Ympäristöbonuksen avulla puhtaampaa joukkoliikennettä - Case Helsingin seudun liikenne HSL

Kuva HSL

TAUSTATIEDOT

Hankkija

Helsingin seudun liikenne HSL 

Hankinnan kohde

Ympäristöbonus - Parhaiden päästövähennystoimien kilpailutus 

Taustaa 

Liikenteen päästöjen vähentämiseen tarvitaan uusia ja erilaisia toimenpiteitä. Ympäristöbonukset auttavat liikennöitsijöitä uusimaan ajoneuvoteknologiaa, ottamaan käyttöön parhaimpia polttoaineita ja vaihtoehtoisia käyttövoimia, kuten sähköisiä ajoneuvoja. Ympäristöbonuksilla hyvitetään liikennöitsijöille päästöjen vähentämisestä aiheutuvia kuluja. Ympäristöbonus-kilpailutus tukee HSLn tavoitetta leikata yli 90 prosentilla sekä hiilidioksidipäästöjä että ilmanlaatua heikentäviä pienhiukkas- ja typenoksidipäästöjä vuoteen 2025 mennessä vuoden 2010 tasosta. HSL maksoi liikennöitsijöille ympäristöbonuksia ensimmäistä kertaa vuonna 2013. Kilpailutus on vuosittain. 

Hankinnan tavoite

tavoite

Tavoitteena on leikata merkittävästi joukkoliikenteen hiilidioksidipäästöjä ja ilmanlaatua heikentäviä  pienhiukkas- ja typenoksidipäästöjä. Keinoina ovat uusin ajoneuvoteknologia, puhtaimmat polttoaineet sekä sähkön hyödyntäminen. Ympäristöbonuksella pyritään kannustamaan liikennöitsijöitä kustannustehokkaisiin toimenpiteisiin, jotka ylittävät voimassa olevien sopimusten mukaiset tasot. Toimenpiteitä suunnataan myös niin, että pääkaupunkiseudulla esiintyviä ilmanlaatuongelmia voidaan lieventää. Toimijoille maksetaan ympäristöbonus kustannustehokkaimmista toimista.  

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat  

Helsingin seudun liikenne HSL ja nykyiset palveluntuottajat 

HANKINTAPROSESSI

prosessi

Hankintamenettely 

Ympäristöbonuskilpailussa sovelletaan erityisalojen hankintalakia (349/2007) (EHL) ja hankintamenettelynä on suorahankintamenettely, johon valitaan bussiliikennekilpailutuksen kautta valitut liikennöitsijät. Vain tietyt toimittajat voivat toteuttaa hankinnan (EHL 29.1/3).  

Hankinnan vaatimukset

HSL järjestää vuosittain tarjouskilpailun, jossa se pyytää uusia, voimassaolevat sopimukset ylittäviä toimenpiteitä hiilidioksidi- ja lähipäästöjen vähentämiseksi. HSL hyväksyy parhaat toimenpiteet kustannustehokkuuden mukaisessa järjestyksessä niin, että kokonaiskustannukset vastaavat bonukselle vuosittain varattua määrärahaa.  

Bonuksen voi saada muun muassa biopolttoaineen (biokaasun, biodieselin tai bioetanolin) käytöstä. Hyvitystä myönnetään vain jäteperäisistä biopolttoaineista. 

Vertailuperusteet

Päästövähennys lasketaan samalla tavalla kuin bussiliikenteen tarjouskilpailun kalustovertailussa. Perusteena ovat liikenteessä bonuskaudella käytettävä polttoainemäärä ja tällä määrällä saavutettava, tutkimuslaitosten vahvistamien mittaustulosten mukainen päästövähennys. Biopolttoaineiden päästövaikutukset lasketaan EU-direktiivien mukaisilla kestävyyskriteereillä. Bonuskilpailussa sovelletaan kulloinkin uusimpia säädöksiä ja standardeja. Bonusta voidaan myöntää myös polttoaineen kulutuksen vähentämisestä sekä entistä ekotehokkaammasta pakokaasujen puhdistuksesta. Näidenkin toimien päästövaikutukset arvioidaan riippumattomissa tutkimuslaitoksissa vahvistettujen mittaustulosten pohjalta. Kustannustehokas keino vähentää lähipäästöjä on esimerkiksi pakokaasujen jälkikäsittelylaitteiston asentaminen Euro 4 -luokan ja sitä vanhempiin busseihin. 

hyödyt

Hyödyt/ Tulokset /Vaikutukset

Kilpailussa ehdotettujen toimien ympäristöhyödyt ovat merkittävät. Kilpailukierroksen perusteella maksettavat ympäristöbonukset perustuvat biodieselin, bioetanolin ja biokaasun käyttöön sekä pakokaasujen jälkikäsittelyyn. Käyttämällä biodieseliä (10,8 milj. litraa), bioetanolia (65 000 litraa), biokaasua (300 000 kg) ja pakokaasujen jälkikäsittelylaitteistoja, pystytään HSL:n bussiliikenteen  CO2-päästöjä vähentämään 18 560 tonnia, typenoksideja (NOx) 20,2 tonnia sekä pienhiukkasia (PM) 530 kg vuoden aikana. 

Mahdolliset jatkotoimenpiteet   

Vuosittain ratkaistava bonus mahdollistaa joustavasti parhaiden kulloinkin käytettävissä olevien toimenpiteiden edistämisen. Se mukautuu teknologian kehityksen lisäksi päästövaikutusten laskentamenetelmien ja mittaustulosten muutoksiin, eikä ole sidottu tiettyyn teknologiaan. Jaettavan ympäristöbonussumman kasvua voidaan nopeuttaa tai hidastaa tarpeen mukaan, jolloin voidaan huomioida saavutetut tulokset, käytettävissä olevien toimenpiteiden rajahyöty, liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttaminen muilla keinoilla sekä HSL:n omistajakuntien maksuhalukkuus. 

HSL pyrkii vähentämään joukkoliikenteen päästöjä myös bussiliikenteen kilpailutuksissa antamalla lisäpisteitä vähäpäästöiselle kalustolle ja ottamalla käyttöön vaihtoehtoisia käyttövoimaratkaisuja. 

Hankkijan kommentti (Opittua) 

Päästöjen vähentämiseen tarvitaan uusinta ajoneuvoteknologiaa, parhaimpia polttoaineita ja sähköisiä ajoneuvoja. Koska haluamme parantaa Helsingin seudun ilmanlaatua ja nopeuttaa kasvihuonekaasupäästöjen leikkauksia, hyvitämme ympäristöbonuksilla liikennöitsijöille päästöjen vähentämisestä aiheutuvia kuluja."
- Helsingin seudun liikenne HSL:n osastonjohtaja Tero Anttila

Keinot kiertoon 

Ympäristöbonus voidaan ottaa käyttöön vähäpäästöisen joukkoliikenteen kilpailutuksia tukevana kilpailutuksena.

tags