Hankintatoimen ja hankintojen analyysin työkaluja

""

Hankintatoimen analysointi 

Hankintatutka | Hansel 

Hankintatutka-palvelussa voidaan mitata itsearvioinnin ja raportoinnin avulla hankintayksiköiden hankintatoimen kyvykkyyttä eli maturiteettia. Työväline auttaa organisaatiota tunnistamaan keskeiset kehittämiskohteet sekä arvioimaan hankintatoimen hyviä käytäntöjä eri sidosryhmien näkökulmista ja suhteessa muihin organisaatioihin. “Hankintatutkailu” tapahtuu täyttämällä palvelussa kysely, jonka tulosten perusteella organisaation maturiteetin taso määrittyy. Vastaajina voivat olla hankinta-ammattilaisten lisäksi myös muut organisaation asiantuntijat ja johto. Kyselystä on kaksi versiota: lyhyt, yleiskuvan antava maturiteetin arviointi sekä pitempi, perusteellinen maturiteetin arviointi. Palvelu on ilmaisena ratkaisuna koko julkisen sektorin käytössä ja sen avulla mitataan kansallisen Hankinta-Suomen hankintastrategian  kannalta keskeisiä asioita.  

Best in Class Hankinta | Logy ry (MAKSULLINEN)  

Hankinnan kehittämisen työkalu LOGY Best in Class Hankinta sisältää itsearvioinnin, jonka tuloksena syntyvä raportti antaa kuvauksen organisaation omasta hankintatoimen tilasta. Työkalu mahdollistaa vertailun saman toimialan ja kokoluokan toimijoihin sekä itse asetettuun tavoitetasoon. Vertailuaineisto julkisen sektorin osalta on pienempi kuin julkisomisteisissa, maksuttomissa työkaluissa. Työkalu priorisoi asioita organisaation hankintatoimen kehittämiseksi.  

Hankintojen analysointi 

Tutkihankintoja.fi | Hansel 

Tutkihankintoja.fi on valtion ja kuntien avoimeen ostolaskuaineistojen julkaisuun perustuva sivusto. Kyseessä on helppokäyttöinen, kaikille avoin verkkopalvelu, joka mahdollistaa verorahoilla tehtyjen hankintojen tarkastelun eri näkökulmista. Sivusto julkaistiin syyskuussa 2017 ja silloin mukana olivat valtion tiedot. Ensimmäisten kaupunkien mukaantulo laajentaa hallinnon avoimuutta entisestään.

Handata.fi | Suomen yrittäjät 

Handata-verkkopalvelu on avoimiin ostolaskuaineistoihin, tilastokeskuksen aineistoihin ja Hilma-tietoihin perustuva hankintadatapalvelu, jonta kautta organisaation on mahdollista julkaista ostolaskuaineistonsa. Palvelu on avoin kaikille kirjautuneille käyttäjille ja tarjoaa kaikkien kuntien osalta Tilastokeskuksen datan ja sellaisten kuntien osalta tarkemman ostolaskudatan, jotka ovat ostolaskudatansa julkisesti julkaisseet. Data on valtakunnallisesti kattavampaa, mutta yksittäisten hankintayksiköiden hankintakategorioiden osalta yleisemmällä tasolla kuin Hankintapulssi- ja Tutkihankintoja.fi -palveluissa. 

Hankintapulssi | Hansel  

Hankintapulssi on hankintojen analysointijärjestelmä ostolaskudatan analysointiin. Hankintapulssissa hankintojen analysointiin hyödynnetään koko julkisen sektorin yhteistä kategoriamallia, mikä mahdollistaa myös ostolaskuaineistoon perustuvan  vähähiilisyysraportoinnin järjestelmässä. Suomen ympäristökeskuksen päästökertoimiin pohjautuvan vähähiilisyysraportoinnin avulla organisaatio voi tunnistaa, mistä tuoteryhmistä aiheutuu eniten laskennallisia päästöjä ja kohdentaa vähennystoimenpiteitä ensisijaisesti näihin hankintoihin. Hankintapulssin raportointia kehitetään myös organisaatiokohtaisten Hilma- ja Cloudia-tietojen raportointiin vuonna 2020 käynnistyneen KEINO-akatemian lukukauden myötä. Hankintapulssia voivat käyttää kaikki julkisen sektorin toimijat.