Vähähiilisen urakan hankinta, Länsirannan koulu - Case Kuopio

kaksi miestä

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Kuopion kaupunki

Hankinnan kohde
Uusi koulu, johon yhdistettiin kolme lakkautettavaa alueen koulua sekä rakennettiin tiloja päiväkotiryhmille. Ilta-aikana rakennuksen käyttö on mahdollista myös harrastusryhmille.

Hankinnan arvo
Kustannusarvio noin 9 M€.

Hankinnan tavoite
Uudisrakennuksen tavoitteena oli turvallinen ja toimiva oppimisympäristö. Uudisrakennuksesta haluttiin tilajoustava oppimisympäristö, jota voidaan käyttää opetuksen ja päivähoidon lisäksi monipuolisesti yhdessä erilaisten käyttäjäryhmien kanssa. Mahdollisiksi käyttäjiksi suunniteltiin esimerkiksi kansalaisopisto sekä terveysliikuntaryhmät, ja yleisemmin koko alueen kyläyhteisö.

Uudisrakennukselle asetetut tavoitteet olivat seuraavat:

  •  Koulu toteutetaan hirsirakennuksena ja hyödynnetään tontilta saatavaa maalämpöä.
  • Luodaan uutta opetussuunnitelmaa tehokkaasti tukeva oppimis- ja toimintaympäristö.
  • Suunnittelussa huomioidaan myös ilta- ja muun vapaa-ajan käytön tarpeet.
  • Tilaratkaisuissa huomioidaan rakennuksen pitkä elinkaari ja muunneltavuus.
  • Hankitaan koulu, jossa on hyvä sisäilma (sisäilmaluokitus S2).

Hirsirakenne mahdollistaa miellyttäväksi koetun ääniympäristön ja sisäilman; hirsirakenteella on kyky säädellä ilmankosteutta sisätiloissa sekä pienempi riski seinärakenteen sisäisten ongelmien syntymiseen kuin moniaineisen seinärakenteen kohdalla.

Hankintamenettely
Arkkitehtisuunnittelu toteutettiin Tilakeskuksen toimesta. Keskeiset tavoitteet määritettiin hankinnan suunnitteluvaiheessa ja kirjattiin hankesuunnitelmaan, sekä esitettiin tarjouspyynnön liitteenä laatu- ja teknisinä vaatimuksina. Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa tarjoajalla on suunnitteluvastuu (KVR).

Hankinnan taustaa
Kuopion läntiseen maaseutualueeseen kuuluvat Kaislastenlahti, Rytky ja Hirvilahti. Alueella oli aiemmin kolme kyläkoulua. Alueen kouluverkostoa arvioitiin ja kolmen koulun kuntoa tarkasteltiin, ja todettiin niiden olevan paitsi huonokuntoisia, niin suhteellisen pieniä ja joustamattomia sekä pedagogisesti ja toiminnallisesti puutteellisia. Tarveselvityksen johtopäätöksenä esitettiin uuden lähipalvelukeskuksen rakentamista, joka mitoitettaisiin 160 oppilaalle (lk 0-6) ja 2-3 päiväkotiryhmälle.
HANKINTAPROSESSI

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet
Keskeiset energiatehokkuutta ja päärakennusmateriaalia koskevat vaatimukset oli kirjattu hankesuunnitelmaan sekä erillisiin kosteuden- ja laadunhallintasuunnitelmiin, ja ne esitettiin tarjouspyynnön liitteenä laatu- ja teknisinä vaatimuksina. Tällöin vertailuperusteena käytettiin hintaa. Rakennus edellytettiin rakennettavan hirsirakenteina. Rakennuksen lämmitysmuotona edellytettiin maalämpöä ja varautumista aurinkoenergian käyttöön lisälähteenä. Tarjouspyynnössä vaadittiin lisäksi selvitys urakoitsijalla käytössä olevasta laatujärjestelmästä sekä selvitys kohteelle laadittavasta laatusuunnitelmasta. Tarjoajalta edellytettiin myös kokemusta hirsirakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta, mistä oli toimitettava selvitys.

Haasteet hankinnan valmistelussa
Hankinnan haasteet liittyivät pitkälti valmisteluvaiheeseen, jossa piti tehdä tarkasteluja kolmen koulun remontoinnin tai lakkauttamisen puolesta, sekä koululaisten kuljetustarpeen muuttumisesta päätöksen seurauksena. Myös Länsirannan koulun sijoittuminen haja-asutusalueella toi haasteita esimerkiksi hirren käytölle paloturvallisuussyistä. Teknisesti oli ratkaistava paloturvallisuus ja vesisäiliöiden toteuttaminen. Hirsirakenteelle oli haettava erillistä lupaa.

Vähähiilisyyttä tukevat ratkaisut
Länsirannan koulussa vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja olivat ennen kaikkea maalämmön valitseminen päälämmitysjärjestelmäksi sekä koulun hirsirakenteisuus. Länsirannan kouluun päätettiin myös asentaa aurinkosähköjärjestelmä, joka ei itsessään pienennä koulun hiilijalanjälkeä merkittävästi, koska aurinkosähköpaneeleiden valmistukseen liittyy myös päästöjä. Aurinkosähkön hyödyntäminen on kuitenkin energiaratkaisuna järkevää ja toimii hyvin maalämpöjärjestelmän kanssa.

Muunneltavuus ja monikäyttöisyys tukevat vähähiilisyyttä sen kautta, että muunneltavaa rakennusta ei välttämättä tulevaisuudessa tarvitse purkaa, mikäli sitä ei enää tarvita alkuperäiseen tarkoitukseensa. Suunnittelemalla tilat muunneltaviksi voidaan pidentää rakennusten elinikää ja vähentää uudisrakentamista.

Useamman vanhan koulun korvaaminen modernilla koululla vähensi laskelmien mukaan käytönaikaisia energian päästöjä riittävästi, jotta kokonaispäästöt pienenivät, vaikkakin koulumatkat pitenivät osalla oppilaista ja siten liikenteen päästöt kasvoivat. Tästä ei kuitenkaan voida yleistää, että vanhojen koulujen korvaaminen uusilla olisi aina vähähiilinen ratkaisu: vanhoja rakennuksia voidaan myös remontoida hyvin energiatehokkaiksi, ja tapauskohtainen tarkastelu on paikallaan.

Vaikutukset
Hirsirakenne, maalämpö ja oma aurinkosähkön tuotanto pienensivät yhdessä koulurakennuksen hiilijalanjälkeä 44 % verrattuna ”tavanomaiseen” koulurakentamiseen (kaukolämmitteinen betonikoulu ilman omaa aurinkosähkön tuotantoa). Hiilijalanjäljen pienentymisen lisäksi hirsirakenne on ilmastolle edullinen myös siksi, että rakennus varastoi hiiltä pitkäaikaisesti. Tällöin metsästä korjatun puun hiilisisältö ei vapaudu ilmakehään kohottamaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, vaan säilyy rakenteessa rakennuksen eliniän ajan, kymmeniä tai mahdollisesti jopa satoja vuosia. Hirsirakenteisen koulun hiilen varastointi oli laskelmien mukaan noin nelinkertainen vastaavaan betonirakenteiseen kouluun verrattuna. Hanketta koskevissa hiilijalanjälkilaskelmissa hirsirakenne osoittautui myös ilmastovaikutuksiltaan edulliseksi ratkaisuksi.

Maalämmön hyödyntäminen mahdollistaa sen, että kesällä maalämpöjärjestelmällä voidaan myös jäähdyttää koulurakennusta, jolloin lämpöä varastoituu maaperään talvea varten. Oma aurinkosähkön tuotanto tukee hyvin maalämmöllä tapahtuvaa jäähdytystä, sillä aurinkosähköä on saatavilla siihen vuodenaikaan, jolloin jäähdytystä tarvitaan eniten. Koululaisilla on kesällä lomakausi, mutta mikäli päiväkoti on toiminnassa myös kesällä, rakennuksen jäähdytys voi olla tarpeen.

 

Infograafi rakennuksen hiilijalanjäljen muodostumisesta

Hankkijan kommentti
Ympäristöasiantuntija Minna Kuuluvainen Kuopion kaupungilta on todennut, että Kuopion uudet kouluhankkeet kuten Länsirannan koulu toimivat mallina ja esimerkkinä tuleville rakennushankkeille: ”Kaupunkitasolla meidän tulee arvioida ilmastovaikutukset kaikissa hankkeissa. Näiden pilottihankkeiden laskelmat ovat jo nyt auttaneet arvioimaan rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia entistä paljon tarkemmin ja konkreettisemmin.”

Keinot kiertoon

Länsirannan koulun hiilijalanjälkilaskelmat on julkaistu Kiihdyttämö-hankkeen loppuraportissa Suomen ympäristökeskuksen raporttisarjassa. Hiilijalanjälkilaskelmista ja Länsirannan koulusta laadittiin myös posteri yhteistyössä Oulun yliopiston ja Granlund Consulting Oy:n kanssa. Posteri esiteltiin kansainvälisessä kiertotalouskonferenssissa European Days for Sustainable Circular Economy (EDSCE) Helsingissä 30.9.–1.10. 2019. Ollikaisen Hirsirakenne Oy on laatinut tiedotteen Länsirannan koulun rakentamisen ratkaisuista ja niiden vaikutuksista hiilijalanjälkeen, ja koulu on esiintynyt uutisissa useaan otteeseen. KEINO-osaamisverkoston vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmässä voidaan hyödyntää Länsirannan koulusta opittuja keinoja myös muiden kuntien kouluhankintojen kehittämisen yhteydessä.

 

Lisätietoja

Alhola, K. Sankelo, P., Antikainen, R, Helonheimo, T., Kaljonen, M., Karjalainen, L., Linjama, J., Lounasheimo, J., Peltomaa, J., Pesu, J., Sederholm, C. & Tainio, P., 2019: ”Vähähiilisyys ja kiertotalous julkisissa hankinnoissa: Kiihdyttämö -hankkeen tulokset, opit ja kokemukset.” Suomen ympäristökeskuksen raportteja 45 | 2019. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/306901/SYKEra_45_2019.pdf

CircWaste-sivusto, 2019: ”Kuopiossa rakennetaan resurssiviisaita kouluja.” Uutinen 11.2.2019. http://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Kuopiossa_rakennetaan_resurssiviisaita_k(49272)

CircWaste-sivusto, 2019: ”Vähähiilinen koulu Kuopion Länsirantaan.” Uutinen 25.9.2019. http://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/Tyokalut/Julkiset_hankinnat/Kiertotalouskiihdyttamo/Kuopion_maaseutualueen_lahipalvelukeskus

STT-tiedote / Ollikaisen Hirsirakenne, 2019: ”Hiilijalanjälki -44% – Kuopion vähähiilinen hirsikoulu kohoaa kolmessa päivässä.” Mediatiedote 4.12.2019. https://www.sttinfo.fi/tiedote/hiilijalanjalki--44-kuopion-vahahiilinen-hirsikoulu-kohoaa-kolmessa-paivassa?publisherId=69817773&releaseId=69870734

Suomen ympäristökeskus, 2019: ”Julkisten hankintojen ilmastovaikutuksia vähennettiin rakentamisen, ruokapalveluiden ja liikenteen hankkeissa.” Tiedote 12.11.2019. https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkisten_hankintojen_ilmastovaikutuksia(52731)

Yle-verkkouutiset, 2018: ”Kuopion ensimmäinen uuden ajan hirsirakenteinen koulu ja päiväkoti nousee Kaislastenlahteen.” Uutinen 15.8.2018. https://yle.fi/uutiset/3-10346964

Yle-verkkouutiset, 2019: ”Uuden Kaislastenlahden koulun hintalappu selvillä Kuopiossa – rakentaminen alkamassa heinäkuussa.” Uutinen 6.5.2019. https://yle.fi/uutiset/3-10769931

Yle-verkkouutiset, 2019: ”Kaislastenlahden uuden hirsikoulun ensimmäiset hirret asennetaan maanantaina.” Uutinen 2.12.2019. https://yle.fi/uutiset/3-11098201

Hankinnassa esimerkillistä: Toimiva hankintaprosessi: Kilpailutus tai markkinavaikutus, Ekologinen kestävyys: Vähähiilisyyden edistäminen, Energiatehokkuuden edistäminen

tags