Vaihe 4: Sisällytä arviointiprosessin tulokset kilpailutukseen ja hankinta-asiakirjoihin

Vaikuttavuuden ennakkoarviointiprosessin aikana laaditut vaikuttavuustavoitteet ja -mittarit sekä tavat näiden seuraamiseen sisällytetään hankinnan kilpailutukseen ja tarjouspyyntöasiakirjoihin. Kilpailutuksen tavoitteena on löytää ne toimijat ja ratkaisut, jotka kykenevät vastaamaan määriteltyihin vaikuttavuustavoitteisiin. Kilpailutusprosessissa toimijoille annetaan mahdollisuus tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja määriteltyjen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Vaikutukset voidaan myös sisällyttää laatukriteereinä hankintaratkaisujen vertailuperusteisiin, esimerkiksi hankinnan ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus, teknisiä ominaisuuksia koskevat laatuvaatimukset tai toimittajaan kohdistuvat laatuvaatimukset. Tämä edellyttää kuitenkin, että määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen on tarjousvertailussa objektiivisesti arvioitavissa ja että vertailuperuste puretaan auki alakriteereiksi.

Markkinakartoitus ja markkinavuoropuhelu ovat tärkeä osa hankinnan valmistelua yleisesti mutta myös vaikuttavuuden ennakkoarvioinnin näkökulmasta. Markkinakartoituksella voidaan selvittää, mikä on markkinoiden tarjonta ja valmius vastata hankinnan suunniteltuihin tavoitteisiin ja niiden pohjalta muodostettuihin alustaviin vaatimuksiin. Markkinoiden kanssa keskusteleminen antaa arvokasta tietoa erilaisista mittaamiseen liittyvistä ratkaisuista, joiden pohjalta voidaan luonnostella ja testata suunniteltuja mittaamisen käytäntöjä myös toimittajan näkökulmasta. Potentiaalisilta tarjoajilta voidaan pyytää kommentteja siihen, miten ne kykenevät täyttämään asetettuja alustavia vaatimuksia ja mittaamiseen liittyviä sopimusehtoja.

hankinnan valmistelun vaiheita