttitoiminnalle, toimintaa jatketaan tämän jälkeen

Alueellisen KEINO-muutosagentin tukeminen  

Valtakunnallinen KEINO-konsortio tukee muutosagenttia:  

 • Välittämällä muutosagentille tietoa päivän polttavista aiheista  

 • Kouluttamalla agenttia ja alueellista verkostoa  

 • Kokoamalla työn tueksi tietoa kestävien ja innovatiivisten hankintojen tietopankkiin  

 • Tarjoamalla muutosagenttien keskinäisen verkoston tuen 

 • Tukemalla alueellista työtä kansallisen moniammatillisen asiantuntijaorganisaatioiden verkoston voimin.  

Hankerahoitus on kuvattu hanke-esityslomakkeessa, jonka on liitteenä sivun lopussa.   

KEINO-MUUTOSAGENTIKSI HAKEMINEN 

Hakemuksen laatiminen 

Hakija täyttää hakukaavakkeen, jossa se arvioi ehdotetun muutosagentin osaamisen ja kokemuksen. Muutosagentin kokemusta ja osaamista todennetaan hakemuksen mukana toimitettavilla liitteillä. Hakijaa pyydetään esittämään selvitystä rahoituksen päällekkäisyyden estämisestä, mikäli tämä saa jo toimintaansa muuta rahoitusta Työvoima- ja elinkeinoministeriöstä.  

Hakemusten eli hanke-esitysten toimitustapa  

KEINO-osaamiskeskukselle osoitettu, sähköisesti täytetty haku- eli hanke-esityslomake liitteineen tulee lähettää viimeistään 31.5.2019 sivun lopusta löytyvän linkin kautta. 

Verovelkatodistusta, kauppa-, yhdistys- ja säätiörekisteriotetta tai selvitystä nimenkirjoitusoikeudesta ei tarvitse toimittaa.  

Mikäli hakija on osallistunut aikaisempaan hakukierrokseen, se voi pitää aikaisemman hakemuksensa voimassa, jos hän on laittanut hakemukseensa muutosagenttityöhön käytettävissä olevan kuukausittaisen tuntimäärän. Hakija voi myös tehdä uuden hakemuksen halutessaan. 

Haku- ja valintaprosessin aikataulu  

Haun tavoiteaikataulu (viivästyksistä ilmoitetaan hakijoille):  

 • Valintapäätös tehdään toukokuun loppuun mennessä 

 • Muutosagentti koulutetaan valinnan jälkeen kesällä 2019, koulutuksen kesto 3-4 päivää, joista ainakin kaksi ovat lähipäiviä Helsingissä. 

 • Muutosagentin toimikausi alkaa 1.8.2019 

Mahdollisista viivästyksistä ilmoitetaan hakijoille 

 

Lähetä KEINO-muutosagentti haku- eli hanke-esityslomake tästä   

 

tags