Kunnossapitourakan palveluallianssi asiakasnäkökulmat huomioiden – Case Turku

kaksi miestä

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Turun kaupunki  

Hankinnan kohde
Keskustan alueurakka -palveluallianssi  

Hankinnan arvo
~ 4,1 miljoonaa euroa/vuosi 

Hankinnan tavoite
Turun keskusta-alueen infran kunnossapito asukas- ja asiakasnäkökulmat huomioiden. 

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat   

  • Turun kaupungin kaupunkiympäristön kunnossapito 

  • Kaupungin strateginen hankinta 

  • Lakimatriisi 

  • Vison Oy 

Hankintamenettely 
Kaksivaiheinen neuvottelumenettely   

Hankinnan taustaa 
Turun kaupunki on jaettu viiteen alueurakka-alueeseen, joista neljä on kilpailutettu perinteisellä urakointimallilla, halvin hinta ratkaisee. Keskustan urakka-alueen haasteena on tiiviisti rakennettu ympäristö historiallisesti arvokkaine osuuksineen. Keskustassa on asukkaiden lisäksi yrittäjiä, turisteja, tapahtumia, yliopistoja ja satama, jotka kolmantena osapuolena tuovat infran kunnossapitoon oman haasteensa. Palveluntuottajalta vaaditaan joustavuutta sekä asiakas- että asukaslähtöisyyttä. Perinteiset urakkamallit eivät mahdollista riittävää joustavuutta. 

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu   

Hankinnasta järjestettiin kaikille avoin markkinainfo, jonka jälkeen halukkaat saivat varata kaupungilta kahdenkeskisiä keskusteluaikoja. Yleisessä markkinavuoropuhelussa tulee harvoin esille kysymyksiä ja ajatuksia, joita saatiin hyvin keskustelutilaisuuksissa. 

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet  

Tarjousvaihe 1:  

  • Avainhenkilöiden referenssit 
  • Suunnitelma työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden sitouttamiseksi ja integroimiseksi Keskustan urakkaan 

Tarjousvaihe 2:  

  • Suunnitelma asiakas- ja asukasviihtyisyyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi 

  • Kehitysvaiheen projektisuunnitelma 

  • Palkkiotarjouslomake 

Edellä mainittujen vaiheiden lisäksi järjestettiin kunkin ehdokkaan kanssa työpajapäivä, jossa arvioitiin tarjoajan tiimin ja avainhenkilöiden kyvykkyyttä, projektinjohto- ja tuloksentekokykyä. Tätä arvioi ulkopuolinen arvioitsija kaupungin edustajien lisäksi. 

Tarjousaineistossa oli mukana tarjousten sisältövaatimukset ja vertailuperusteet, joiden mukaan tehtävät ja työpajat arvioitiin ja pisteytettiin. 

Sopimusehdot  

Allianssisopimus perustuu siihen, että allianssiin kuuluvat tahot toimivat avoimesti yhdessä, voitot ja riskit jakaen. 

Hyödyt/ Tulokset /Vaikutukset  

Palveluvaihe alkaa 1.10.2019, joten tässä vaiheessa ei voida vielä arvioida saavutettavia hyötyjä tai vaikutuksia.    

Koko hankinnan ajalle on suunniteltu mittarit toiminnan ohjausta ja seurantaa varten sekä vuosittaiset tavoitteet. 

Hankkijan kommentti  

Allianssi on kilpailutusmenetelmänä haastavan pitkä. Uskomme kuitenkin vahvasti saavamme sen hyötynä takaisin — joustavuutena ja laatuna.  

Keinot kiertoon  

Tässä hankinnassa on erityisesti kiinnitetty huomiota asiakaslähtöisyyteen. Sidosryhmätyöskentely ja perustettu kunnossapitoraati on uudenlaista toimintaa, joka tulee antamaan pohjaa muillekin urakka-alueille. 

Tutustu myös aiheeseen liittyvään uutiseen "Turussa toteutetaan keskustan kunnossapitourakointi allianssina".

Lue uutinen Turussa toteutetaan keskustan kunnossapitourakointi allianssina

tags