Sähköisen Materiaalitori-tietoalustan hankinta - Case ympäristöministeriö ja Motiva

innovaatio

TAUSTATIEDOT 

Hankkija 

Ympäristöministeriö

Hankinnan kohde 

Materiaalitori eli sähköinen tietoalusta jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämisen edistämiseksi sekä läpinäkyvyyden lisäämiseksi kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun käyttöön.

Hankinnan arvo

400 000 €

Hankinnan tavoite   

Hankkia tietoalusta, jossa voi ilmoittaa ja etsiä tarjolla olevia ja tarvittavia jätteitä, tuotannon sivuvirtoja sekä näille tarjottavia palveluita. Tavoitteena oli edistää jätteiden ja sivuvirtojen kierrätystä ja muuta hyötykäyttöä sekä tuoda läpinäkyvyyttä kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun käyttöön.

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat  

•    Ympäristöministeriön ja Motiva Oy:n asiantuntijat. 

•    Hankintamenettelyn onnistuminen varmistettiin hyödyntämällä ulkopuolista konsulttia, jolla oli asiantuntemusta innovatiivisista julkisista hankinnoista

•    Innovatiivisen hankinnan toteuttamisessa hyödynnettiin Business Finlandin innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitusta.

Hankinnan taustaa

Alustan idea syntyi jätelain uudistamisen yhteydessä, jolloin nähtiin, että jätteiden sähköinen tietoalustavoisi lisätä kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun läpinäkyvyyttä sekä parantaa jätealan kilpailua ja logististen ketjujen toimivuutta. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena olikin, että alustan avulla voidaan todentaa kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun edellyttämä muun palvelutarjonnan puute avoimesti ja läpinäkyvästi. Lisäksi nähtiin, että alustaa voidaan käyttää myös materiaalin vaihdannan ja kiertotalouden edistämiseen. 

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu 

Hankinnan valmistelu aloitettiin selvittämällä olemassa olevia markkinapaikkoja Suomessa ja ulkomailla. Sidosryhmien kanssa pidettiin työpajoja, joissa kartoitettiin markkinapaikan tarpeita. Selvitykseen otettiin mukaan konsultteja tekemään selvitystä kriittisistä menestystekijöistä, Suomi.fi-palveluiden hyödyntämismahdollisuuksista ja erilaisista vaihtoehdoista markkinapaikan perustamis- ja hallinnointimalleiksi. Markkinakartoituksen tekeminen jatkui tietopyynnöllä ja markkinavuoropuhelutilaisuudella potentiaalisten toimittajien kanssa. 

Hankintamenettelyä valitsemiseen palkattiin mukaan konsultti Owal Group Oy ja hankintamenettelyksi valikoitui kilpailullinen neuvottelumenettely.

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet 

Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn osallistujat valittiin aiempien referenssien ja työryhmän asiantuntijuuden mukaan.

Tulokset 

I. Mitä saatiin/saavutettiin?   

Alusta auttaa jätteiden tai sivuvirtojen tuottajaa, hyödyntäjää ja näihin liittyvien palveluiden tarjoajia löytämään toisensa. Se auttaa myös jätteen haltijaa löytämään tarvitsemansa jätehuoltopalvelun ensisijaisesti vapailta markkinoilta ja viime kädessä kunnan TSV-palveluna. Tietoalusta edistää siten jätteen haltijan kannalta tarkoituksenmukaisten jätehuoltoratkaisujen löytymistä. Lisäksi se edistää jätehuoltopalvelujen alueellista saatavuutta ja kehittymistä tuomalla läpinäkyvästi esiin alueella mahdollisesti vallitsevan yksityisen palvelutarjonnan puutteen. Alusta tuo myös esiin mm. käytettävissä olevat materiaalivirrat. Tämä luo kiertotalousyrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistää uusien kiertotalous- ja jätehuoltoratkaisujen kehittymistä ja eri toimijoiden välistä innovaatioyhteistyötä. Alustasta saatavat tiedot helpottavat viranomaisten (kunnan jätehuoltoviranomainen, ELYt, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, KKV) lakisääteisiä seuranta- ja valvontatoimia kunnan TSV-palveluun liittyen. Lisäksi tietoalustassa läpikäytävä menettely helpottaa kuntien jätelaitosten mahdollisuuksia todeta kunnan TSV-palvelun edellytysten olemassaolo.

II. Päästiinkö tavoitteisiin?  

Raportointikauden aikaiset tavoitteet on saavutettu onnistuneen toimittajan valinnan ja toteutuksen kehittelyn ja alkamisen myötä. Tietoalusta on juuri otettu käyttöön, se valmistui tavoite aikataulussa ja sitä jatko kehitetään. Tietoalustalla on hyvät lähtökohdat vastata pitkälle aikavälille asetettuihin tavoitteisiin liittyen TSV-palvelun läpinäkyvyyden lisäämiseen ja kiertotalouden vauhdittamiseen.

III. Mitkä olivat hankinnan vaikutukset (ympäristö, aluetaloudellinen jne)?  

Hankinta edistää kiertotaloutta ja ylijäämä materiaalien käyttö mahdollisuuksia. Alusta luo kiertotalousyrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää uusien kierotalous- ja jätehuoltoratkaisujen kehittymistä.  

Materiaalitori.fi-palvelu

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

Materiaalitorin käyttöönottoa on seurattu käyttäjä- ja ilmoitusmäärien avulla. Käyttäjäkyselyllä on kerätty tietoa Materiaalitorin käytettävyydestä. Saadun palautteen perusteella Materiaalitoria on kehitetty edelleen.

Hankkijan kommentti

Kilpailullinen neuvottelumenettely sopi hyvin Materiaalitorin kaltaiseen hankintaan, jossa se mahdollisti tarjoajien innovatiivisen toimimisen. Materiaalitorin erilaisista käyttäjistä kerätyn käyttäjäryhmän näkökulmien huomioiminen auttoivat toimintaympäristön ymmärtämisessä ja käyttäjäystävällisen palvelun toteutuksessa.

Keinot kiertoon 

 Palvelua hankkiessa kannattaa antaa tarjoajille mahdollisimman paljon tilaa ja vapautta kehittää tilaajan tarpeisiin vastaavaa menetelmää omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Hyvä tietopohja hankinnan tavoitteista auttaa tarjoajia rakentamaan ehdotustaan. Materiaalitorin osalta jo kilpailutusvaiheeseen otettiin mukaan erilaisia tulevia Materiaalitorin käyttäjiä, jolloin toimintaympäristö haasteineen pystyttiin kuvaamaan mahdollisimman hyvin. Samaa käyttäjäryhmää hyödynnettiin myös toteutus- ja pilotointivaiheessa. 

Yhteyshenkilö

Jenni Lehtonen, ympäristöministeriö, 0295250066, jenni.lehtonen(a)gov.fi

Ilkka Hippinen, Motiva Oy, 0503541110, ilkka.hippinen(a)motiva.fi

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.

Please accept marketing-cookies to watch this content.

 

tags