Mikä kestävä hankinta?

Kestävissä hankinnoissa toteutuvat kestävän kehityksen kolme keskeistä teemaa: ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.

SYKEen tutkimuksen mukaan (2017) arviolta kaksi kolmasosaa suomalaisista tarjouspyynnöistä sisältää kestävyysnäkökohtia yleisellä tasolla, ja noin 40 prosentissa näkökohtia on määritelty tarkemmin.

Ekologisesti kestävä hankinta

  • Keskeisiä tavoitteita ovat energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen, ilmastonmuutoksen torjuminen vähähiilisyyttä ja hiilineutraaliutta edistämällä sekä haitallisten aineiden käytön ja päästöjen vähentäminen hankintojen avulla.
  • Ekologisesti kestävän hankinnan tavoitteet ja ympäristökriteerit voivat liittyä esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöön, kierto-ja jakamistalouden edistämiseen, energia- ja materiaalitehokkuuteen, vähähiilisyyteen, puhtaan ja monimuotoisen ympäristön tavoitteluun ja eläinten hyvinvointiin.

Sosiaalisesti kestävä hankinta

  • Tavaroiden ja palveluiden tuottamisessa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia.
  • Hankintatavoitteita ja hankintakriteerejä ovat esimerkiksi esteettömyys ja saavutettavuus, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, hankinnoilla työllistäminen esimerkiksi osatyökyisten työmahdollisuuksia lisäämällä ja eettisten toimitus- ja valmistusketjujen ja reilun kaupan periaatteiden edistäminen.

Taloudellisesti kestävä hankinta

  • Huomioi julkisella sektorilla terveen kilpailun ja laillisen yrittäjyyden. Tavoitteena voi olla hankintaprosessien tehostaminen ja kilpailuolosuhteiden parantaminen esimerkiksi markkinavuoropuheluiden ja viestinnän avulla. 
  • Taloudelliseen kestävyyteen liittyviä näkökulmia ovat muun muassa hankintojen tarveharkinta ja kustannustehokas toteuttaminen, elinkaarikustannusten ja kokonaistaloudellisuuden huomioiminen päätöksenteossa ja harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta.

Lue lisää siitä, miten ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys voidaan huomioida hankinnan suunnittelussa.

Kestävät hankinnat ottavat huomioon sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset näkökulmat

Tutustu tarkemmin siihen, miksi kestävä ja innovatiivinen hankinta kannattaa tehdä

Miksi tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

Kaikki Suomen julkiset hankinnat muodostavat vuosittain n.35 miljardin euron potin. Tällaisen summan vastuullisella kohdistamisella on valtava vaikutus yhteiskuntaamme ja sen tulevaisuuteen.

narrow

Lisätietoa kestävistä hankinnoista

Lisää aiheesta muissa verkkopalveluissa.

Kestävät julkiset hankinnat

narrow

Kestävät julkiset hankinnat – nykytila ja kehittämisehdotuksia

narrow

Kestävyys hankinnoissa (hankintalain näkökulmasta)

narrow