Innovatiivisuus julkisissa hankinnoissa

""

Hankinnan kohde on innovatiivinen, kun hankinta kohdistuu kokonaan uuteen tai aiemmasta merkittävästi paranneltuun tuotteeseen tai palveluun.

Hankintaprosessiin kohdistuva innovatiivisuus taas ilmenee uudenlaisina käytäntöinä hankinnan suunnittelussa, itse hankintamenettelyn läpiviennissä tai hankinnan kohteen käyttöönotossa. Lisäksi hankintayksikkö voi sisällyttää sopimuskauteen innovatiivisuuteen kannustavia elementtejä.

Innovatiivisten hankintojen haasteena on, että innovatiivisuus voi tarkoittaa hyvinkin erilaisia asioita eri yhteyksissä. Innovatiivisuus ei olekaan välttämättä itseisarvo, vaan keskeistä on mahdollistaa uudet ratkaisut ja prosessit strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi nostaa innovatiivisten hankintojen osuus 10 prosenttiin julkisista hankinnoista hallituskauden loppuun mennessä.

Innovatiivisuus strategisena tavoitteena

Innovatiivisia hankintoja voi edistää tekemällä systemaattista yhteistyötä alan yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Hankintojen innovaatiopotentiaalin tunnistamista sekä innovatiivisuutta luovaa toimintatapaa voi johtaa ja kehittää. Markkinatuntemus ja -analytiikka sekä markkinavuoropuheluosaaminen ovat tässä keskeisiä työkaluja. Tärkeää on myös kehitysmyönteisen asenteen omaksuminen ja ketterä toiminta alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Miten innovatiivisuus kannattaa kirjata hankintoja ohjaaviin linjauksiin?

Yksi mahdollisuus kirjata innovatiivisuus hankintoja ohjaaviin strategisiin linjauksiin on esimerkiksi linjata, että innovaatiopotentiaali arvioidaan aina, kun hankinnan valmisteluvaiheessa tunnistetaan hankinnan pitävän sisällään innovatiivista potentiaalia joko tilaajan ja/tai toimittajan toiminnan suhteen. Lisää hankintojen innovaatiopotentiaalin arvioinnista voi lukea seuraavasta Keino-osaamiskeskuksen tuottamasta ohjeesta:

Hankintojen innovaatiopotentiaalin arviointiohje

Innovatiivisten hankintojen ja hankintaprosessien käyttöön voi kannustaa strategiassa esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:  

  • Nykyisten tuotteiden, palveluiden ja palveluntarjoajien toiminnassa on haasteita
  • Markkinoille on syntynyt uusia, laadullisesti parempia ja/tai kustannustehokkaampia tapoja vastata organisaation tarpeisiin
  • Organisaatio tarvitsee myös ulkopuolisia resursseja haasteensa ratkaisemiseksi. Tällöin voidaan ottaa käyttöön innovatiivisia sopimus- ja toteutusmalleja kuten allianssimalli.
  • Organisaation tehtävissä, toimintaympäristössä tai palvelujärjestelmissä tapahtuneet muutokset kannustavat uusien ratkaisujen etsimiseen

Lue lisää innovatiivisten hankintojen toteuttamisesta:

Miten tehdä innovatiivinen hankinta?