Mikä innovatiivinen hankinta?

Innovatiivisen hankinnan kohteena on uusi tai merkittävästi parannettu tuote tai palvelu, joka ei vielä ole laajasti käytössä. Innovatiivinen hankinta voi olla myös uudenlainen tapa toteuttaa hankinta tai sen kohteena oleva projekti (kuten rakennusurakka).

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on, että innovatiivisten hankintojen määrää kasvatetaan 10 prosenttiin julkisista hankinnoista vaalikauden loppuun mennessä. Tavoitteen toteutumista seurataan vuositasolla, ja sen tueksi on TEM:n johdolla valmisteltu toimenpidesuunnitelma. Suunnitelman avulla pyritään saavuttamaan myös kansallisen hankintastrategian innovaatiotavoitteet (ks. tätä varten valmisteltu tausta-asiakirja). 

Innovatiiviselle hankinnalle keskeistä on hankinnan kohteen uutuusarvo. Uutuusarvo voi ilmetä: 

  • Tilaajalle uutena ratkaisuna, joka on kuitenkin otettu käyttöön muissa julkishallinnon organisaatioissa tai yksityisellä sektorilla. 

  • Toimialalle uutena ratkaisuna, joka on kuitenkin käytössä muilla toimialoilla 

  • Kansallisesti uutena ratkaisuna, joka kuitenkin on otettu käyttöön kotimaan ulkopuolella 

  • Kansainvälisesti täysin uutena ratkaisuna. Tällöin tilaaja on tosiasiallisesti hankinnan kohteena olevan tuotteen tai palvelun ensimmäinen käyttäjä.  

Uutuusarvon lisäksi on tärkeää, että innovatiivinen hankinta johtaa aiempaa parempaan lopputulokseen tilaajan tai palvelun käyttäjän kannalta. Lopputuloksen parantuminen voi ilmetä esimerkiksi asiakastyytyväisyytenä, laadun parantumisena, pienempinä elinkaarikustannuksia tai kustannustehokkuuden parantumisena.  

Innovatiivinen hankinta voi olla sellainen, jossa hankintasopimukseen sisältyy uuden ratkaisun kehitystyötä ja pilotointia. Hankinta voidaan ennalta määritellyn toteutusmallin sijaan kohdistaa haluttuihin tuloksiin ja vaikutuksiin, jolloin toimittajille syntyy enemmän vapautta ehdottaa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Hankinnan innovatiivisuus voi ilmentyä siis innovatiivisessa hankinnan kohteessa, tai innovatiivisen hankintamenettelyn myötä.  

Lopulta innovatiivisella hankinnalla voidaan tavoitella hankinnan suurempaa vaikuttavuutta, ilmentyen esimerkiksi suotuisina ympäristövaikutuksina tai kokonaan uuden hankinnan mahdollistamina merkittävinä, positiivisina seurauksina yhteiskuntaan.  

Innovatiivisilla hankinnoilla on tärkeä rooli valtion ja kuntien strategisten tavoitteiden toteuttamisessa kuten palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa, palveluprosessien tuottavuuden kasvattamisessa ja ympäristövaikutusten pienentämisessä. Yrityksille innovatiiviset hankinnat tarjoavat tärkeitä asiakasreferenssejä uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamisessa. Hankinnan avulla syntyvä liiketoiminnan kasvu tuottaa myös työllisyysvaikutuksia. 

Miksi tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

Kaikki Suomen julkiset hankinnat muodostavat vuosittain n.35 miljardin euron potin. Tällaisen summan vastuullisella kohdistamisella on valtava vaikutus yhteiskuntaamme ja sen tulevaisuuteen.

lateral-image-left

Lisätietoa innovatiivisista hankinnoista

Lisää aiheesta muissa verkkopalveluissa.

Askeleet innovatiivisiin hankintoihin

Innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat -hankkeen tuottama oppimateriaali Turun yliopiston sivuilla.

narrow

Innovatiiviset julkiset hankinnat – määrittely, mahdollisuudet ja mittaaminen

Valtioneuvoston selvitys innovatiivisten julkisten hankintojen mahdollisuuksista eri toimialoilla ja eri tyyppisissä hankinnoissa.

narrow

Innovatiiviset julkiset hankinnat: vaikutukset ja hyvät käytännöt

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 16/2018.

narrow