Innovatiivisen julkisen hankinnan toteutus ja vaikuttavuus

Puhdistamon ympäristöystävällinen poistoputkihankinta, tunkkausurakka – Case Turun seudun puhdistamo Oy

järvi ja metsää

TAUSTATIEDOT

Hankkija 
Turun seudun puhdistamo Oy, joka on 14 kunnan omistama jätevedenpuhdistuspalvelua tarjoava palveluntuottaja.  

Hankinnan kohde 
Turun jäteveden puhdistamon poistoputken kapasiteetin tehostaminen tunnelointina ja puhdistamon yhteyteen rakennettava UV-desinfiointilaitos. 

Hankinnan arvo 
48 m€ 

Hankinnan tausta 
Puhdistamon poistoputki liittyy nykyisellään sadevesiviemäriin. Nykyisen sadevesiviemärin kapasiteetti ei riitä sekä puhdistettujen jätevesien että hulevesien poisjohtamiseen. Ilmaston muutoksen myötä rankkasateet ovat lisääntyneet ja kapasiteetin tarve vaihtelee paljon ja hetkittäin tarve voi nousta merkittävästi. Sademäärien ennustetaan edelleen kasvavan ja lisäksi meren pinnan kohovan, jolloin purkukapasiteetti ei riitä. Myös viranomaismääräykset voivat osaltaan tiukentua.  

Poistoputkihankkeen kilpailutukset alkoivat kesällä 2016 asiantuntijapalveluiden ja maaperätutkimusten hankinnoilla. Varsinainen poistoputkiosuus kilpailutettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2017, mutta yhtään tarjouspyynnönmukaista tarjousta ei saatu, jonka vuoksi kilpailutus keskeytettiin. Vuonna 2018 hankinnan kohdetta laajennettiin siten, että ulkomailta hankittavan ns. tunkkausmenetelmällä toteutettavan poistoputkiosuuden lisäksi hankintaan kuului UV-desinfiointilaitoksen louhinta ja rakentaminen, joiden arveltiin herättävän laajempaa kiinnostusta myös kotimaisissa urakoitsijoissa.  Kattavista neuvotteluista ja urakoitsijoiden kanssa toteutetuista työpajoista huolimatta tarjouspyyntöön saatiin lopulta vain yksi vaatimusten mukainen tarjous. Urakoitsijan kanssa käytyjen neuvotteluiden jälkeen kilpailutus päätettiin keskeyttää alkuvuonna 2019, jonka jälkeen koko hankkeen kilpailutukset pilkottiin osiin ja aloitettiin alusta. Nämä kilpailutukset johtivat sopimuksiin siten, että louhintaurakoitsija aloitti työmaalla syksyllä 2019 ja tunkkausurakoitsija keväällä 2020.  

Hankinnan tavoite

  • Hankkeen tavoitteena on Itämeren kuormituksen pienentäminen  

  • Hygieenisen kuormituksen merkittävä vähentäminen hankkeeseen liittyvän ultraviolettilaitoksen avulla. (Poistoputken kapasiteetin tehostamisella taataan jätevesien asianmukainen käsittely ja UV-käsittelyllä vähennetään merkittävästi mereen päätyvää hygieenistä kuormitusta. Poistoputken toteuttamiseen valitulla tunnelitunkkausmenetelmällä pystytään vähentämään ympäristökuormitusta ja minimoimaan rakennusaikainen haitta asukkaille ja liikenteelle.) 

  • Seudun kasvavan asukasmäärän huomioiminen. Näin hankinnan vaikutuksen ennakoitu aikajänne on erittäin pitkä.  

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat  
Hanketta ohjaava ydintiimi koostuu tilaajasta, rakennuttajakonsultista, suunnittelijasta ja hankintaosaajasta. Hankintakumppanit Oy:n juristi osallistuu hankintaan juridisena asiantuntijana ja vastaa ydintiimin jäsenenä kilpailutusasiakirjoista ja juridisesta ohjauksesta. Rakennuttajakonsulttina toimii Fimpec Oy ja rakennuttajakonsultin projektipäällikkö sekä suunnitellusta vastaavan AFRY Finland Oy:n pääsuunnittelija ovat myös ydintiimin jäseniä. 

HANKINTAPROSESSI

Hankintamenettelyn valinnan perustelut 
Hankekokonaisuudessa on käytetty pääosin neuvottelumenettelyä, osin myös kilpailullista neuvottelumenettelyä. Avoimia kilpailutuksia on käytetty vain joissain suoraviivaisemmissa hankinnoissa. Haastavin osuus on ollut poistoputki ja sen toteuttaminen tunkkausmenetelmällä, jonka kilpailutukseen käytettiin kilpailullista neuvottelumenettelyä.  

Neuvottelumenettely mahdollistaa myös sen, että toimittajapuoli voi haastaa jo tässä vaiheessa tilaajan suunnitelmia ja tuoda parempia ratkaisuehdotuksia mukaan neuvotteluun. Hankintaa voidaan myös kehittää yhdessä. 

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu  
Aiemmat tarjouskierrokset olivat osoittaneet poistoputkiosuuden tunkkaushankinnan olevan erittäin vaativa. Hankinnasta vastaava ydintiimi oli saanut arvokasta kokemusta, joka mahdollisti syvemmän ymmärryksen tunkkauksesta. Avoin tiedon vaihto ja ajateltujen ratkaisujen haastaminen jo tarjousvaiheessa nähtiin menettelyn etuna kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytössä.  

Ydintiimi oli oppinut tietämään mahdolliset toimittajat, joita oli hyvin rajattu määrä ja joihin oltiin yhteydessä vuoden 2019 kilpailutuksen auetessa. Tarjouspyyntö ja -asiakirjat laadittiin englanniksi, jotta ulkomaisten urakoitsijoiden osallistumisen kynnys madaltuisi ja hankintaan olisi mahdollista osallistua ilman välikäsiä. Hankkijat tarjoutuivat tarvittaessa esittelemään hanketta urakoitsijoiden luona tai paikan päällä Turussa.  

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet  

Tunkkausurakassa ehdoton edellytys oli ennalta valitun tekniikan, tunnelitunkkauksen hallinta. Muina valintakriteereinä olivat hinta ja riskienhallinta. Myös takuuajan pituus vaikutti pisteytykseen.  

Sopimusehdot 
Sopimuksissa käytettiin kunkin alan yleisiä sopimusehtoja pohjana niin pitkälle kuin mahdollista. Urakkasopimuksia on tapauskohtaisesti räätälöity kunkin urakan osalta tarkoituksenmukaiseksi. Esimerkiksi tunkkausurakassa on huomioitu mm. yllättävät esteet ja lähtötiedoista poikkeavat olosuhteet maaperässä ja louhintaurakassa on huomioitu tärinärajat sekä maan päällä olevan päiväkodin päiväuniaika, jolloin louhintaa ei tehdä. Myös laite- ja asiantuntijapalveluita koskevissa hankinnoissa sopimukset on räätälöity poistoputkihankkeeseen sopiviksi. 

Mahdolliset haasteet prosessissa 
Hanke on valtava kokonaisuus ja muodostuu useista eri kilpailutuksista. Myös laitetoimittajia, palveluntuottajia ja urakoitsijoita on useita. Rajapintojen määrittely on siksi tärkeää eikä aina yksikertaista. On oltava selkeä jako, kuka vastaa mistäkin eikä hankkeen suunnittelu- ja toimitusketjuun saa syntyä aukkoja. Se vaatii osaamista myös kilpailutusorganisaatiolta, etenkin hankkeen ydintiimiltä. 

Kilpailutusten aikana on oltava myös valmis tekemään vaikeita päätöksiä ja muuttamaan suunnitelmia, jopa aloittamaan alusta tai vaihtamaan yhteistyökumppania, mikäli on tarve, kuten poistoputkihankkeessa tehtiin. Tällaiset päätökset vaativat vankkaa asiantuntemusta ja rohkeutta, mutta ovat lopputuleman kannalta joissakin tilanteissa välttämättömiä.  

Hyödyt/ Tulokset /Vaikutukset
Yhteiskunnalliset vaikutukset: hyödyt tilaajalle & yhteiskunnalle   

Suunnittelussa on katsottu vuosikymmeniä eteenpäin, ennakoitu ja haettu ratkaisuja myös myöhemmin mahdollisesti syntyviin olosuhteisiin. Poistoputken kapasiteetin tehostaminen parantaa kaupungin infrastruktuuria ja mahdollistaa jätevesien tehokkaan käsittelyn myös ilmaston muuttuessa. Samalla asukkaiden toimintaa vaikeuttavien poikkeustilanteiden riski pienenee. 

Tunkkaustekniikkaa käyttämällä vähennetään rakennusaikaisia haittavaikutuksia ympäristölle ja pienennetään asukkaille ja liikenteelle aiheutuvaa häiriötä.  

Tekniikkaa sovelletaan ensimmäistä kertaa Suomessa tässä kokoluokassa. Prosessin aikana on kerrytetty uutta osaamista, jota voidaan hyödyntää jatkossa ja jakaa osaamista eteenpäin. Suurimmilla vesihuoltolaitoksilla on kiinnostusta tekniikkaan liittyen ja tiedossa onkin joitakin vastaavalla tekniikalla suunniteltavia projekteja muissa vesihuoltolaitoksissa.  

UV-desinfiointilaitoksen lisäyksellä puhdistusprosessi tehostuu, mikä pienentää merkittävästi Itämereen yhdyskuntajätevesistä päätyvää hygieenistä kuormitusta.  

Yritys- ja markkinavaikutukset
Tunnelitunkkauksesta vastaavalle irlantilaiselle yritykselle tämä on ensimmäinen yhteistyöprojekti Suomessa. Hanke voi toimia referenssinä ja edistää kansainvälistä yhteistyötä.  

Hankkijan kommentti /Opittua
Laajassa edelläkävijähankkeessa neuvottelumenettely on toimiva ratkaisu. Taustaselvitykset ja hankintojen valmistelu vaativat resursseja, mutta niiden rooli on onnistumisen kannalta merkittävä. Hankkijan on hyvä olla itse aktiivinen tarjouspyyntövaiheessa kontaktoimalla mahdollisia toimittajia ja tiedottamalla asiasta verkostoissaan. Hankkijalla on oltava vahva ote hankkeeseen, eikä vaikeitakaan päätöksiä pidä pelätä. 

kuvituskuva Turun seudun puhdistamon tunkkausurakasta
Poistoputken lasku Turun seudun puhdistamon tunkkausurakassa. 

 

Keinot kiertoon 

Hankkijapuolen valmistelu- ja ohjaustiimin toimivuus on ehdottoman tärkeää. Sen toiminnassa on hyvä pyrkiä pysyvyyteen, luottamuksen rakentamiseen ja vuorovaikutukseen, mikä mahdollistaa toisilta oppimisen. Laajan hankinnan palastelu tarvittaessa eri osaamisalueisiin saattaa tehostaa hankinnan toteutusta.  

Poistoputken kapasiteetin tehostaminen ja UV-desinfiointilaitoksen rakentaminen -hanke on ollut koko ajan strateginen asia Turun seudun puhdistamo Oy:ssä. Hyvin valmisteltu ja dokumentoitu kilpailutus johtavat hyvään hankintaan. Merkittävät hankinnat tulisi nähdä strategisina, ei muusta toiminnasta irrallisina projekteina.  

Yhteyshenkilöt 

Jarno Arfman 

tekninen päällikkö 

Turun seudun puhdistamo Oy 

Jarno.Arfman@turku.fi 

OTM Sanna Kronström 

Hankintakumppanit Oy   

Sanna.Kronstrom@hankintakumppanit.fi

Lue lisää aiheesta

Kakolan jätevedenpuhdistamon poistoputken investointi tarvitsee lisärahoitusta | Turun kaupungin tiedote 1.11.2018 

Puhdistamon poistoputkihanke etenee, sopimus tunkkauksesta allekirjoitettu |Aamuset-lehti 7.11.2019

POISTOPUTKEN RAKENNUSTYÖT ETENEVÄT SUUNNITELLUSTI | Turun seudun puhdistamon tiedote 13.5.2020

Tunnelitunkkaus helpotti Kakolan viemäröintitöitä – ensi kertaa tässä laajuudessa Suomessa | Tekniikka & Talous 11.8.2020

tags