Kilpailutuksen toteuttaminen

Kilpailutus on innovaatiomyönteinen, kun hankintamenettely, vaatimusmäärittely ja tarjousten vertailuperusteet mahdollistavat uusien ja merkittävästi parannettujen tavaroiden ja palveluiden menestymisen tarjouskilpailussa ja/tai luovat tilaa hankintatarpeeseen vastaavien uusien ratkaisujen kehittämiselle.  

Esimerkiksi avointa menettelyä hyödyntävä hankintayksikkö voi harkita esimerkiksi seuraavia keinoja kasvattaakseen lopputuloksen innovatiivisuutta:  

  • Hankinnan kohteen ominaisuuksia määrittelevien vaatimusten sijaan asetetaan kriteereitä, jotka kohdistuvat hankinnan kohteelta odotettavaan suorituskykyyn tai toimivuuteen.  

  • Suoriteperusteisten maksujen sijaan toimittajan maksut sidotaan osin tai kokonaan tulosperusteisuuteen tai hankinnalla saavutettuun vaikuttavuuteen.  

  • Laatuvertailussa voidaan soveltaa toimialalle tai hankintayksikölle uusia, lopputuotteen laatua mittaavia kriteereitä (esimerkiksi laatulupaus hoitotyössä) 

  • Hankinnan kertakustannusten sijaan tarkastellaan hankinnan kohteen aiheuttamia kustannuksia koko elinkaaren ajalta.  

Avoimen menettelyn lisäksi innovatiivisen hankinnan toteuttamiseen voivat soveltua kilpailullinen neuvottelumenettely ja innovaatiokumppanuus sekä esikaupallinen t&k-hankinta (PCP). Lue lisää hankintamenettelyistä Julkisten hankintojen neuvontayksikön sivuilta