Vaikuttavuus ja arviointi

Hankinnan toteuduttua ja sopimuskauden aikana on tärkeää arvioida, kuinka asetetut kestävyys- ja vaikuttavuustavoitteet toteutuvat.  

Keskeisiä kysymyksiä hankinnan onnistumisen arvioimisessa ovat esimerkiksi: 

  • Oliko vaatimusmäärittely onnistunut: onnistuivatko tarjoajat vastaamaan vaatimuksiin? Saatiinko tarjouksia riittävästi? 

  • Oliko kestävyysvaatimuksilla vaikutusta toimittajan valintaan? 

  • Millaisia vaikutuksia hankinnalla saatiin aikaiseksi asetettujen tavoitteiden näkökulmasta: Esimerkiksi saavutettiinko CO2-päästövähennyksiä tai alemmat elinkaaren aikaiset kustannukset? 

  • Mitä muuta opittiin? 

Oppeja voidaan hyödyntää niin sopimuskauden aikaisessa kehittämisessä kuin tulevissa hankinnoissa. Onnistuneita käytäntöjä voidaan seuraavaksi soveltaa myös uusiin tuoteryhmiin. Kestävien hankintojen toteuttaminen on jatkuvaa kehittämistä. 

Hankinnan tuloksista kannattaa myös viestiä sekä sisäisesti että ulkoisesti. Viestinnässä keskeistä on kertoa mitä hankittiin, mitkä olivat tavoitteet, mitä kriteerejä käytettiin, ja mitä opittiin esimerkiksi markkinavuoropuhelusta ja hankintamenettelystä. Viestiminen muille hankintaorganisaatioille mahdollistaa positiivisten vaikutusten levittämisen laajemmalle, viesti yrityksille taas kannustaa alaa kestävämpien ratkaisujen kehittämiseen jatkossakin.  

Lue lisää vaikutusten arvioinnista täältä