Nuorten matalan kynnyksen palvelujen hankinta - Case Tampereen kaupunki

ihmisiä

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Tampereen kaupunki

Hankinnan kohde
Matalan kynnyksen toiminta 18-29-vuotiaille tamperelaisille, jotka ovat syrjäytymisuhan alaisia. Palvelun tavoitteena on löytää toimintajakson jälkeen mielekäs jatkopolku kohti koulutusta ja työelämää

Hankinnan arvo
2,1 M€/sopimuskausi, sisältäen optiot

Hankinnan aikajänne
Tarjouspyynnön päiväys 21.11.2014 

Sopimuskausi 1.3.2015 - 28.2.2018 +1+1+1 vuoden optiokaudet

Hankinnan tavoite
Tavoitteena oli tarjota nuorille palvelua, jonka laatua seurataan asiakkaiden jatkosijoittumisen näkökulmasta ja palveluntuottajan kanssa yhdessä sovittavien mittareiden avulla. Uudentyyppinen palvelukokonaisuus, jossa asiakasprofilointi ja asiakasmäärät lähtötietona hankinnan suunnittelulle.

Katso tästä lisätiedot hankinnan tuottavuustavoitteista, mittareista ja kannustinjärjestelmästä

Hankintamenettely
Neuvottelumenettely

Hankinnan valmistelu ja mahdollinen markkinavuoropuhelu
Hankintaneuvotteluissa 1 kierros/tarjoaja, neuvottelut hankintasopimuksen ehdoista.

Sopimusneuvottelujen teemat:

  • Jatkopalveluun siirtymisen seuranta ja raportointi (E-lomake tai vastaava)
  • Palvelun vaikuttavuuden mittaroinnin kehittäminen sopimuskaudella (Outcomes star tai vastaava)

Sopimusehdot
Palveluntuottaja sitoutuu toiminnan aktiiviseen jatkokehittämiseen koko sopimuskauden ajan yhteistyössä Tampereen kaupungin, asiakkaiden sekä mahdollisesti muiden sidosryhmien kanssa (toimintamalli,-prosessit, pilotoinnit) tuottavuuden, vaikuttavuuden ja laadukkuuden kehittämiseksi.

Sopimuksen käyttöönotto ja kehittäminen  
Hankinnan tulosten tarkastelujakso on vuosi (maaliskuusta helmikuun loppuun). Tarjoajien oli sitouduttava kehittämään tilaajan kanssa yhteistyössä palvelun vaikuttavuuden arviointia ja ottamaan käyttöön tilaajan mahdollisesti edellyttämät vaikuttavuusmittarit (Outcomes Star tai vastaava). Mittareista sovittiin sopimusneuvotteluissa ja sopimuskauden aikana. Tarjouspyyntöön kirjattiin, että ”mikäli em. kehitystyön pohjalta tilaaja järjestää laatuarviointeja ja kehityskokouksia tai vastaavia sopimuskauden aikana, tulee palveluntuottajan edustajien osallistua niihin. Palavereihin käytettyä aikaa ei korvata palveluntuottajalle.”

Hankinta sisälsi option yhteisestä kehittämishankkeesta, johon tarjoajan tuli sitoutua (asiakaslähtöisesti toteutettava nuorten työttömien matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen). Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi valitun tuottajan, Tampereen kaupungin ja mahdollisten muiden kaupungin osoittamien kolmansien osapuolten yhteisen kehittämishankkeen valmistelua, käynnistämistä ja/tai toteutukseen osallistumista/päävastuullisuutta hankkeen toteutuksessa. Lisäksi myös nuorten matalan kynnyksen palveluiden mahdollista sisällöllistä kehittämistä ja eri sektorien palveluihin uudella tavalla yhdistämistä (esim. harrastus-, koulutus- ja työtoiminta), ja tällaisen kehitystyön pilotointia palveluntuottajan tämän hankinnan myötä tuottamissa palveluissa, mutta mahdollisesti myös uudessa luotavassa palvelussa/palveluyksikössä. Hankkeen valmistelusta ei maksettu erillistä korvausta.

tags