Sähköistetty joukkoliikenne - Case Turun Kaupunkiliikenne Oy ja Oy Turku Energia

Bussi lentoasemalla

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Turun Kaupunkiliikenne Oy ja Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab

Hankinnan kohde
Sähköbussien, latausratkaisujen ja huollon hankinta  Turun 1-linjalle.

Hankinna arvo
3,8 milj. EUR

Hankinnan tavoite

Hankinnan tavoitteena on päästöjen vähennys:

 • Siirtyminen sähköautoihin korvasi fossiilisten polttoaineiden kulutuksen (n. 2 500 000 litraa dieseliä kymmenen vuoden aikana) pääosin kotimaisilla energiamuodoilla tuotetulla sähköllä. Turun kaupunkikonsernin sähkösopimus velvoittaa sähköntoimittajan toimittamaan CO2 vapaasti tuotettua energiaa.
 • Well to wheel -päästöjen, eli öljynjalostukseen ja jakeluun liittyvien päästöjen vähentäminen
 • Melupäästöjen vähentäminen: Sähköbussin ääni on huomattavasti pienempi kuin perinteisen dieselbussin. Sähköbussi vähentää siten meluhaittaa kaupunkiympäristössä.
 • Tarkempia tietoja arvioiduista päästöjen vähennyksistä voit lukea täältä.
 • Sähkö- ja dieselbussin TCO- ja hiilijalanjälkivertailu Fölin linjalla, Janne Lankilan vuonna 2017 tekemään opinnäytetyöhön pääset tutustumaan tämän linkin kautta.

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat  

 • Turun kaupunki: hankinta-asiantuntemus ja hankinnan käytännön toteutus; kaupunkikonsernin poliittinen päätöksenteko ja konserniohjaus; joukkoliikennetoimisto FÖLI, joka ostaa liikennöintipalvelun Turun Kaupunkiliikenne Oy:ltä
 • Turun Kaupunkiliikenne Oy, hankintayksikkö: sähköbussit ja niiden huoltopalvelu
 • Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab, hankintayksikkö: latausratkaisu ja niiden huoltopalvelu
 • Turun ammattikorkeakoulu: tutkimuspartneri sekä opiskelijatöiden koordinoija
 • VTT: tutkimuspartneri
 • Kuntarahoitus: leasing-rahoittaja

Hankintamenettely
Rajoitettu menettely

Hankinnan taustaa
Kehittyvillä kaupunkiseuduilla on erityisen tärkeä rooli liikkumispalveluiden ohjaamisessa kestävämpään suuntaan. Tiivistyvän yhteiskuntarakenteen myötä kysymykset tehokkaan joukkoliikenteen järjestämisestä ovat keskiössä. Yksityisautoilua kaupunkikeskuksissa ei voida enää kestävästi lisätä, mm. mittavien infrastruktuurikustannusten sekä viihtyvyys- ja ilmanlaatuongelmien vuoksi. Kaupungit ovat myös sitoutuneita alentamaan hiilijalanjälkeään, ja tässäkin liikenteen järjestämisen kysymykset nousevat keskeiseen rooliin (Aho, 2017).

Turun seudullinen joukkoliikenne Föli palvelee Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Ruskon asukkaita. Uudistunut kuuden kunnan yhteinen joukkoliikenne aloitti toimintansa 1.7.2014, minkä jälkeen koko alueella on ollut käytössä yhtenäiset lipputuotteet, alennusryhmät jne. Vuosi 2015 oli Fölin ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, jolloin matkoja tehtiin yhteensä 24,4 miljoonaa. Suurin osa Fölin liikenteestä on kilpailutettu yksityisiltä liikennöitsijäyrityksiltä, minkä lisäksi osaa linjoista ajetaan Turun kaupungin tytäryhtiön Turun Kaupunkiliikenne Oy:n toimesta. (Föli 2014, 2015)

Turun kaupunginhallitus on 8.10.2013 § 412 päättänyt, että kaupunki ohjaa aktiivisesti omaa ja palveluntuottajiensa ajoneuvokalustoa sähkö- ja biokaasukäyttöiseksi sekä tarjoaa pysäköintietuisuuksia ilmastoystävällisiä polttoaineita käyttäville autoilijoille ja suosii ilmastoystävällisiä kuljetuspalveluja. Turun sisäisen joukkoliikenteen kaluston osalta pyritään siirtymään kilpailutusten yhteydessä asteittain sähkö- ja sähköhybridibussien käyttöön. Sähkö-dieselhybridibusseja Turun kaupungissa on ollut käytössä vuodesta 2010 Turun sisäisillä linjoilla 3 ja 30.

Vuonna 2014 valmistui Turun kaupungin tilaamana Tampereen teknillisen yliopiston diplomityö, jossa tarkasteltiin mahdollisuuksia ottaa täyssähköbusseja käyttöön Turussa. Diplomityössä tunnistettiin useita potentiaalisia bussilinjoja sähköbussiliikennöintiin. Tarkempaan analyysiin valikoituneet linjat olivat 1, 3, 30, 4, 40 sekä 18, joita tarkasteltiin kattavasti niin teknisen toteutettavuuden, taloudellisen kannattavuuden kuin kaupunkikehityksenkin näkökulmasta. (Lehtinen, 2014)

1.6.2015 Turun kaupunginhallitus hyväksyi sähköbussipilottihankkeen aloittamisen linjalla 1. Sen katsottiin olevan keskeinen Turun sisäisen liikenteen runkolinja ja kehittämisen kohdealue, sekä muodostavan pilottihankkeen vaikuttavuuden ja riskienhallinnan näkökulmasta sopivansuuruisen tuotantokokonaisuuden. Samalla kuitenkin todettiin, että linjan operointilogiikkaan tarvittaisiin tiettyjä muutostoimia sähköistämisen mahdollistamiseksi. 15 metrisiä teliautoja, joilla linjaa on aiemmin operoitu, ei ole saatavana sähkökäyttöisinä, joten vuoroväliä olisi tihennettävä vastaavan matkustajakapasiteetin saavuttamiseksi. (Turun kaupunginhallitus, 2015)

Sähköbussihankkeen käynnistämisen yhteydessä tehtiin päätös siirtää liikennöinti Turun kaupungin tytäryhtiön Turun Kaupunkiliikenne Oy:n hoidettavaksi. Perusteluina tälle mainitaan hankkeen kokeiluluontoisuudesta johtuva tekninen ja operatiivinen riskialttius sekä myöskin se, että sähköbussiliikenteen kilpailuttamisesta ja operoinnista markkinaehtoisesti ei ole Suomen olosuhteissa kokemusta. Tytäryhtiön hoitaessa liikennöinnin saavutetaan joustavuutta sopivan liikennöintisopimusmallin kehittämiselle. (Turun kaupunginhallitus, 2015)

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu 
Turun kaupunki järjesti valmistelun aikana markkinavuoropuheluja useiden alan toimijoiden kanssa. 

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet
Kalustovaatimukset, suorituskykyvaatimukset, energiankulutus, huoltosopimus

Sopimusehdot
Liikennöintiehdot liikennöitsijälle, kalustovaatimukset kaluston tarjoajalle ja ylläpitovaatimukset laturille.

Mahdolliset haasteet
Hankinnan haasteet liittyivät uuden teknologian käyttöönottoon ja oikeiden toimintamallien löytämiseen. Sähköbussit tulee käsittää järjestelmänä, joka on kokonaisuus. Esimerkiksi laturin rikkoutuminen vaikuttaa nopeasti koko järjestelmän toimintaan. Toiminta- ja sopimusmallit liikennöintiin piti uudista. Lisäksi sopimuksellinen vastuunjako virhetilanteissa piti huomioida.

Hyödyt/ Tulokset /Vaikutukset

Hankkeessa sähköistettiin koko linja 1. Linjalla ajaa päivittäin 6 sähköbussia, joilla on keväällä 2019 ajettu liki miljoona kilometriä. Hiilidioksidipäästöjä on vähennetty yli 800 tonnia.

Hankkeessa saatiin runsaasti tietoa ja kokemusta sähköbussien liikennöinnistä niin tilaajan, operaattorin kuin laturin ylläpidon näkökulmasta. Tietoa hyödynnetään uusissa sähköbussikilpailutuksissa. Hanketta seurattiin tiiviisti ja säännöllisesti ohjausryhmän toimesta, johon kuului tilaajan, operaattorin, kalustovalmistajan, laturin ylläpitäjän sekä tutkimuskumppanin jäseniä.

Hankkijan kommentti
Hankinnan kohteena oli uudenlainen teknologia, johon liittyy riskejä. Myös toimittaja oli uusi yritys, joten kokemusta toimituksista heillä oli suhteellisen vähän. Riskiä vähensi kuitenkin toimittajan kokenut alihankkijaverkosto. 

Keinot kiertoon

Hankeen kokemuksia on jaettu esimerkiksi kansallisen eKeko-ryhmän avulla kaikille alan toimijoille sekä muille kaupungeille.

 

tags