Kiertotalouden edistämistä infra-hankinnalla - Case Tampereen kaupunki

kaksi miestä

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Tampereen kaupunki

Hankinnan kohde
Rakentamisen ja infran hankinta

Hankinnan arvo
1 672 000 euroa

Hankinnan tavoite
Hankinnan keskeisenä tavoitteena oli kehittää infra-alaa kohti kiertotaloutta. Hankintaa kehitettiin KIEPPI-hankkeessa, jonka alussa yrityksiltä /toimijoilta kysyttiin one-to-one haastatteluissa, miksi ala ei vielä ole kehittynyt enempää kohti kiertotaloutta. Suurimmaksi haasteeksi kaikki haastatellut ilmoittivat julkiset hankinnat, sillä kaupungeilla on käytännössä monopoliasema infra-alalla. Mikäli kaupunki ei vaadi hankinnoissaan kiertotaloutta, ei yritysten ole mahdollista sen ratkaisuilla hankinnoissa kilpailla tai tehdä kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. Niinpä hankkeen kehittäminen päätettiin suunnata infra-alan hankintoihin. Koska suunnittelu on merkittävä osa kiertotalouden mukaisia katuhankintoja, päätettiin kilpailutus tehdä ST-mallilla ja suunnitteluun/toteutukseen kehitettiin uudet, kiertotalouden mukaiset hankintakriteerit.

Hankinnan taustaa
Ensimmäistä kertaa Suomessa sovelletun hankintamenettelyn tavoitteena on edistää kaupungin kestävyystavoitteita liiketoiminnallisesti kannattavalla tavalla. Hankintamenettelyn ytimessä on uusi yritysyhteistyöhön pohjautuva periaate: kaupunki asettaa yhteiskunnalliset ja kiertotalouden mukaiset tavoitteet rakennuskohteelle, mutta yritykset pääsevät vaikuttamaan siihen, miten näihin tavoitteisiin päästään. Hankkeessa käytettävän materiaalin kierrätyksestä ja hankinnasta vastaa tilaajan valvomana urakoitsija.

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat
Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli eli KIEPPI-hankkeen asiantuntijat, hankintojen KEINO-muutosagentit, hankintojen ja infra-alan konsultit (Novice Oy ja Reroute Oy), UUMA-asiantuntija, asiantuntijat kaupungin infra ja massakoordinaatio-puolelta, Tuomi logistiikka Oy, Tampereen yliopiston infra-alan asiantuntija.

Uudet ST-hankinnan kiertotalouden kriteerit kehitettiin alkuun KEINO-muutosagenttien ja kaupungin sekä yllä mainituista ulkopuolisista asiantuntijoista koostetun joukon kanssa ja lisäksi ne laitettiin kommenttikierrokselle alan yrityksiin sekä myöhemmin laajan kaupungin asiantuntijajoukon pariin.

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu
Markkinavuoropuhelu järjestettiin mahdollisimman paljon kumppanuuden hengessä, jossa jo kutsussa korostettiin mahdollisuutta edelleen kommentoida hankinnan sisältöä ja kriteereitä sekä käydä keskustelua. Hankinnan kriteerit ja sisältö esiteltiin tilaisuudessa tarkkaan ja siitä käytiin avointa vuoropuhelua osallistuneiden yritysten kanssa. Tämä ns. kumppanuusvuoropuhelu tähtäsi syvempään yhteistyöhön hankinnoissa kaupungin ja yritysten välillä, ja samalla haluttiin selventää kaupungin UUMA- ja kestävyystavoitteita yrityksille ja näin selventää hankinnan tavoitteita. Lisäksi sen perään järjestettiin one-to-one vuoropuhelut. Tilaisuuden järjesti Pirkanmaan yhteishankintayhtiö Tuomi Logistiikka Oy yhdessä kaupungin kilpailuttajan ja KIEPPI-hankkeen kanssa. Markkinavuoropuhelun fasilitoi hankintojen KEINO-muutosagentti Antti Savola (Novice oy).

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet
Kiertotalouden kriteereitä oli useita.

Ote arviointityökalusta: Tampereen kaupunki on sitoutunut UUMA3-4 -ohjelmiin, Hiilineutraali Tampere 2030 ja Kestävä Tampere 2030 -ohjelmiin, joissa on asetettu tavoitteita hiilineutraalisuuden ja resurssitehokkuuden saavuttamiseksi myös kaupungin infratoimialalle. Nyt hankinnan kohteena olevan ST-urakan toteuttajaksi valittavan urakoitsijan odotetaan tukevan Tampereen kaupungin hankintaviranomaisen resurssitehokkuus- ja hiilineutraalisuustavoitteita suunnittelemalla ja toteuttamalla ratkaisu, jossa on huomioitu:

  1. jätteen määrän vähentäminen
  2. neitseellisen kiviaineksen säästäminen
  3. CO2-päästöjen ja ympäristöhaittojen vähentäminen
  4. muiden ympäristöhaittojen vähentäminen. 

Tämä arviointityökalu on hankinnan virallinen asiakirja. Lisäksi tarjoajan piti täyttää massatalousselvitys, jota seurataan myös hankinnan aikana, Kaikki kriteerit on löydettävissä KIEPPI-hankkeen verkkosivuilta.

Mahdolliset haasteet
Uuden tekemisessä on aina haasteita ja uudet kriteerit sekä hankintamenettely aiheuttaa aina epävarmuutta. Lopulliset haasteet nähdään kuitenkin vasta, kun urakkaa aletaan toteuttamaan vuoden 2022 aikana. Isona pullonkaulana kaupungin sisällä oli uusien toimintamuotojen adoptointi hankintoihin ja yrityksillä uuden omaksuminen.

Hyödyt / tulokset / vaikutukset
Varsinaiset lopulliset tulokset ja vaikutukset nähdään vasta, kun urakka on tehty. Tässä vaiheessa hanketta kaupunki ja valittu yritys listaavat seuraavia hyötyjä:

- Yrityksen näkökulmasta on tärkeää, että innovatiivisista ideoista saa aitoa kilpailuetua ja muutkin asiat ratkaisevat kuin vain halvin hinta. Hankintamenettely kannustaa etsimään monipuolisesti vaihtoehtoisia toteutustapoja kohteen rakennustekniseen toteutukseen. Kiertotalous tulee aidosti osaksi kannattavaa projektia ja liiketoimintaa, kertoo Turtolan Kaivin Oy:n työpäällikkö Juha Mikkonen.

- Yliopistonkadun urakkaa ohjataan uusilla kiertotalouden mukaisilla hankintamenettelyillä niin, että materiaalien kuljetuksia urakkakohteeseen tai sieltä pois minimoidaan, kuljetukset tehdään mahdollisimman uudella kalustolla päästöt minimoiden, urakassa käytetään pääasiassa siellä jo olemassa olevia materiaaleja ja näitä täydennetään Tampereen alueen teollisuuden sivuvirroista syntyvillä uusiomateriaaleilla, sanoo Tampereen kaupungin rakennuttajainsinööri Petri Leppänen.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet
Kiertotalouden hankintakriteerien pohjalta tehtäviin hankintoihin saadaan Yliopistonkadun hankinnasta hyvää pohjatietoa. Seuraavissa hankinnoissa otetaan hankkeen kokemuksista opiksi ja kehitetään hankintakriteereitä edelleen. Suunnittelun ja rakentamisen materiaalien kierrätyksen onnistumisen sekä haasteiden osalta saadaan kohteesta käyttökelpoista tietoa.

Hankkijan kommentti
- Hankkeen näkökulmasta kehittäminen oli todella mielenkiintoista, joskin haastavaa, koska kysymyksessä oli valtakunnallisestikin ihan uusi kokonaisuus. Yhteistyötä tehtiin todella valtavan toimijajoukon kanssa, mikä nähtiin erittäin hedelmällisenä, mutta vie myös aikaa, joten ilman hankkeen lisäresursseja olisi voinut olla kohtuullisen haastavaa hankintayksikölle, joka on varsin työllistetty. Kuitenkin, ilman tällaista monitoimijayhteistyötä tulokset eivät olisi olleet läheskään niin hyvät, joten ajallinen panostus oli järkevää. Myös yhteistyön lisääminen yritysten ja kaupunkien välille on erittäin tärkeää, jos parhaimpiin lopputuloksiin halutaan päästä. Lopulta uudella ST-mallilla ja kehitetyillä kriteereillä saatiin valittua sekä kiertotalouden kannalta kunnianhimoisin että kustannustehokas vaihtoehto, joten voisimme sanoa kokeilun olleen menestys ja kaupungilla on suunnitelmia käyttää kriteerejä myös jatkossa, kertoo projektipäällikkö Karoliina Tuukkanen Tampereen kaupungilta.

Tampereen kaupungin johto on tukenut hankintamenettelyn kehitystyötä alusta asti. Tehdyt kehittämistoimenpiteet on nähty kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa jopa niin tärkeinä, että työssä mukana olleet palkittiin vuonna 2021 Tampereen pormestarin kehittäjäpalkinnolla.

Keinot kiertoon
Yliopistonkadun hankinnassa hinnan lisäksi hankintakriteereinä olivat 30 prosentin painoarvolla kohteen rakentamisessa käytettävän kierrätysmateriaalin määrä, kuljetuskaluston päästöluokka ja kuljetusetäisyys sekä asiakastyytyväisyys. ST-hankintamallilla haluttiin jättää valitulle urakoitsijalle mahdollisuus vaikuttaa materiaalivalintoihin. Hankintavaiheen markkinavuoropuhelulla kartoitettiin urakoitsijoiden ideat hankintavaiheessa. Työryhmissä saatiin eri alojen asiantuntijoiden ideat hankintaan ja laadittiin kilpailutusmateriaali tältä pohjalta.

Lisätietoa: 

KIEPPI-hankkeen verkkosivut sekä kaikki hankinnan materiaalit ja kilpailutusasiakirjat

Raportti infra-alan kiertotalousvalmiuksista

tags