Alkuperätakuiden hankinta sähkölle – CASE HUS

Sähkönsiirto voimajohdot

TAUSTATIEDOT

Hankkija
HUS kuntayhtymä 

Hankinnan kohde
Sähköenergian alkuperätakuut 

Hankinnan arvo 
alle 20 000 euroa 

Hankinnan tavoite
HUS:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. HUSin sähköenergian kulutus vuonna 2020 on arviolta 134 000 MWh, mikä vastaa noin 6 700 sähkölämmitetyn pientalon vuotuista energiankäyttöä. Alkuperätakuu varmistaa, että vuoden 2020 sähköenergian kulutusta vastaava energiantuotanto on kotimaista bioenergiaa ja että mukana ei ole fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa. Sähkön bioenergiatuotannossa hyödynnetään muun muassa metsäteollisuuden jäteliemiä, puun kuorta, sahanpurua ja puutähdehaketta. 

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat  
Hankintaan osallistuivat tilaajan puolelta HUS Tilakeskuksen edustajat.

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan taustaa 
Alkuperätakuut eivät ole suoraan sidoksissa sähköenergian hankintaan, eikä niiden hankkiminen yleensä edellytä uuden sähkösopimuksen tekemistä. HUS kilpailutti sähköenergian sopimukset erikseen, vuonna 2018 kiinteän spot-hintaisen sähkön ja vuonna 2019 sähkön hinnan suojauksen eli johdannaisten välityksen puitejärjestelyn sopimuskumppanit. Kummassakin oli kyseessä EU-hankintailmoitus. 

Alkuperätakuiden hankinta voidaan tehdä esimerkiksi vuodeksi kerrallaan halutulla/halutuilla uusiutuvan energia tuotantomuodoilla, kuten aurinkoenergia, bioenergia, tuulienergia ja vesivoima. Tuotantomuodoille voidaan asettaa myös muita erityisehtoja. Lisäksi tuotannon alkuperämaa/-t on määriteltävissä. Alkuperätakuita voidaan hankkia 1 MWh:n erissä ja eri tuotantomuotojen alkuperätakuiden kustannustaso vaihtelee markkinahintojen mukaan.

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu  
Hankinta valmisteltiin käymällä toimittajan kanssa läpi vaihtoehtoisia sähkön alkuperätakuiden tuotantomuotoja sekä markkinoiden tilannetta ja kehitystä.  

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet 
Tässä kilpailutuksessa alkuperätakuu hankittiin erikseen vuodelle 2020.

Sopimusehdot 
Toimitetulla uusiutuvan energian sertifikaatilla taataan, että HUS on hankkinut EECS (European Energy Certificate System) alaisia RES-GO (Renewable Energy Sources Guarantee of Origin) sähkön alkuperätakuita. Sertifikaatissa määritellään sovittu vuosi, jota alkuperätakuut koskevat, sovittu energiantuotannon alkuperämaa, sovittu tuotantomuoto ja alkuperätakuun kattavuus (sähköenergian vuosikulutus). Alkuperätakuut ovat Euroopan unionin Uusiutuvan Energian Direktiivin 2009/28/EC mukaisia alkuperätakuita, joilla sähkön alkuperä varmennetaan tuotetuksi täysimääräisesti uusiutuvilla energialähteillä ja ilman suoria hiilidioksidipäästöjä.

Hyödyt/ Tulokset /Vaikutukset 
Sen jälkeen, kun toimittaja oli valittu, niin oli mahdollista toimittajan tarjoamista vaihtoehdoista määrittää vielä tarkemmin energian alkuperän tuotantomuoto ja myös alue, jossa tuotanto on tapahtunut. Sähköntuotantotavaksi valittiin bioenergia ja alueeksi Suomi. Jatkossa tulevissa hankinnoissa voimme vaihtaa tuotantomuotoa esimerkiksi vuosittain. Alkuperätakuun hinta €/MWh muodostui markkinahinnasta ja välityspalkkiosta.

HUSin suorien hiilidioksidipäästöjen ja ostoenergian välillisten päästöjen aiheuttama hiilijalanjälki pienenee noin 52 prosenttia. Vuoden 2020 sähkönkulutuksen hiilijalanjälki saadaan neutraloitua hankkimalla uusiutuvan sähköenergian tuotannon alkuperätakuita HUSin kulutusta vastaava määrä. 

Hankkijan kommentti (Opittua) 
Siirtyminen hiilineutraalin sähkön käyttöön on merkittävä askel kohti HUSin hiilineutraaliustavoitetta 2030 ja samalla vastuunottoa ympäristön hyväksi. Hiilineutraalisuuden edistäminen vaatii vielä lisää kehitystyötä muun muassa energiatehokkuuteen, energian hankintaan ja omaan energiatuotantoon. 

Lisätietoja

https://www.sttinfo.fi/tiedote/husin-kuluttama-sahko-tuotetaan-nyt-bioe…

https://www.hus.fi/tietoa-meista/strategia-ja-vastuullisuus/vastuullisuus/ymparistovastuu

https://husinvuosi.fi/vastuullisuus/ymparisto/ 

Yhteyshenkilö 

Jani Valkama, HUS Tilakeskus, 050 427 1655, jani.valkama(at)hus.fi 

Lue lisää myös sähkön alkuperien hankinnasta: https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/tiet…

tags