Lukutorin päästöttömän työmaan pilottihankinta – Case Espoon kaupunki

kaksi miestä

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Espoon kaupunki, kaupunkitekniikan keskus 

Hankinnan kohde
Kyseessä on Lukutorin rakentamisurakka, joka toteutetaan mahdollisimman päästöttömänä työmaana. Lukutorin urakka on päästötön työmaa -konseptin ensimmäinen pilotti Espoossa.

Hankinnan arvo 
896 000 euroa (alv 0%) 

Hankinnan tavoite
”Päästötön työmaa” on konseptin tavoite, ja tämä on sen ensimmäinen vaihe, jossa aloitetaan kehitystyö päästövähennyksien aikaansaamiseksi. Konseptissa siirrytään työmailla vaiheittain pois fossiilisista polttoaineista ja pidemmällä aikavälillä saavutetaan laskennallinen päästöttömyys. 

Päästötön työmaa -konseptin pilotti aloittaa päästövähennysten aikaansaamisen kehitystyön infratyömailla. Tarkoituksena on toimia hyvässä yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa ja tarjota myös kaupungin puolelta tietoa ja tukea uusien toimintatapojen löytämiseen. Hyväksi todetut käytänteet otetaan asteittain käyttöön kaikille Espoon rakennustyömaille. Tässä päästötön työmaa –konseptin pilotissa tullaan tarkastelemaan erityisesti työmaalla käytettävien koneiden suoria päästöjä ja niiden vähentämismahdollisuuksia vähäpäästöisten ja sähköisten työkoneiden avulla. Lukutorin työmaalla käytetään uusiutuvia ei fossiilisia käyttövoimia, kuten biodieseliä, biokaasua, vetyä ja vihreää sähköä, siten kuin Päästöttömän työmaan suunnitelmassa tai sen ohjeessa on edellytetty. 

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat 
Espoon kaupunkitekniikan urakkahankinta ja rakennushankkeen johto, EU-rahoitteinen Hiilineutraalit ja Resurssiviisaat Yritysalueet HNRY-hanke, Ramboll Finland Oy.

Hankinnan taustaa 
Urakka käsittää jo osittain rakennettujen Lukutorin, Suurpellon Puistokadun osan ja Henttaan Puistokadun Lukutorin kohdan valmiiksi rakentamisen. Kohde sijaitsee Suurpellossa Henttaan kaupunginosassa. Hankkeessa poistetaan nykyinen asfaltointi, uusitaan aukion pintakerrokset, tarkistetaan aukion tasausta, tehdään pieniä vesijohto- ja kaapelimuutoksia varautuen jatkossa kioskitoimintaan. Lisäksi tehdään laajoja kiveyspintoja ja kasvillisuusalueita. Työalueeseen kuluu myös risteävien ja liittyvien katujen työt rakenteiden liittämisen edellyttämässä laajuudessa.

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu
Kaupunki järjesti tiistaina 10.3.2020 markkinavuoropuhelun, jossa suunniteltiin infraurakan kilpailutuksen kriteerejä yhdessä urakoitsijoiden kanssa. Markkinavuoropuhelussa oli mukana Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien edustajien lisäksi asianosaisten yritysten ja organisaatioiden (esim. Ympäristöministeriö, Rakli ry.) edustajia. Tilaisuuden järjesti Espoon ympäristökeskus ja kaupunkitekniikka osana EU-rahoitteista Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet (HNRY)-hanketta. 

Markkinavuoropuhelun lisäksi urakoitsijoilla oli mahdollisuus varata kahdenvälisiä keskusteluja kaupungin kanssa, ja näitä käytiinkin useita. 

Markkinavuoropuhelusta ja kahdenvälisistä neuvotteluista saadut hyvät tiedot, esimerkiksi urakoitsijan käytettävissä olevasta kalustosta, huomioitiin, jotta varmistettiin vähimmäiskriteereiltään tiukka mutta kuitenkin realistinen tarjouspyyntö.  

Käytössä oli siis vähimmäiskriteerit, eikä urakkatarjousten pisteytystä sähkökäyttöisistä koneista tms. lähdetty toteuttamaan julkisen hankintalain ja vertailtavuus-/tasapuolisuushaasteiden vuoksi. Urakkakilpailutuksen pisteytyksen sijaan etenimme ”positiivisen kautta” tarjoamalla urakoitsijalle bonusta vähäpäästöisten työmaakoneiden käytöstä maksimissaan 30 000€. Lisäksi tarjosimme urakoitsijan käyttöön kaupungin vuokraaman sähkökäyttöisen 4,2t pyöräkuormaajan (mukana kauha, piikit ja harja). 

Lukutorin urakkakilpailutus tuotti 4 hyväksyttävissä olevaa tarjousta urakoitsijoilta, jotka myös osoittivat ympäristösuunnitelmiensa myötä tahtoa ja jo hankittuja taitoja yhteiskehittämiseen päästövähennysten aikaansaamiseksi. Urakkakilpailutuksen voitti edullisin hinta. 

Markkinavuoropuhelu eli urakoitsijoiden ja muiden sidosryhmien kuuleminen toi paljon kiitosta, ja huolellinen hankinta-asiakirjojen muokkaus päästövähennyksiä tuottavan toiminnan osalta on hyvää pohjaa jatkon suunnittelutyölle. Lukutorin päästöttömän työmaapilotin oppien myötä ympäristöasioiden huomioiminen hankintaprosessin uudistamisessa aiotaan viedä asteittain kaikkeen rakentamiseen ja urakoiden hankintaan Espoon kaupungilla.

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet

Päästöluokat:

 • Kuorma-autojen päästörajat ovat vähintään luokassa Euro VI. 
 • Työkoneiden päästöluokka on vähintään Stage IV 

Polttoaineet:

 • Työkoneet ja kuljetukset sekä lämmitys ja sähkö: biopolttoaineet (uusiutuva diesel, biokaasu) tai vihreä sähkö sekä biohajoavat hydrauliöljyt 

Koulutus:

 • Päästöttömän työmaan perehdytys: Kaikki työmaalla työskentelevät osallistuvat tilaajan järjestämään päästötön työmaa -perehdytykseen (kesto 4h) ennen urakan aloittamista. Työmaan henkilöstö pyrkii toiminnassaan edistämään päästöttömän työmaan tavoitteita. Koko urakkasuorituksen ajan työnjohdon ja vähintään 50 % työmaalla työskentelevistä henkilöistä tulee olla käynyt päästöttömän työmaan perehdytyksen. 

Bonus: 

 • Työmaalla käytettävistä yli 1,5 tn painoluokan ylittävistä sähkö- tai biokaasutyökoneista bonusta määräytyy kyseessä olevan koneen käyttötuntien perusteella 25 e/h. Bonus biokaasukuljetusajoneuvojen käytöstä on 25 snt/km tämän työmaan kuljetuksiin. Bonus työmaalla aktiivisessa käytössä olevista StageV-koneista käyttötuntien perusteella 15 e/h. Bonusta maksetaan yhteensä enintään 30 000 €. 

Päästöttömän työmaan suunnitelma: 

 • Kuvaus ympäristösuunnitelmasta 
 • Kuvaus käytössä olevasta kalustosta 
 • Kuvaus yrityksen toimintatavoista tunnistaa, vähentää ja seurata ympäristövaikutuksiaan 
 • Kuvaus käytönseurannan järjestämisestä yleistasolla 
 • Periaatteellinen kuvaus logistiikkasuunnitelmassa huomioitavista asioista 
 • Näkemys työmaan päästöjen kompensoinnista

Nämä olivat hankinnan kohteen vähimmäisvaatimuksia, jotka urakoitsijan piti osoittaa täyttävänsä, jotta urakkatarjous oli hyväksyttävissä oleva ja otettiin huomioon kilpailutuksessa.  

Ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista urakoitsijan piti toimittaa vielä yksityiskohtaisemmat suunnitelmat ja dokumentit ehtojen täyttymisestä. Urakkasopimukseen sisältyi työmaakoneiden käytön ja kiveysmateriaalikuljetusten seurantatietojen toimittaminen Espoon kaupungille.

Lukutorin päästötön työmaa pilottiurakan päästövähennystoimenpiteiden seuranta toteutetaan tavanomaisten työmaakokousten yhteydessä. HNRY-hankkeen hankekumppani Teknologian Tutkimuslaitos VTT Oy suorittaa päästölaskennan. Laskelmaan aiotaan sisällyttää Lukutorin toteutuneet työmaapäästöt ja ”Business as usual”, jotta pystymme arvioimaan toimenpiteiden vaikuttavuuden työmaatoiminnoissa.

Sopimusehdot
Urakan sopimusehdot ovat Espoon Kaupungin normaalikäytäntöjen mukaisia, muutoin kuin näiden edellä mainittujen pilottityömaan vähimmäiskriteerien osalta. 

Mahdolliset haasteet
Haasteista suurin oli sähkö- ja muiden fossiilittomia käyttövoimia käyttävien työmaakoneiden saatavuus Suomen markkinoilla. Julkisen hankintalain tiukka tulkinta tasapuolisuuden takaamisesta yrittäjille oli mietittävä ja toteutettava huolellisesti. 

Rakennussektorilla on vielä paljon tiedon ja tuen tarvetta hiilineutraalisuusasioiden toteuttamisessa.   

Hyödyt/ Tulokset /Vaikutukset 

 1. Erittäin paljon tarvittavaa sidosryhmäverkostoa, hyvää yhteiskehittämistä ja konkreettisia toimenpiteitä, mitä on toivottu ja odotettu.
 2. Päästiin tavoitteisiin edellä mainittujen asioiden osalta ja aktiivisen viestinnän tarpeellisuus huomattiin erityisesti. 
 3. Hankinnan vaikutukset ovat huomattavan positiiviset Espoon hiilineutraalisuustavoitteen kannalta. Ei vielä tässä urakassa toki, mutta opit voidaan jalkauttaa kaikkeen rakennustyömaatoimintaan. HNRY-hankkeen valmistelema Ympäristöministeriön ja kaupunkien kanssa allekirjoitettu julkisten hankintojen päästötön työmaa green deal tukee hankinnan vaikutusta ympäristön päästövähennyksiin. Sektori tarjoaa myös paljon potentiaalia alueen TKI-hankkeille ja yrityksille sekä edesauttaa muun muassa aktiivisten urakoitsijoiden mahdollisuutta kilpailuetuun. 
 4. Seurantaa on toteutettu tavanomaisten työmaakokousten yhteydessä. HNRY-hankkeen hankekumppani Teknologian Tutkimuslaitos VTT Oy suorittaa päästölaskennan. Laskelmaan aiotaan sisällyttää Lukutorin toteutuneet työmaapäästöt ja ”Business as usual”, jotta pystymme arvioimaan toimenpiteiden vaikuttavuuden työmaatoiminnoissa. 

Mahdolliset jatkotoimenpiteet
Päästötön työmaa -konseptin mukaisesti suunnitellaan ”Puhdas ja Älykäs Kera” uuden asuinalueen rakentamisen toimintaa. Huomattavan ison infrarakennusprojektin, Mankkaanlaaksontien, suunnittelussa otetaan myös pilottityömaan opit huomioon. 

Hankkijan kommentti
Tähän selvitykseen on sisällytetty Kaupunkitekniikan hankinnan huomiot Lukutorin hankinnasta. 

Keinot kiertoon 

Kyllä, sekä Espoon kaupungin eri toimialueille (Tilapalvelut, Hankinta (esikunta), Logistiikka-liikelaitos, Kestävän kehityksen yksikkö) että monistettaviksi muille julkisille hankintayksiköille.

Lisätietoja

STT:n tiedote 14.12.2020: Espoon päästötön työmaapilotti Lukutori on valmis

Yhteyshenkilö

Iina Kallio, Tekninen ja Ympäristötoimi
p. 040 509 6323 / iina.kallio@espoo.fi

tags