Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Vastuullisuuskriteerien käyttö elintarvikehankintojen kilpailutuksessa - Case Salo

Ateria

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Salon kaupunki

Hankinnan kohde
Kaupungin elintarvikkeet

Hankinnan vaikutus
Salon kaupunki tarjoaa päivittäin 14 000 ateriaa kouluissa päiväkodeissa, sairaaloissa ja vanhusten palvelutaloissa sekä palveluaterioina. Toteutettu kilpailutus ohjaa Salon elintarvikehankintoja seuraavan neljän vuoden ajan. Vuoden 2015 arvion mukaan hankintojen kokonaismäärä oli yhteensä noin 72 miljoonaa euroa ja tästä elintarvikkeiden osuus oli arviolta 3 miljoonaa euroa.

Taustaa
Kaupungin hankintapoliittisen ohjelma on tehty vuosille 2016 – 2019.  Ohjelmassa on määritelty neljä strategista linjausta:

 • Suunnitelmallisuus ja taloudellisuus
 • Yritysmyönteisyys ja elinvoimaisuus
 • Innovatiivisuus ja kokeilevuus
 • Vastuullisuus

Linjausten toteutukseen päästään muun muassa toteuttamalla hankintojen seurantaa, lisäämällä markkinavuoropuhelua, ottamalla käyttöön uusia hankintatapoja sekä toteuttamalla hankinnat vastuullisesti. Elintarvikehankintojen kilpailutuksessa toteutettiin näitä kaikkia linjauksia, joka heijastuukin ohjelmassa erikseen mainittuun tavoitteeseen toteuttaa vastuullisia elintarvikehankintoja.

Hankinnan tavoite
Kaupungin tavoitteena hankkia vastuullisesti tuotettuja, laadukkaita elintarvikkeita. Tavoitteena oli myös mahdollistaa tarjouskilpailuun osallistuminen pienille paikallisille tuottajille. 

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat (tilaajan puolelta)
Hankinta toteutettiin yhteistyössä ravitsemis- ja hankintapalveluiden kanssa.

HANKINTAPROSESSI

Markkinavuoropuhelu

Kaupunki järjesti kesäkuussa 2017 markkinavuoropuhelutilaisuuden, jossa yritysten oli mahdollista kommentoida ja keskustella tarjoukseen suunnitelluista kriteereistä. Vastuullisuuskriteereiden käyttämisestä hankinnassa saatiin yrityksiltä paljon kiitosta ja positiivista palautetta.  Yrityksissä pidettiin hyvänä sitä, että myös ulkomaisilta tuottajilta vaaditaan samaa kuin suomalaisilta.

Lisäksi pientuottajien mahdollisuuksiin osallistua kilpailutukseen edesautettiin prosessin aikana. Yrityssalo järjesti erillisen tilaisuuden, jossa yrityksiä ohjeistettiin julkiseen tarjouspyyntöön vastaamisessa.

Hankinnan vaatimukset

Kilpailutuksessa käytettiin vastuullisuuskriteereitä, jotka edistävät eläinten hyvinvointia ja terveyttä, elintarviketurvallisuutta sekä ottavat huomioon hankinnan ympäristövaikutukset sekä sosiaalisen vastuullisuuden.

Konkreettisia kriteereitä asetettiin esimerkiksi tuotantoeläinten antibioottien käytölle, siansaparoiden typistämiselle ja broilereiden jalkapohjaindeksin seurannalle. Broilereiden jalkapohjaindeksi on hyvä indikaattori eläinten hyvinvoinnista. Nämä olivat kilpailutuksessa ehdottomia vaatimuksia, eli kaikilta tarjouksen jättäneiltä edellytettiin samaa.  

Kilpailutuksen vertailuperusteet

Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteena käytettiin parasta hinta-laatusuhdetta seuraavasti

 • Hinta: 70 %
  Laatu: 30 %

Hyödyt/ Tulokset

Kilpailutuksen tuloksena Salon kaupungin ruokapalveluyksiköiden käyttämät kaikki kokolihatuotteet ovat kotimaisia. Kaikkiaan kaupungin ruokapalveluissa käytettyjen elintarvikkeiden kotimaisuusaste parani.

Hankitut elintarvikkeet:

 • täyttävät elintarvikkeista ja niiden valvonnasta Suomessa voimassa olevat lait, asetukset, standardit ja muut viranomaismääräykset. (Käytännössä esimerkiksi antibiootteja käytetään vain tarpeeseen, sian saparoita ei leikata ja broilereiden jalkapohjaindeksiä seurataan. Eläintenpidolta edellytetään siis Suomen lainsäädännön vaatimusten tasoa).
 • tuotteiden raaka-aineet ovat alkuperältään jäljitettäviä.
 • lihatuotteet ja lihavalmisteet pystytään jäljittämään tilalle tai teurastuserään saakka.
 • elintarvikkeet eivät sisällä geenimuunneltuja raaka-aineita
 • eivät sisällä natriumglutamaattia.
 • tuotteissa on riittävän pitkät päiväykset, eli käyttöpäivät riittävät seuraavan toimituspäivän jälkeiseen päivään.

Siitä huolimatta, että pientuottajien mahdollisuuksiin osallistua kilpailutukseen oli kiinnitetty erityistä huomiota, ei paikallisilta tuottajilta saatu tarjouksia.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet  

Kilpailutettujen elintarvikehankintojen osalta tehdään myös sopimuskauden aikaista laadun seurantaa, jossa tutkitaan sitä, saako kaupunki varmasti sitä, mitä ovat tilanneet ja kriteereissä vaatineet.

 Asiakkaan kommentti /Opittua

”Kaiken kaikkiaan hankintaprosessi oli erittäin mielenkiintoinen. Motivalta saatu konkreettinen apu kriteerien laadintaan ja keskustelut luottamusmiesten ja yritysten kanssa olivat hyödyllisiä. Oli myös hienoa, että paikallislehti teki juttuja hankinnastamme. Se lisää läpinäkyvyyttä kuntalaisten ja yritystenkin suuntaan.” -Hankintasuunnittelija Maria Kulmala.

Keinot kiertoon

Salon kaupunki hyödynsi hankinnassaan Motivan tuottamaa opasta vastuullisten elintarvikkeiden hankintaan. Oppaan tarkoituksena on auttaa julkisen sektorin toimijoita hankkimaan vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita. Opas sisältää kokonaisuudessaan vastuullisuuskriteereitä ja hankintaohjeistusta seuraaville tuoteryhmille:

 • ravintorasvat ja kasviöljyt
 • kasvikset ja marjat
 • vilja ja viljatuotteet
 • sianliha ja sianlihatuotteet
 • siipikarjanliha ja siipikarjanlihatuotteet, muna ja munatuotteet
 • naudanliha ja naudanlihatuotteet
 • maito ja maitotuotteet
 • kala ja kalatuotteet

Oppaan kriteerit on tehty yhteistyössä elintarvikesektorin ja hankkijoiden kanssa. Kriteereitä on hyödynnetty jo useassa hankinnassa eri tuoteryhmissä.

 

Kuuntele kuntatv:stä Salon hankintapäällikkö Päivi Kohvakan ajatukset vastuullisista elintarvikehankinnoista:

:Videon kuvakaappaus

https://www.kunta.tv/kunnan-toissa-hankinnat-selkeiksi/ 

 

tags