Mikä innovatiivinen hankinta?

Innovatiivisilla hankinnoilla on tärkeä rooli valtion ja kuntien strategisten tavoitteiden toteuttamisessa kuten palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa, palveluprosessien tuottavuuden kasvattamisessa ja ympäristövaikutusten pienentämisessä. Yrityksille innovatiiviset hankinnat tarjoavat tärkeitä asiakasreferenssejä uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamisessa. Hankinnan avulla syntyvä liiketoiminnan kasvu tuottaa myös työllisyysvaikutuksia. 

Innovatiivisen hankinnan kohteena on uusi tai merkittävästi parannettu tuote tai palvelu, joka ei vielä ole laajasti käytössä. Innovatiivinen hankinta voi olla myös uudenlainen tapa toteuttaa hankinta tai sen kohteena oleva projekti kuten rakennusurakka. Hankintasopimukseen voi sisältyä uuden ratkaisun kehitystyötä ja pilotointia. Hankinta voidaan ennalta määritellyn toteutusmallin sijaan kohdistaa haluttuihin tuloksiin ja vaikutuksiin, jolloin toimittajille syntyy enemmän vapautta ehdottaa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Hankinnan innovatiivisuus voi ilmentyä innovatiivisessa hankinnan kohteessa, tai innovatiivisen hankintamenettelyn myötä.  

Innovatiiviselle hankinnalle keskeistä on hankinnan kohteen uutuusarvo. Uutuusarvo voi ilmetä: 

  • Tilaajalle uutena ratkaisuna, joka on kuitenkin otettu käyttöön muissa julkishallinnon organisaatioissa tai yksityisellä sektorilla. 

  • Toimialalle uutena ratkaisuna, joka on kuitenkin käytössä muilla toimialoilla 

  • Kansallisesti uutena ratkaisuna, joka kuitenkin on otettu käyttöön kotimaan ulkopuolella 

  • Kansainvälisesti täysin uutena ratkaisuna. Tällöin tilaaja on tosiasiallisesti hankinnan kohteena olevan tuotteen tai palvelun ensimmäinen käyttäjä.  

Uutuusarvon lisäksi on tärkeää, että innovatiivinen hankinta johtaa aiempaa parempaan lopputulokseen tilaajan tai palvelun käyttäjän kannalta. Lopputuloksen parantuminen voi ilmetä esimerkiksi asiakastyytyväisyytenä, laadun parantumisena, pienempinä elinkaarikustannuksia tai kustannustehokkuuden parantumisena.  

Lopulta innovatiivisella hankinnalla voidaan tavoitella hankinnan suurempaa vaikuttavuutta, ilmentyen esimerkiksi suotuisina ympäristövaikutuksina tai kokonaan uuden hankinnan mahdollistamina merkittävinä, positiivisina seurauksina yhteiskuntaan.   

 

Turun yliopiston innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat -hankkeen aikana avattiin vuoropuhelua pk-yritysten ja julkisten hankkijoiden välille ja luotiin edellytyksiä uusien, avoimuuteen perustuvien yhteistyömallien syntymiselle. Vuoden 2013 aikana kolme varsinaissuomalaista hankintatiimiä saivat valmennusta innovatiivisten ja vastuullisten hankintojen tekemiseen. Katso video, jossa valmennukseen osallistuneet tiimien jäsenet kertovat valmennuksesta heränneitä oivalluksiaan. Lisäksi videolla kuullaan Turun hankinta- ja logistiikkajohtajan Pauliina Lautiaisen ja hankinta-asiamies Jorma Saarikedon mietteitä fiksujen hankintojen tekemisestä.

Aiheeseen liittyviä sivuja

Askeleet innovatiivisiin hankintoihin

Miksi innovatiiviset hankinnat ja mitä innovatiivisilla hankinnoilla voidaan tarkoittaa? Hankintojen innovatiivisuuden eri muodot.

centred-liftup

Innovatiiviset julkiset hankinnat – määrittely, mahdollisuudet ja mittaaminen

Valtioneuvoston selvitys innovatiivisten julkisten hankintojen mahdollisuuksista eri toimialoilla ja eri tyyppisissä hankinnoissa.

centred-liftup

Innokylä

Innokylä-verkkopalvelu on kaikille avoin ja maksuton yhteisen kehittämisen ja ideoinnin ympäristö.

Innovatiiviset julkiset hankinnat: vaikutukset ja hyvät käytännöt

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 16/2018

Innovaatioekosysteemit käsikirja 2.0

Avointen innovaatioalustojen kärkihankkeessa muodostettuja tulkintoja, määrittelyjä ja työkaluja käyttöönotettaviksi ja jatkojalostettaviksi (mm.mittarit, kypsyystaso, elinkaari, vaikuttavuus).

Innovatiiviset hankinnat voivat ratkaista ongelmia ja lisätä tuottavuutta

Työ- ja elinkeinoministeriön innovatiiviset julkiset hankinnat -sivu.