Ympäristönäkökulmat terveydenhuollon tekstiilihankinnassa – Case Sakupe Oy

järvi ja metsää

TAUSTATIEDOT

Hankkija  
Sakupe Oy 

Hankinnan kohde  
Terveydenhuollon työvaatemallisto Sakupe Oy:n terveydenhuollon asiakkaille (muun muassa Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pirkanmaan ja Itä-Savon sairaanhoitopiirit)

Hankinnan arvo 
~ 2 miljoonaa euroa 

Hankinnan tavoite  

  • toimittaa asiakkaille nykyaikainen ja toimiva työvaatemallisto 

  • saada tuote, joka soveltuu hoitotyöhön ja on turvallinen sekä työntekijöille että potilaille 

  • huomioida vastuullisuus ja ympäristökysymykset kilpailutuksessa 

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat   

  • Sakupe Oy 

  • Sansia Oy 

  • Omistajasairaanhoitopiirit 

Hankintamenettely 
Avoin menettely 

Hankinnan taustaa 
Kuluttajien tietoisuus on lisääntynyt tekstiiliteollisuuden aiheuttamista ympäristöongelmista ja alalla toimivilta yrityksiltä vaaditaan entistä enemmän toimia ongelmien ratkaisemiseksi. Tällä hetkellä tekstiiliteollisuuden toimijoiden mielenkiinto kohdistuu erityisesti tekstiilijäteongelman ratkaisemiseen kiertotaloutta hyödyntäen. Sakupe Oy:n toteuttamassa työvaatehankinnassa pyritään vastaamaan tunnistettuun ongelmaan huomioimalla kestävä kehitys tuotteen elinkaareen vaikuttavissa materiaalivalinoissa sekä kierrätettävyydessä.  

Uuden työvaatemalliston kehittäminen alkoi vuonna 2017, jolloin omistajasairaanhoitopiirit lähtivät yhdessä työntekijöidensä kanssa kehittämään mallistoa. Käyttäjien toiveita työvaatteista kartoitettiin kyselyjen avulla kolmessa eri sairaanhoitopiirissä, ja vastauksia saatiin yli 3000 kappaletta. Työntekijät ja sairaanhoitopiirit nostivat esiin ympäristönäkökulmien tärkeyden sekä vaatteiden kierrätettävyyden, joten ne päätettiin nostaa myös yhdeksi valintakriteeriksi. 

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu   

Vaatteiden loppukäyttäjiä, eli terveydenhuollon työntekijöitä osallistettiin mukaan hankinnan valmisteluun käyttäjälähtöisyyden varmistamiseksi. Valmisteluprosessiin sisältyi työasujen koekäyttöä ja hankintaa valmisteltiin yhdessä useiden eri palveluntarjoajien kanssa. Lisäksi tehtiin kartoitusta Euroopan toimittajamarkkinoista etenkin materiaalivalintojen osalta. Ennen lopullisen tarjouspyynnön julkaisemista potentiaaliset palveluntarjoajat saivat vielä kommentoida tarjouksen sisältöä sekä esittää siihen kehityskohteita.  

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet  

Valintaperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta seuraavin vertailuperustein: 

  • Hinta 70 % 

  • Valmistetun tuotteen laatu koepesun jälkeen 20 % 

  • Kierrätysmahdollisuus 10 % 

Mallistoon kuuluvat polyesterista valmistetut työasut sekä lääkärintakki kierrätetään elinkaarensa päässä uudelleen raaka-aineeksi.  

Sopimusehdot  

Sopimukset tehtiin neljän työvaatetoimittajan kanssa. Valituilta palveluntarjoajilta vaaditaan tekstiiliteollisuudessa jo standartiksi muodostuneen kansainvälisen työjärjestö ILO:n sopimusten noudattamista. Lisäksi työvaatetoimittajien on otettava huomioon ympäristönäkökulmat omassa tuotantoketjussaan. Sopimuksen kesto on 3 vuotta ja sitä on mahdollista jatkaa 2 optiovuodella. 

Mahdolliset haasteet  

Kierrätysmahdollisuuden käyttö vertailuperusteena koettiin toimittajapuolella joiltain osin haastavaksi, koska kaikilla palveluntarjoajilla ei ollut vielä valmiuksia vastata siihen.  

Hyödyt/Vaikutukset  

Mitä saatiin/saavutettiin?   

Toteutetun hankinnan avulla saatiin käyttäjälähtöinen terveydenhuollon työvaatemallisto ja päästiin haluttuun lopputulokseen. Uudet työvaatteet otetaan käyttöön ensimmäisenä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa keväällä 2020 ja myöhemmin kaikissa Sakupe Oy:n asiakkaiden sairaanhoitopiireissä.  

Mitkä olivat hankinnan vaikutukset?  

Työvaatetoimittajien tietoisuus vastuullisuuskriteerien käyttämisestä on lisääntynyt toteutetun kilpailutuksen myötä. Uuden malliston työvaatteita tulee käyttämään kaikkiaan noin 20 000 henkilöä ja vaatteiden kierrätettävyys ehkäisee tekstiilijätteen syntymistä. Osa malliston vaatteista on valmistettu kierrätysmateriaalista ja tuotteissa käytetty polyesteri mahdollistaa vaatteiden kierrätyksen täysin elinkaarensa lopussa. 

Miten asiaa on seurattu hankintasopimuksen aikana?   

Vaatetoimittajien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä koko sopimuskauden ajan ja laatuvaatimusten toteutumisesta seurataan aktiivisesti.  

Mahdolliset jatkotoimenpiteet    

Sakupe Oy aikoo jatkossakin hyödyntää vastuullisuuskriteerien käyttöä hankinnoissaan ja kehittää niitä sitä mukaa, kun markkinat kehittyvät. Lähiaikoina toteutettavaan sairaala- ja potilasvaatteiden hankintaan aiotaan soveltaa ympäristökriteerejä, mikäli toimittajakenttä sen mahdollistaa.   

Hankkijan kommentti 

Hankinnan huolellinen valmistelu ja markkinavuoropuhelu toimittajakentän kanssa helpottavat kilpailutusprosessin sujuvuutta. Lisäksi kierrätyskriteerin käyttäminen tarjouspyynnössä on lisännyt hankintayksikön tietoisuutta kiertotaloudesta. Vaikka kierrätettyjen vaatteiden jatkojalostamiseen ei ole tällä hetkellä paljon kaupallisia ratkaisuja saatavilla, niin kehitystä tapahtuu jatkuvasti. 

Keinot kiertoon  

Kierrätysmahdollisuuden käyttämistä vertailuperusteena voi soveltaa muihin hankintoihin yli toimialarajojen. Vastuullisuuskriteerien käyttö kannustaa palveluntarjoajia kehittämään toimintaansa entistä kestävämpään suuntaan ja tekee samalla tilaa uusille, innovatiivisille ratkaisuille. 

Lisätietoja  

Ulla Lappalainen, Sakupe Oy:n tekstiilipäällikkö: ulla.lappalainen@sakupe.fi  

tags