Pihojen kestävän hoitourakan pilottihankinta - Case Heka

kaksi miestä

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Helsingin kaupungin asunnot Oy

Hankinnan kohde
Hekan erityisasumisen kohteiden (lähes 40 kohdetta) pihojen hoitourakka vuosille 2019-2020. Sopimusta voidaan
jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahdella optiovuodella vuosille 2021-2022.

Hankinnan arvo
500 000 euroa

Hankinnan tavoite
Pilottihankinnan tavoitteena oli tuoda kestävyysvaatimuksia pihojen hoidon hankintaan, ja ottaa ne myöhemmin käyttöön kaikissa Hekan kunnossapitohankinnoissa.  Mukana on sekä ekologisen että sosiaalisen kestävyyden kriteereitä. Vaatimukset haluttiin määrittää siten, etteivät ne karsisi tarjoajia.

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat
Pilottihankinnan kilpailutuksen konsulttina toimi Ramboll Finland Oy, joka vastaa urakan valvonnasta ja vaatimusten toteutumisesta.

Hankinnan taustaa
Hoitourakan kilpailutuksen suunnittelu aloitettiin vuonna 2018. Pilottihankintaan kuuluu kaksi hoitokautta (2019-2020) sekä kaksi optiovuotta.

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet
Hankinnassa edellytettiin seuraavia kestävän viherkunnossapidon näkökulmia:

 1. Glyfosaatin käyttökielto urakka-alueella 
 2. Eloperäisen jätteen määrän vähentäminen 
 3. Päästövaatimukset urakassa käytettäville koneille  
 4. Sosiaalinen osallistava toiminta.

Sosiaalinen kestävyys huomioitiin hankinnassa osallistamalla kiinteistöjen asukkaita pihojen hoitoon. Osallistavaa toimintaa on järjestetty kolmessa kohteessa kunkin hoitokauden aikana. Erityisasumisen yksiköiden asukkaat ja henkilökunta ovat muun muassa istuttaneet kasveja, ja heille on järjestetty oheistoimintaa pihanhoidon lisäksi.

Lue lisää hankinnan osallistavasta toiminnasta Viherympäristöliiton lehtijutusta: Pihojen hoitourakka osallistaa asukkaita Kesy-hengessä (pdf).

Pilottiprojektissa asetettiin muun muassa seuraavia vaatimuksia urakoitsijalle:

 • Yritys noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä (mm. kemikaaliluettelo, kasvinsuojeluaineluettelo, käyttöturvallisuustiedotteet)
 • Yrityksellä on ympäristöohjelma, joissa organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen (mm. koneet, energian kulutus, kemikaalit, jätteet, ilman laatu, pohjavedet, luonnon monimuotoisuus)
 • Vaatimukset koneille:
  •  Työkoneille minimipäästöluokitukset (henkilö- ja pakettiautot sekä kuorma-autot EURO5 ja työkoneiden Stage-luokitus)
  • Biohajoavien moottorihydrauliöljyjen käyttö
  • Suositaan sähkökäyttöisiä työkoneita ja -laitteita
 • Yrityksellä on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätesäädösten mukaisesti (keskeisellä sijalla jätteiden määrän vähentäminen, lajittelu, uudelleenkäyttö ja kierrätys)
 • Jätteiden määrän raportointi jakeittain kolme kertaa vuodessa
 • Kasvijätteen hyödyntäminen hoitokohteissa (vuosittain selvitys jätteen käytöstä viidestä kohteesta)
 • Yritys noudattaa kasvinsuojeluaineiden käytön määräyksiä ja huolehtii, että kaikilla aineiden käyttäjillä on TUKESin hyväksymä voimassa oleva kasvinsuojeluaineiden käyttäjän tutkinto. Glyfosaatin käyttö on kielletty hoitoalueilla
 • Osallistava toiminta (3 kohteessa/vuosi)

Mahdolliset haasteet
Eloperäisen jätteen määrän vähentämisen seuraaminen on ollut haasteellista, sillä jätemääristä ei ole aiemmin kerätty vertailukelpoista tietoa. Tavoitteessa ei ole päästy merkittäviin tuloksiin. Urakan aikana kasvijätteestä on pidetty kirjaa, ja määriä verrataan urakan aikana. Jätemäärien seurantaa kehitetään tulevissa hankinnoissa.

Hyödyt/ Tulokset /Vaikutukset
Urakassa on onnistuttu erityisesti glyfosaatin käyttökiellon, koneiden päästövaatimusten sekä sosiaalisen osallistavan toiminnan osalta. Kestävän viherkunnossapidon vaatimuksia on seurattu konsultin toimesta sekä urakan kokouksissa.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet
Ympäristökriteerit otetaan huomioon kaikissa kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa, ja uusia kriteereitä kehitetään jatkuvasti. Pilottihankinnan muotoiluja kestävän kunnossapidon kriteereistä sovelletaan valmistelussa olevien hoitourakoiden kilpailutuksiin. Kokemusten perusteella kriteereitä on tarkennettu ja tiukennettu.

Heka on laatinut pihojen suunnittelulle ja hoidolle sekä kunnossapidolle tarkistuslistat, joilla voidaan varmistaa, että kestävyyskriteerit otetaan huomioon tulevissa hankinnoissa.

Kestävä pihojen suunnittelu Hekassa

Kestävä pihojen hoito ja kunnossapito Hekassa

Keinot kiertoon
Kestävän pihojen suunnittelun ja hoidon periaatteet otetaan käyttöön kaikilla Hekan pihoilla.

Lisätietoja
Viherympäristöliiton julkaisu: KESY osana hoitourakkaa - Suunnitelmallisuutta ja seurantaa
Hekan uutinen: Uudet, kestävät pihojen suunnittelun ja hoidon periaatteet käyttöön kaikilla pihoilla

Yhteyshenkilö

Marika Nyyssönen
Ympäristöpäällikkö
Helsingin kaupungin asunnot Oy
marika.nyyssonen@hekaoy.fi 
09 5767 4913

tags