Tulosperusteinen hankinta / bonusmallin hyödyntäminen

Asumispalvelujen hankinta - Case JIK

Talon kuva

TAUSTATIEDOT

Hankkija  
KL-Kuntahankinnat Oy:n tekemä alueellinen kilpailutus JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle

Hankinnan kohde 
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kehitys- ja vaikeavammaisten sekä sosiaalihuoltolain mukaiset mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Hankinnan arvo 
~ 12 000 000 euroa

Hankinnan sopimuskausi
Suunniteltu sopimuskausi on 1.6.2018–31.05.2020, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Hankinnan tavoite
Kehitys- ja vaikeavammaisten asumispalvelujen tavoitteena on:
•    järjestää asumiseen liittyvät perustarpeet kohtuullisella tasolla ja jokaisen asukkaan erityistarpeet huomioiden
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen tavoitteena on:
•    mahdollistaa ja tukea asukkaan itsenäistä suoriutumista, kuntoutumista, elämänhallintaa, päihteettömyyttä ja osallisuutta yhteiskuntaan riippumatta hänen toimintakyvystään
•    saada asukas siirtymään kuntoutuksen avulla itsenäisempään asumiseen

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat 
•    KL-Kuntahankinnat Oy 
•    JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Hankintamenettely 
Avoin menettely

Hankinnan taustaa
KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttaman hankinnan asiakkaana on JIK- peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Kuntayhtymän jäseniä ovat Ilmajoki ja Kurikka. Hankittavat asumispalvelut on jaettu kolmeen alueeseen:
•    Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut
•    Vaikeavammaisten asumispalvelut
•    Sosiaalihuoltolain mukaiset mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet
Palveluntuottajiksi valitaan kaikki tarjoajat, jotka täyttävät tarjouspyynnön kelpoisuusehdot sekä asetetut vähimmäisvaatimukset. Hankittaville palveluille asetetut vähimmäisvaatimukset liittyvät mm. asumispalveluyksiköiden sijaintiin, laitteisiin, henkilöstön osaamiseen, laadunhallintaan, päivittäistoimintoihin ja yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhteistyössä JIK Ky:n, palveluntuottajan, asukkaan ja hänen läheisten/tukiverkoston kanssa ja sen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:
1. Perustietoja asukkaan elämänhistoriasta
2. Tiedot sairaudesta/sairauksista
3. Asukkaan voimavarat ja tuen tarpeet
4. Kuntoutuksen tavoitteet
5. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vähintään puolen vuoden välein sekä aina asukkaan tilanteen muuttuessa. Vastuu kuntoutussuunnitelmasta on palveluntuottajalla.

Bonusjärjestelmä 
Mikäli kuntoutussuunnitelmaan liittyvät oleelliset kuntoutustavoitteet toteutuvat suunnitellusti, sovelletaan palveluntuottajalle maksettavaa bonusjärjestelmää. 

Jos asukas pystyy muuttamaan kuntoutussuunnitelman mukaisesti itsenäiseen asumiseen, maksetaan palveluntuottajalle yhden (1) kuukauden ajalta asiakkaan palvelumaksu kahdeksan (8) kuluttua mikäli kuntoutuminen osoittautuu pitkäaikaiseksi (vähintään 8 kk) eikä asiakas ole palannut tällä välin entiseen palveluun. 

Mikäli asiakas pystyy kuntoutumaan kevyemmälle palvelutasolle, maksetaan palveluntuottajalle yhden (1) kuukauden ajalta palvelutasojen erotuksen mukainen maksu. Maksu maksetaan kuten edellä oleva: yhden (1) kuukauden palvelumaksun erotusta vastaava bonus maksetaan kahdeksan (8) kuukauden kuluttua, mikäli kuntoutuminen osoittautuu pitkäaikaiseksi (vähintään 8 kk) eikä asiakas ole palannut entiseen palveluun. 
 
Palvelutasolta kevyemmälle tasolle voi tarkoittaa mm. tehostetusta palveluasumisesta tuettuun asumiseen tai omasta kodista toteutettuun päivätoimintaan, tai tehostetusta palveluasumisesta tavalliseen palveluasumiseen ilman yöhoitoa. 

Hyödyt/ Tulokset /Vaikutukset

Mitkä ovat hankinnan vaikutukset?

Saavutettuja vaikutuksia ei voida vielä arvioida, sillä hanke on vasta alussa.

Miten asiaa seurataan hankintasopimuksen aikana? 

Hankintasopimuksen aikana palveluntuottajien tulee kerätä ja toimittaa JIK ky:lle laadun seurantatiedot. Lisäksi tilaajalla on oikeus tehdä auditointikäyntejä yksiköihin ennalta ilmoittamatta. 

tags