Silmätautien arkikustannusvaikuttavuutta mittaava kokonaisjärjestelmä – Case Suomen yliopistolliset silmäklinikat

silmätaudit

TAUSTATIEDOT 

Hankkija
Pirkanmaan, Helsinki-Uudenmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät ovat muodostaneet hankintarenkaan niin sanotun aces-rwm -hankkeen (automation in care and evaluation of system with real world monitoring) digitaalisten työkalujen kilpailuttamiseksi ja kehittämiseksi innovatiivisena julkisena hankintana. 
Hankintarenkaan valtuuttamana Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä laati kehityssopimuksen, jonka Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän puolesta allekirjoitti Istekki Oy. Tays Silmäkeskus toteuttaa myös kehittämistyön, jonka ohjausryhmässä käyttävät päätäntävaltaa kaikkien yliopistollisten silmäklinikoiden ylilääkärit. 

Hankinnan kohde
Aces-rwm on silmätautien arkikustannusvaikuttavuuden mittaamisen mahdollistava kokonaisjärjestelmä. 

Hankinnan arvo
1 139 000 € 

Hankinnan tavoite 
Aces-rwm tarjoaa ainutlaatuisen kokonaisjärjestelmän, joka varmistaa arjen olosuhteissa tapahtuvan yhdenvertaisen ja vaikuttavan hoidon tuottamisen yhteiskunnalle kohtuullisin kustannuksin.  Työkalun tavoitteena on luoda perusta potilas- ja potilasryhmäkohtaisen datan visuaaliselle ja toiminnalliselle integraatiolle ’4 suuren’ silmäsairauden osalta, jotka kattavat kaksi kolmasosaa toiminnasta.

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat 
Suomen yliopistollisten sairaaloiden silmäklinikat hankintarenkaana ja Optomed Oy sekä Carl Zeiss Oy toimittajaryhmittymänä.

Innovatiivisen hankinnan toteuttamisessa hyödynnettiin Business Finlandin innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitusta

------------------------------------------------------------------------------- 

Hankinnan taustaa
IT-työkalut mahdollistavat arkidatan kustannusvaikuttavuuden mittaamisen ja vertailun kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu 
Markkinavuoropuhelun tavoitteena oli saattaa hankkeen yksityiskohtaiset tavoitteet markkinatoimijoiden tietoisuuteen, kartoittaa markkinoilla mahdollisesti jo olemassa olevia osaratkaisuja, saada markkinatoimijat luomaan keskinäisiä verkostoja esim. tarjousyhteenliittymien luomiseksi ja taustoittaa hankintamenettelyn valintaa. 

Hankintamenettelyksi suunnitellun innovaatiokumppanuuden käyttöedellytyksenä on, että hankintayksikön tarvetta ei voida täyttää hankkimalla markkinoilla jo saatavilla olevia tavanomaisia tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita. Tämän selvittämiseksi aces-rwm infoon osallistuneille 30 yrityksille ja organisaatiolle lähetettiin 35 hankintakokonaisuuteen liittyvää yksityiskohtaista kysymystä. Lisäksi yrityksiltä pyydettiin kommentteja, näkemyksiä ja ehdotuksia teknisistä ratkaisuista, joilla asetut tavoitteet olisi mahdollista toteuttaa. Kysymyksissä huomioitiin myös kansainväliset referenssit. Kyselyjen perusteella todettiin, että markkinoilla ei ole hankintayksikön tarpeita täyttävää kokonaisratkaisua. 

Hankintailmoituksessa kuvattiin hankittavan järjestelmän ominaisuudet ja asetettiin teknisiä reunaehtoja toteutukselle. Julkisen innovatiivisen hankintamenettelyn neuvottelukierrokselle haettiin tarjoajia, joiden ilmoittamat referenssit pisteytettiin. Neuvotteluihin valittiin eniten pisteitä saaneista tarjoajista kolme toimittajaa. Neuvottelut käytiin syksyllä 2020 viiden viikon aikana kolmena päivänä viikossa ennalta lähetetyn suunnitelman mukaisesti.

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet
Tarjousten valintaperusteena oli hinta-laatu -suhde, jonka vertailuperusteet ja painoarvot olivat:

Hinta 60 % 

  •  Hankintayksikkö vertaili ja pisteytti hinnat tarjouspyynnön hintalomakkeen perusteella
  • Vertailussa halvin tarjous sai 60. Muut tarjoukset pisteytettiin kaavalla: halvin hinta / vertailtava hinta x 60.

Laatu 40 %

  • Hankintayksikkö vertaili laatua seuraavien kriteerien perusteella:
  • Projektisuunnitelmat kehittämis- ja toteutusvaiheeseen 10 %
  • Vastuuhenkilöiden osaaminen ja kokemus 10 %
  • Toteutussuunnitelma ja arkkitehtuuri 20 %

Sopimusehdot
Kehityssopimuksessa määriteltiin innovaatiohankkeen kehitys- ja määrittelytoimet, kehitystyön välivaiheet, maksupostit ja innovaatiohanketta koskevat vaatimukset sekä liitettiin luonnokset pää-, palvelu- ja toimitussopimuksista. Hankintayksiköt tekevät itsenäisesti hankintapäätöksen tarpeidensa mukaisesti osa-alueittain sen jälkeen, kun kokonaisjärjestelmä on tilattavissa.
------------------------------------------------------------------------------- 

Keinot kiertoon 

aces-rwm on mahdollista laajentaa kattamaan Suomen 18 julkisen silmäyksikön lisäksi myös esimerkiksi yksityiset ostopalveluiden tuottajat. IT-työkalut voidaan kääntää kaikille kielille, mikä mahdollistaa kansainvälisen benchmarkingin kansallisen vertailun ohella. Lisäksi aces-rwm periaatteet ovat sovellettavissa kaikille erikoisaloille ja perusterveydenhuoltoon.

Lisää aiheesta:  A comprehensive model for measuring real-life cost-effectiveness in eyecare: automation in care
and evaluation of system (aces-rwm TM) -artikkeli

Yhteyshenkilö

Anja Tuulonen, anja.tuulonen@pshp.fi, 040 779 6278 

tags