Rakennuksen energiasuunnittelun hankinta – Case Karin kampus, Rauman kaupunki

Talon kuva

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Rauman kaupunki 

Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena oli Karin kampuksen energiasuunnittelu, jossa energiaratkaisut valittiin rakennussimulaatioihin perustuvan monitavoiteoptimoinnin avulla. Suunnittelun kohteena olivat koko kampuksen energiaratkaisut, mutta suurin energiansäästöpotentiaali oli löydettävissä kampukselle rakennettavasta uimahallista. Hankinnan tuloksena syntynyt energiaoptimointiraportti pohjusti uimahallin ja kampuksen energiaratkaisujen valintaa varsinaiseen hankesuunnitelmaan. 

Hankinnan arvo
Koko kampushankkeen kustannusarvio on 66 M€. Energiasuunnittelun erillishankinnan hintahaarukka oli 50 000–100 000 €

Hankinnan tavoite
Energiasuunnittelun erillishankinnan tavoitteena oli tukea Karin kampuksen ja sille rakennettavan uuden uimahallin energiaratkaisujen valintaa. Simulaatioihin perustuvalla optimoinnilla haettiin mahdollisista energiaratkaisuista yhdistelmät ja mitoitukset, joilla sekä kampuksen ostoenergiankulutus että elinkaarikustannus olisivat mahdollisimman pienet. Tilaajan tavoitteena oli myös hyödyntää kampuksella uusiutuvia energianlähteitä. 

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat  

  • Hankkija Rauman kaupunki  
  • Toimittaja Granlund Consulting Oy

Hankintamenettely
Tilaajan erillishankinta

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan taustaa
Raumalle Karin kentän alueelle rakennetaan liikunta-, vapaa-aika- ja koulukeskus, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2023. Kampukselle sijoittuu uimahalli, jonka allaspinta-ala on 1005 m². 

Kampuksen toiminnoista runsaimmin energiaa tarvitsee uimahalli, joten uimahallin energiaratkaisuista löytyvät myös merkittävimmät energiatehostuksen mahdollisuudet. Nykyisin lämpöenergiaa kyetään kierrättämään lämpöpumppujen avulla tehokkaasti uimahallin sisällä: lämpöä voidaan ottaa talteen poistoilmasta, käytetystä pesuvedestä sekä altaiden huuhteluvedestä, ja talteen otettua lämpöä voidaan siirtää niin tuloilman kuin käyttövedenkin lämmitykseen. Ympäristön energianlähteitä voidaan myös hyödyntää esimerkiksi käyttämällä maalämpöä lämmönlähteenä tai tuottamalla paikan päällä aurinkoenergiaa. 

Uusilla energiaratkaisuilla voidaan saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä kustannustehokkaasti. Koska mahdollisten ratkaisujen määrä erilaisine kombinaatioineen ja mitoituksineen on erittäin suuri, monitavoiteoptimointi auttoi löytämään hankinnan tavoitteita parhaiten tukevat vaihtoehdot. Karin kampuksen tapauksessa simulaatioihin perustuvalla monitavoiteoptimoinnilla minimoitiin sekä ostoenergiankulutusta että rakennuksen elinkaarikustannusta. 

Hyödyt/ Tulokset /Vaikutukset
Hankitun energiaoptimoinnin avulla löydettiin useita mahdollisia vaihtoehtoja kokonaistaloudelliseen energiansäästöön. Rauman kaupunki valitsi hankesuunnittelun lähtökohdaksi vaihtoehdon, jossa päälämmönlähteenä säilyy kaukolämpö, mutta uimahallissa lämpöä otetaan talteen poistovedestä ja -ilmasta lämpöpumppujen avulla. Kampukselle asennetaan myös oma aurinkosähköjärjestelmä, jolla toteutetaan tavoitteeksi asetettu uusiutuvan energian hyödyntäminen. 

Valitulla ratkaisulla uimahallin energiankulutusta saadaan pienennettyä n. 40 % verrattuna vertailuvaihtoehtoon, jossa energiatehokkuus olisi tavanomaista tasoa. Vuotuinen sähkön kulutus lisääntyy 1,8 kWh/m3, mutta kaukolämmön kulutus pienenee 17,6 kWh/m3. Päästöissä tämä vastaa n. 214 tonnin CO2-päästöjen säästöä vuodessa, eli noin 21 keskivertosuomalaisen vuosipäästöjä.   

Energiatehokkaamman vaihtoehdon alkuinvestointi on 0,54 M€ kalliimpi kuin tavanomaisen tason ratkaisulla, mutta lämmöntalteenottoa tehostamisen ansiosta hankkeen elinkaariset käyttökustannukset arvioidaan 2,24 M€ pienemmiksi. Satsaamalla energiatehokkuuteen kunta voi siis säästää elinkaarikustannuksissa kaiken kaikkiaan 1,7 M€. Tässä elinkaarikustannukset ja -säästöt on arvioitu 25 vuoden tarkasteluaikaa käyttäen ja ilmoitettu nettonykyarvossa. Uimahallin jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmälle saatiin simuloinneissa 7 vuoden takaisinmaksuaika. 

Hankkijan kommentti (Opittua)
”Energiaoptimoinnin avulla on mahdollisuus saavuttaa numeerinen arviointi eri vaihtoehtojen kannattavuudesta ja saavutettavista hyödyistä seuraavan 25 vuoden aikana, mikä muutoin olisi ollut hankala osoittaa. 

Optimoinnin mukaan ottamisella, on ollut iso merkitys, kun päätöksiä kohteen energiaratkaisuista on tehty. Ilman vaihtoehtotarkastelua elinkaarikustannuksineen päätöksenteko olisi todennäköisesti ollut huomattavasti vaikeampi.” 

- Kimmo Salminen, rakennuttajapäällikkö, Rauman kaupunki 

- Matti Lehtonen, energia- ja automaatioasiantuntija, Rauman kaupunki 

Keinot kiertoon 

Rauman uimahallin energiaoptimointia esiteltiin vähähiilisen rakentamisen KEINO-kehittäjäryhmän verkkoseminaarissa 23.4.2020. Ryhmässä on mukana 10 kuntaa, joissa on meneillään uuden uimahallin hankinta tai vanhan peruskorjaus. Ryhmän kautta levitetään tietoa uimahallien energiansäästömahdollisuuksista uimahallien uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa ympäri Suomen. 

Lisätietoja 

Karin kampuksen hankkeen esittely: https://www.rauma.fi/asuminen-ja-ymparisto/uudishankkeet/karin-kampus/ 

tags