Kaupungin yhteiskäyttöautojen ajoneuvopalvelun hankinta - Case Lappeenranta

Saimaan kanava.
Kuva: Petri Tulkki, Robodrones Oy

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Lappeenrannan kaupunki 

Hankinnan kohde  
Kaupungin yhteiskäyttöautojen ajoneuvopalvelun hankinta 

Hankinnan tavoite 

 • Alentaa kaupungin ajoneuvo- /matkakustannuksia ja liikenteestä johtuvia CO2-päästöjä nostamalla ajoneuvojen käyttöastetta ja kokeilemalla sähköajoneuvojen käyttöä. 

 • Edistää sähköautoilua mahdollistavan infrastruktuurin kehittymistä kaupungissa. 

 • Kerätä tietoja yhteisessä käytössä olevien ajoneuvojen käyttäjien kokemuksista. 

 • Saattaa ajoneuvopalvelu mahdollisimman kiinnostavaksi monen eri käyttäjäryhmän näkökulmasta. 

Hankinnan taustaa 
Lappeenrannan kaupunki päätti vuonna 2017 ottaa käyttöön kaupungin tulevien ajoneuvojen hankintojen arvioinnissa ympäristö- ja ilmastokriteerit sekä käytön aikaiset elinkaarikustannukset. Lisäksi Lappeenranta kannustaa resurssiviisaan tiekartan mukaisesti konserniyhtiöitä sekä muita yhteistyökumppaneita hyödyntämään uusiutuvaan energiaan perustuvaa käyttövoimaa liikenteen ilmastovaikutusten vähentämiseksi. 

Lappeenrannan kaupungin tavoitteena on CO2-päästöjen laskeminen 40 % vuoden 2007 tasosta (CO2 ekv/as/v) vuoteen 2021 mennessä ja 80 % vuoteen 2029 mennessä. Liikenteen päästöt edustavat noin 40 % CO2-päästöistä, joten liikenteen ilmastokuormituksen nopea laskeminen on edellytys ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi. 

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat   

 • Lappeenrannan kaupunki, elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala 

 • Palveluntuottajat 

Hankintamenettely 
Avoin menettely  

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu    

Hankintaa varten järjestettiin kaksi avointa markkinavuoropuhelutilaisuutta sekä kahdenkeskisiä keskusteluja palveluntarjoajien kanssa. Kaupunki sai kolme tarjousta määräaikaan mennessä, joista vain yksi täytti vaaditut kriteerit.  

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet  

Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteena käytettiin parasta hinta-laatusuhdetta seuraavasti. 

 • Hinta 60 % 

 • Laatu 40 % 

Hinnan pisteytyksessä käytettiin kriteereinä palvelun kuukausihintaa kaupungille sekä ulosvuokraushintaa. 

Laadun osalta tarjoajilta vaadittiin palvelun toimitussuunnitelmaa, jonka sisältöä arvioitiin seuraavien vähimmäisvaatimusten ylittävien ominaisuuksien osalta: 

 • Ajoneuvopalvelut (palvelu on käytettävissä mobiililaittein, 24h käyttötukipalvelu, käyttöönottokoulutus, huoltopalvelu, korvauspalvelu, kuukausiraportti) 

 • Kuvaus palvelun markkinoinnista 

 • Toimitusaika 

Sopimusehdot  

Hankinta sisältää neljän ajoneuvon palvelut 36 kk:n ajan. Ajoneuvot ovat kaupungin käytettävissä arkisin klo 7:00-16:30 siten, että ajoneuvoista kaksi on varattu 100 % kaupungin käyttöön ko. aikana ja kaksi varataan tarpeen mukaan. Muina aikoina ajoneuvot ovat vuokrattavissa kolmansille osapuolille. 

Koko palvelu on valituksi tulevan tarjoajan operointivastuulla. Palvelun tarjoaja vastaa palvelun markkinoimisesta ja tuottamisesta niin kaupungille kuin kolmansille osapuolille, eli kaikille palvelun käyttäjille. Sopimushinnoittelussa sovelletaan riskinjakomallia, minkä vuoksi kaupungin kuukausihinta laskee ajoneuvon käyttöasteen noustessa. 

Tarjoaja vastaa siitä, että palvelu on laadukasta ja tarjouspyynnön mukaista koko sopimuskauden ajan. Tarjoaja sitoutuu sopimuksen mukaisen laatutason toteuttamiseen. Ajoneuvot ovat yhteiskäyttöautoja, minkä vuoksi tarjoajan tulee sitoutua ajoneuvojen ulosvuokraukseen. 

Hyödyt, tulokset ja vaikutukset  

Ajoneuvopalvelun hankinta korvasi kuusi kaupungin käytöstä poistuvaa leasingajoneuvoa, jotka olivat vähässä käytössä (ajettu noin 10 000km vuodessa/auto), eivätkä tukeneet nykyteknologiaa päästövaatimusten suhteen.   

Alkuperäisten arvioiden mukaan kaupungin työntekijät ajavat kutakin ajoneuvoa noin 20 000 km vuodessa, eli kolmen vuoden sopimuskautena yhteensä 240 000 km.

Huhtikuun 2019 jälkeen kaupungin autojen käyttöaste on ollut selvässä nousussa, kuukaudessa 20-30 virkavuokrauskertaa/auto.  

Yhden korvatun auton arvioidaan vähentävän CO2-päästöjä kaksi tonnia, edellyttäen että autoa ajetaan vähintään 10 000 km vuodessa. Kolmen vuoden sopimusjakson aikana tämä tarkoittaa CO2-päästöjen vähentymistä vähintään 36 tonnilla.  

Mahdolliset jatkotoimenpiteet     

Lappeenrannan kaupunki aikoo jatkossakin vauhdittaa kaupungin ja kaupungin omistamien yritysten siirtymistä käyttämään yhteiskäyttöautoja panostamalla yhteiskäyttöautoilua tukeviin kulkumuotoihin ja parantamalla niiden pysäköintimahdollisuuksia. Myös sähköautojen latauspisteiden kehittäminen sekä kaavoituksen ja rakentamisen suunnittelu kuuluvat jatkokehittämistoimenpiteisiin. 

Hankkijan kommentti 

Liikkumisen tapojen muuttaminen vie aikaa ja uusien palveluiden jalkauttaminen vaatii jatkuvaa koulutusta, vaikutusten arviointia sekä toimintamallien kehittämistä.  Sama pätee sekä yhteiskäyttöautojen työkäyttöön että yksityiskäyttöön. Uusien toimintatapojen omaksumista voidaan henkilöstön keskuudessa nopeuttaa kuitenkin suoraviivaisella ohjeistuksella.  

Yhteiskäyttöautojen käytön lisääntyminen edellyttää myös niiden sijoittamista sellaisiin paikkoihin, joihin on hyvät kulkuyhteydet. Autojen on siis oltava helposti saatavilla.

Keinot kiertoon 

Yhteiskäyttöautojen avulla Lappeenranta tarjoaa asukkailleen myös mahdollisuuden testata sähköajoneuvoja matalalla kynnyksellä.

 

tags