Tesoman hyvinvointikeskuksen hankinta allianssimallilla — Case Tampereen kaupunki

Palikoita osoittamassa suuntaa

TAUSTATIEDOT

Hankkija  
Tampereen kaupunki 

Hankinnan kohde 
Tesoman hyvinvointikeskuksen palvelut allianssikumppanuusmallilla 

Hankinnan arvo 
~ 150 milj. euroa 

Hankinnan sopimuskausi
Allianssin toteutusvaiheen sopimuskausi alkoi huhtikuussa 2018 ja kestää 10 vuotta.  

Hankinnan tavoite 

 • kehittää Tesoman kaupunginosan hyvinvointikeskuksen palveluja alueen hyvinvoinnin parantamiseksi  

 • tarjota palveluja kysyntään ja tarpeisiin perustuen asiakaslähtöisiksi 

 • tuottaa hyvinvointipalvelut julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kumppanuutena 

 • Tesoman hyvinvointikeskus toimii kannattavasti ja kehittyvästi 

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat   

 • Tampereen kaupunki 

 • Tuomi Logistiikka Oy 

 • Kaupunkikonsernin ulkopuolisia asiantuntijoita: Vison Oy, PTCS Oy 

Hankintamenettely 
Neuvottelumenettely  

Hankinnan taustaa 
Kyseessä on Suomen ensimmäinen hyvinvointiallianssi. Onnistumiset rantatunneliallianssissa kannustivat Tampereen kaupunkia kokeilemaan allianssimallia myös hyvinvoinnin palvelutuotannossa.  

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu  
Alueen asukkaita osallistettiin hankinnan valmisteluun Oma Tesoma -hankkeen kautta. Ennen varsinaisen tarjouspyynnön jättämistä järjestettiin 5 markkinainfotilaisuutta, joissa hankintayksikkö esitteli hankinnan tavoitteita. Hankinnan sisältöä tarkennettiin vuoropuheluihin osallistuneiden ehdokkaiden kanssa.  

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet 
Tarjousten valintaperusteena käytetiin kokonaistaloudellista edullisuutta seuraavin kriteerein: 

1. Kyky toimia allianssissa 30 %

 1. ​​​​Johtaminen ja tuloksentekokyky 15 % 
 2. Kyky yhteistyöhön ja kehittämiseen 15 % 

2. Kyky tuottaa arvoa rahalle 45 % 

 1. Hyvinvointikeskuksen palvelusuunnitelma 25 % 
 2. Hyvinvointikeskuksen taloudellisten riskien ja mahdollisuuksien hallinta 10 % 
 3. Kehitysvaiheen tehtävät ja toimeenpano 10 % 

3. Hinta 25 % 

 1. Palkkioprosentti

Sopimusehdot 
Hankinnan valmistelun ja kilpailutuksen jälkeen siirryttiin allianssin kehitysvaiheeseen ja sen jälkeen toteutusvaiheeseen, joista molemmista on tehty erilliset sopimukset. Kehitysvaihe oli hankkeen sopimusosapuolien yhteinen suunnitteluvaihe, jossa määriteltiin hankkeen tavoitteet ja kustannukset.   

Allianssisopimuksen toteutusvaiheen osapuolia ovat Tampereen kaupunki ja palveluntuottajien ryhmittymä Mehiläinen Oy, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy, Mehiläinen Hoivapalvelut Oy ja Barona Group oy. Allianssimallin perusidean mukaisesti sopimuksen osapuolet sitoutuvat tavoitteiden ohella jakamaan keskenään kaikki toiminnan riskit ja hyödyt.  

Haasteet 
Allianssin tavoitekustannusten määrittäminen realistiselle tasolle ja sovittaminen osaksi kaupunkiorganisaation kokonaisbudjetointia on ollut haastavaa.  

Hyödyt/ Tulokset /Vaikutukset  

Mitä tavoiteltiin?  

 Hankinnalla tavoiteltiin Tesoman asukkaiden hyvinvoinnin lisäämistä. Tavoitteena oli rakentaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kumppanuusverkosto allianssimallin muodossa tuottamaan hyvinvointipalveluja. 

Päästiinkö tavoitteisiin?  

 Allianssin toiminnan kerrotaan lähteneen hyvin käyntiin vahvassa kumppanuushengessä. Tesoman hyvinvointikeskuksen palvelujen toimivuuteen ollaan oltu tyytyväisiä. Tavoitekustannuksissa on toistaiseksi pysytty ja avaintulosalueiden tavoitteissa on menty eteenpäin. 

Mitkä olivat hankinnan vaikutukset?   

Tesoman hyvinvointiallianssilla on ollut positiivisia vaikutuksia Tesoman alueen kehittymiseen, hyvinvoinnin lisääntymiseen ja työllisyyteen. 

Miten asiaa on seurattu hankintasopimuksen aikana?   

Allianssin sopimusjaksoille on asetettu avaintulostavoitteet, joiden toteutumista seurataan allianssin johtoryhmässä säännöllisesti. Tulosten saavuttamista mitataan vaikuttavuus- ja tuottavuustavoitteille määriteltyjen mittareiden pohjalta koko sopimuskauden ajan.  

avaintulosalueet taulukossa

Mahdolliset jatkotoimenpiteet   
Tesoman hyvinvointiallianssi on Tampereen kaupungin pilottihanke, jonka kokemusten perusteella suunnitellaan ja kehitetään kaupungin muiden alueiden vastaavia palveluja, ja harkitaan myös allianssimallin käyttöä muualla. Tesoman hyvinvointiallianssi on herättänyt kansallista ja kansainvälistä kiinnostusta. 

Hankkijan kommentti (Opittua) 
Hankintaprosessi oli perusteellinen ja prosessin aikana käytiin laaja-alaisesti markkinavuoropuheluita ja yhteiskehittäminen sekä asiakaslähtöisyys ovat olleet ja ovat edelleen keskiössä. Kumppanuuden toimiminen on allianssimallin toimivuuden edellytys.  

Tarkempi valmistelu budjetin suunnitteluvaiheessa, sillä virhearvioiden korjaaminen on myöhemmin työlästä. Jatkossa on varmistettava paremmin, että budjetti vastaa toiminnan laajuutta (resurssit, tilat, eurot).  

Keinot kiertoon  

Allianssimallista hyvinvointipalveluissa on saatu hyvä kokemus ja mallin käyttöä haluttaisiin laajentaa myös muille alueille kaupungin sisällä. Vertailuperusteita voitaisiin hyödyntää myös muissa hankinnoissa, joissa tavoitellaan vahvaa kehittämiskumppanuutta ja hankittava palvelukokonaisuus on laaja-alainen.  

Lisätietoja  

Tesoman hyvinvointiallianssissa kaiken kehittämisen tavoitteena on yksilöiden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin lisääminen yhteistyöllä ja fiksuilla palveluilla. 

Hankinnassa esimerkillistä: Toimiva hankintaprosessi: Loppukäyttäjien osallistaminen, Kilpailutus tai markkinavaikutus, Vaikuttavuus-/tulosperusteisuus

tags