Innovatiivisesti hankittu, älykäs kaupunkiliikenteen tilannekuvapalvelu - Case Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto

Kuva liikenteestä

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Helsingin kaupunki

Hankinnan kohde
Pilotoinnin hankinta liikenteen tilannekuvatiedon muodostamista palvelevan datan analysoimiseksi liikennekameroiden tuottamasta datasta.

Hankinnan vaikutus
Kolmen rinnakkain toteututun pilotin avulla Helsingin kaupunki sai arvokasta tietoa ja ymmärrystä vaihtoehtoisten toteutusmallien ja kamerateknologoiden soveltuvuudesta kaupunkiliikenteen tilannetietoa palvelevan datan keräämiseksi liikennekameroista. Tuloksia on hyödynnetty tilannekuvaratkaisujen ja niihin liittyvien investointien jatkosuunnittelussa.  

Taustaa
Hankinnan taustalla oli Helsingin kaupungin älyliikenteen strategia, jossa yhdeksi kehittämiskohteeksi nostettiin ajantasaisen tilannekuvan muodostaminen kaupunkiliikenteestä.

Hankinnan tavoite
Hankinnan tavoitteena oli selvittää konkreettisten pilottien avulla, millaista dataa liikennekameroilla voidaan tuottaa ja analysoida. Ennen kuin kaupunki päättää tehdä investointeja uuden teknologian käyttöönottoon, nähtiin järkeväksi toteuttaa useiden yritysten kanssa rinnakkaisia pilotteja, joiden avulla vaihtoehtoisia toteutusmalleja voidaan vertailla. Pilotoinnit päätettiin toteuttaa julkisena hankintana, jotta kaupunki pääsee ohjaamaan niiden toteutusta ja saa käyttöönsä pilotoinnin tulostiedot.

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat (tilaajan puolelta)
Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto, hankintakeskus, Tekesin innovatiivisten hankintojen tuki, hankintakonsultit

HANKINTAPROSESSI

Markkinavuoropuhelu

Projektiin sisältyi laaja markkinavuoropuhelu. Tämä käsitti julkisen ja avoimen toimittajaseminaarin sekä mahdollisuuden kahdenvälisiin keskusteluihin kaupungin edustajien kanssa. Markkinavuoropuhelun tuloksena saatiin korvaamatonta tietoa markkinoiden valmiudesta vastata kaupungin määrittelemään tarpeeseen. Hankintamalliksi valikoitunut pilotoinnin hankinta avoimena menettelynä valittiin markkinavuoropuhelussa kerätyn tiedon perusteella.

Vertailuperusteet

Hankinta toteutettiin kiinteähintaisena kilpailutuksena, jossa toimittajat pisteytettiin ainoastaan laadullisilla vertailuperusteilla. Näihin sisältyivät (1) toiminnallisten ja teknisten vaatimusten laadullinen pisteytys (30%), tarjoajan esittämien innovatiivisten lisäominaisuuksien laadullinen pisteytys (30%), projektisuunnitelman laatu (20%) ja tarjotun henkilöstön osaaminen (20%). Koska sopimukseen ei sisälly ratkaisun tuotantokäyttöä vaan ainoastaan pilotointi, painotettiin tarjoajien kykyä viedä pilotointi läpi kehittämisprojektina sekä kyetä raportoimaan sen tulokset.

Pilottien eteneminen ja seuranta edellyttivät tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa. Pilottien toimittajat olivat tarjouksissaan esittäneet projektisuunnitelman, jossa oli esitetty myös tilaajan työpanos. Näin ollen yhteistyö tilaajan ja toimittajan kesken oli suunnitelmallista. Tilaajan työpanos oli keskeisiltä osin aineiston toimittamista, ohjausryhmätyöskentelyä ja pilottien dokumentaation kommentointia.

Hyödyt/ Tulokset

Hankinta oli onnistunut: tilaaja sai erittäin arvokasta tietoa konkreettisten pilottien avulla. Pilotoinnin toteuttaminen kolmen rinnakkaisen yrityksen vaihtoehtoisten ratkaisujen avulla tarjosi vertailevaa tietoa eri menetelmien vahvuuksista ja heikkouksista.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet  

Tuloksia on hyödynnetty Helsingin kaupungin älyliikenteen suunnittelussa ja tilannekuvaratkaisujen jatkokehittämisessä. Pilotoituja ratkaisuja ei sellaisenaan ole otettu käyttöön eikä niihin liittyviä hankintoja ole toteutettu.

Opittua

Hankintalain edellyttämä tarjoajien tasavertainen ja syrjimätön kohtelu toteutui valitussa hankintamallissa seuraavasti:

  • Avoin markkinavuoropuhelu hankinnan valmisteluvaiheessa (ml. julkinen tietopyyntö, avoin toimittajaseminaari ja kahdenkeskiset keskustelut)
  • Avoin tarjouskilpailu julkisten hankintojen ilmoitusportaali Hilmassa
  • Kolme rinnakkaista pilottia vaihtoehtoisista videoanalytiikan menetelmistä kolmen eri yrityskonsortion kanssa.
  • Jokaisen pilotin tuloksena syntyy julkinen raportti, johon tilaajalla on täydet hyödyntämisoikeudet.
  • Pilottihankkeiden loppuraportteihin sisältyy tietoa toiminnallisuuksista, suorituskyvystä ja laatutekijöistä, joita tilaaja voi hyödyntää tulevaisuudessa mahdollisten tuotantokäyttöön hankittavien ratkaisujen tarjouspyyntöjen määrittelyssä. Näiden avulla käyttöönottovaiheen kilpailutus on mahdollista toteuttaa teknologia- ja toimittajaneutraalilla tavalla.

Näiden tekijöiden avulla on pyritty varmistamaan tasavertaisuus ja syrjimättömyys sekä toteutetussa pilotointihankinnassa että tulevaisuudessa mahdollisesti tuotantokäyttöön hankittavien ratkaisujen hankinnoissa.

Keinot kiertoon

Pilotoinnin hankinnan malli on sovellettavissa myös muissa vastaavan tyyppisissä tilanteissa.

tags