Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Öljyllä pilaantuneiden alueiden in situ -kunnostusten hankinta - Case JASKA-hanke

Kaivinkone ja kuorma-auto

TAUSTATIEDOT

Hankkija  
Pirkanmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Hankinnan kohde 
Öljyllä pilaantuneeksi epäiltyjen kohteiden tutkimukset ja laboratoriopalvelut, ja tarvittaessa myös kunnostusurakat ja niiden suunnittelu.  

Hankinnan arvo 
Tutkimuskustannukset 5 000 – 10 000 euroa/kohde
Kunnostuskustannukset 20 000 – 300 000 euroa/kohde 

Hankinnan tavoite 
Tutkia, aiheutuuko vanhasta öljynkäsittelytoiminnasta ympäristö- tai terveysriskejä, ja poistaa ne tarvittaessa kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla.  

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat 
Pirkanmaan ELY-keskus toimii tilaajana, ja rahoittajana on ympäristöministeriön yhteydessä toimiva öljysuojarahasto (ÖSRA). Muita sidosryhmiä ovat kiinteistönomistaja, naapurit, konsultti, urakoitsija ja viranomaiset. 

Hankintamenettely 
In situ -kunnostusurakat toteutetaan kiinteähintaisina kokonaisvastuu-urakoina (KVR-urakka), jossa urakoitsija toimii myös suunnittelijana ja konsultti ympäristöteknisenä valvojana.  

Massanvaihdoissa urakkamuotona on yleensä massamääriin ja työsuoritteisiin sidottu kiinteähintainen kokonaisurakka.

HANKINTAPROSESSI

Hankkeen taustaa 
JASKA-hankkeessa on tutkittu ja kunnostettu vanhoja, isännättömiä, öljyllä pilaantuneiksi epäiltyjä tai pilaantuneita kohteita vuodesta 2012 alkaen. Hanke on kaksiosainen. Ensimmäisessä vaiheessa kiinteistön omistaja hakeutuu tutkimusvaiheeseen. Jos kohteessa todetaan riskinarvion perusteella kunnostustarve ja muut ehdot täyttyvät, kunnostus voidaan toteuttaa öljysuojarahaston rahoituksella. Kiinteistön omistajalle ei pääsääntöisesti aiheudu kustannuksia hankkeeseen osallistumisesta. JASKA-hanke on määräaikainen. Vuodesta 2019 alkaen sitä on toteutettu osana Maaperä kuntoon -ohjelmaa

Hankintojen valmistelu ja markkinavuoropuhelu  
Hankeorganisaatiolla on hyvä, useiden vuosien kokemus öljyllä pilaantuneille alueille soveltuvista ja toimiviksi todetuista kunnostusmenetelmistä ja alan toimijoista, joten markkinavuoropuhelulle ei ole tarvetta. Hankeorganisaatio on kuitenkin kiinnostunut uusista kunnostusmenetelmistä ja alan kehityksestä. 

Hankintojen kohteiden vaatimukset ja vertailuperusteet 
Konsultti tekee kohteiden tutkimukset ja kunnostussuunnitelmat sekä vastaa valvonnasta. Konsultit valitaan puitesopimuksella kolmeksi vuodeksi kerrallaan, ja kilpailutuksessa otetaan huomioon hinnan lisäksi kokemus ja asiantuntemus. Myös laboratorioiden kanssa tehdään puitesopimus.  

Urakoitsija vastaa kunnostuksen toteutuksesta konsultin suunnitelman mukaisesti. Kilpailutus tehdään kokonaistaloudelliseen edullisuuteen perustuen. Esimerkiksi maamassojen loppusijoituksessa huomioidaan kustannusten lisäksi kuljetusmatka.

Sopimusehdot 
In situ -kunnostuksissa urakoitsija sitoutuu kunnostamaan kohteen massanvaihdolla loppuun, mikäli tavoitepitoisuuksiin ei päästä.

JASKA-kohteen-on-site-puhdistuksen-aumojen-rakentaminen
JASKA-kohteen on site -puhdistuksen aumojen rakentaminen.

Mahdolliset haasteet 
Kestävyysnäkökohtien huomioiminen hankintoja tehdessä on haastavaa. Tarjousasiakirjojen tulisi olla selkeitä, ja kestävyyskriteerien arvottaminen ja vertailtavuus kilpailutuksessa koetaan vaikeaksi. Kestävyys otetaan kuitenkin huomioon kunnostussuunnitelmaa tehtäessä. 

Hyödyt/ Tulokset /Vaikutukset 
Kestävyysperiaatteet toteutuvat JASKA-hankkeessa seuraavasti: 

  • Kohteet kunnostetaan riskiperusteisesti. Tutkimukset tehdään huolellisesti, jolloin saadaan mahdollisimman todenmukainen kuva pilaantuneen maan aiheuttamista riskeistä. Ei kuluteta resursseja turhiin kunnostuksiin. 
  • Suositaan ensisijaisesti in situ- ja on site -ratkaisuja, mikäli niiden arvioidaan soveltuvan kohteeseen. On site- käsittelyssä maa-ainekset kaivetaan ylös ja puhdistetaan kohteessa, kun taas in situ- käsittely toteutetaan maa-aineksia kaivamatta. Näin vältetään maamassojen kuljetuksesta ja loppusijoituksesta aiheutuvat kustannukset ja päästöt. Kaivutyöt eivät aiheuta melu- pöly tai terveyshaittoja lähialueen asukkaille, ja kiinteistöä voidaan käyttää normaalisti kunnostuksen ajan. Jos näin ei saavuteta kunnostuksen tavoitepitoisuuksia, kunnostus tehdään loppuun massanvaihdolla (tällöin kyseessä on hybridikunnostus). Jo osittainkin onnistunut in situ -kunnostus pienentää riskiä ja lopulta tehtävän massanvaihdon suuruutta. Kunnostus voidaan myös suunnitella kaksiosaiseksi, jolloin ensin tehdään esimerkiksi biostimulaatio ja lopuksi massanvaihto. 
  • Viestitään ihmislähtöisesti. Hankeorganisaatio on tavoitettavissa ja kiinteistönomistajan tukena hankkeen eri vaiheissa. Kunnostuslaitteiston sijoittamisesta sovitaan kiinteistönomistajan kanssa, ja hänelle tiedotetaan, milloin urakoitsija on paikalla. 

Mahdolliset jatkotoimenpiteet   
Jatkossa kestävyysnäkökulmat otetaan tarkemmin huomioon.  

Hankkijan kommentti (Opittua) 
JASKA-hankkeen tutkimukset ja kunnostukset ovat lähtökohtaisesti sosiaalisesti kestäviä, sillä niiden avulla voidaan poistaa yksityisten kiinteistönomistajien huolta ja stressiä, jota pilaantumisepäily aiheuttaa. Kestävien ja puhdistustehon kannalta epävarmempien menetelmien hyväksyttävyyttä voidaan lisätä avoimella viestinnällä ja sillä, että julkinen taho kantaa vastuun kunnostuksen loppuun asti saattamisesta ja taloudellisista riskeistä.   

Julkisessa keskustelussa korostuvat edelleen in situ -menetelmien epävarmuus ja haasteet. Näiden sijaan tulisi korostaa jo hybridikunnostuksella saavutettavia hyötyjä, kuten riskin välitöntä pienenemistä ja massanvaihdon tarpeen vähentämistä. Julkisilla toimijoilla olisi erinomaiset mahdollisuudet olla mukana asenneilmapiirin muutoksessa ryhtymällä ennakkoluulottomasti in situ -kunnostuksiin ja panostamalla positiiviseen ja avoimeen viestintään. 

JASKA-hankkeen kunnostussuunnittelussa on testattu kestävyysarvioinnin työkaluja (PIRTU ja GoldSET). Hankkeen kohteet ovat kuitenkin yleensä niin pieniä ja samankaltaisia keskenään, ettei työkalujen käytöllä saavuteta merkittävää hyötyä siihen kuluviin resursseihin verrattuna. Työkalut olivat hyvä apuväline hankeorganisaation kestävyysosaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen. Työkalujen avulla tuotettavat visuaaliset kestävyysraportit voisivat olla myös hyvä apuväline viestinnässä muiden sidosryhmien kanssa.

Keinot kiertoon 

Kunnat voivat ottaa mallia JASKA-hankkeesta, sillä niiden omistuksessa on paljon PIMA-kohteita, joihin ei kohdistu välitöntä maankäytön muutospainetta. Hyvissä ajoin aloitettujen tutkimusten ja kunnostussuunnittelun lähtökohdaksi voidaan ottaa riskiperusteisuus ja in situ -menetelmien soveltuvuuden tarkastelu, kun kunnostuksen loppuunsaattamisella ei ole välitön kiire. 

Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta on valmistunut erityisesti konsulteille suunnattu kestävyyden arviointiopas, joka tulee helpottamaan kestävien kunnostushankintojen tekemistä. Opas on julkisesti saatavilla www.maaperakuntoon.fi -sivustolla. 

Lisätietoja  

Sanna Pyysing 

tags