Julkisten, kestävien hankintojen edelläkävijäyhteistyö (Green Deal -sopimus)

Julkisten hankintojen hankintaperiaatteita voivat olla hinnan ja laadun lisäksi myös erilaiset innovatiiviset ja kestävät ratkaisut. Näitä on harvemmin kirjattu muihin kuin yksittäisiin hankinta-asiakirjoihin, minkä vuoksi julkisen hankkijan on vaikea osoittaa kokonaiskuvaa edistyksellisyydestään.   

Green Deal -sopimus eli "vihreä diili" on hankkijalle uusi tapa osoittaa, että sitoutuu vapaaehtoisesti tukemaan hallitusohjelman bio- ja kiertotalouden sekä energia- ja ilmastostrategisten tavoitteiden saavuttamista ja markkinoiden kehittämistä konkreettisissa hankinnoissaan. 

Hankintojen Green Deal on vapaaehtoinen, hankintoihin kohdistettu sopimus, jonka hankintayksikkö solmii valtion osapuolen kanssa. Samalla Green Deal -toiminnalla luodaan uudenlainen, hankintojen yhteistyö- ja osaamisrakenne, jossa seurataan koko hankintaprosessia ja arvioidaan vaikutukset.  

Keille hankintaperiaatteiden osoittaminen on eduksi? 

Hankintayksiköille, joilla on tahto, resurssit ja motivaatio kehittää toimintaansa ja omaksua uusia toimintamalleja lyhyellä aikavälillä, esimerkiksi suurimmat kaupungit, FISU‐ ja HINKU‐ kunnat, kiertotalouden edelläkävijäkunnat, seurakunnat, erillisalojen hankintayksiköt ja valtion hankintayksiköt.  

Miksi osoittaa kestävät hankintaperiaatteet Green Deal -sopimuksella 

Green Deal -sopimukseen osallistuvat hankintayksiköt saavat tukea hankinnan toteuttamiseen. Mikäli alla olevat hankintatarpeet ja/tai -haasteet vastaavat omiasi, sopimuksesta on hyötyä. 

 • Kestävyyden strateginen kehittäminen  

 • Elinkaariajattelun soveltaminen julkisissa hankinnoissa 

 • Tavoitteiden jalkauttaminen käytännössä 

 • Yhteistyön vahvistaminen  

 • Hankintayksiköiden välisen yhteistyön vahvistaminen. Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin.  

 • Avoimuuden ja yhteistyön mahdollistaminen tilaustoiminnan ja toimittajien välillä.  

 • Asiantuntija-apu hankintayksikölle hankinnan valmisteluvaiheeseen ja työkalujen kehittämiseen. 

 • Vaikuttavuuden arviointi ja mittaaminen 

 • Hankintojen ympäristötiedon saaminen 

 • Uusien, innovatiivisten hankintojen toimintamallien kehittäminen, jossa tavoitteet muotoillaan tulosperusteisiksi tai muutoin edelläkävijätason kriteereiksi, sekä seurattaviksi ja mitattaviksi sopimusehdoiksi.  

 • Markkinakehityksen vauhdittaminen laajan ostovoiman avulla -> Saadaan aikaan vaikuttavuutta yhteisellä toimintamallilla ja nostamalla kriteerien tasoa. 

 • Kestävien hankintaperiaatteiden näkyvyys. Green Dealin myötä syntyy näkyvyyttä kansallisesti ja kansainvälisesti. 

 

Green Deal tukee julkisen sektorin hankintayksiköiden olemassa olevia vähähiilisyyden, kiertotalouden ja resurssiviisauden tavoitteita, kestävien sekä innovatiivisten hankintojen tiekarttojen ja energiatehokkuussopimukset toimeenpanoa. Sopimus tukee hankintayksikön strategisia tavoitteita ja hankintayksikön perustyötä.  

Mitä keinoja osaamiskeskus tarjoaa? 

Koordinointi 

KEINO-osaamiskeskus vastaa koordinoinnista, tarvittavista taustaselvityksistä ja yhteisen toimintamallin kehitysprosessin sekä markkinavuoropuhelun fasilitoimisesta. 

Seuraaminen 

KEINO-osaamiskeskus seuraa hankintojen toteutumista sekä arvioi vaikutukset yhteistyössä hankintayksiköiden kanssa 

Tuki kilpailutukseen 

Green Dealeihin osallistuville hankintayksiköille KEINO tarjoaa laajaa asiantuntijapalveluaan yhteisen valmisteluvaiheen aikana sekä tukea myös kilpailutusvaiheessa.  

Näkyvyys 

KEINO-osaamiskeskus tarjoaa sopimuksen solmineille hankintayksiköille näkyvyyttä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 

Miten pääset alkuun? 

Lähetä meille viesti osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi, jossa kerrot mitkä ovat tarpeesi ja tavoitteesi. Parhaiten auttamaan kykenevä osaaja on sinuun tämän jälkeen yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse, minkä jälkeen hahmottelette yhdessä jatkoaskeleet.