Vaihe 2: Määrittele vaikuttavuustavoitteet ja seurattavat vaikutukset

Vaikuttavuustavoitteiden asettamista edeltää selvitys nykytilasta eli mitä palvelu tai tuote on nykyisin sisältänyt, miten sitä on tuotettu ja kuinka hyvin se on toiminut (esim. toimittajan ja tilaajan tekemät auditoinnit).

Tämän jälkeen määritellään hankinnan tavoitteet eli ne konkreettiset myönteiset vaikutukset, joita hankinnalla halutaan saavuttaa.

Keskeistä on määritellä hankinnoille sellaiset organisaation strategiaa toiminnallistavat tavoitteet, joiden syntymiseen juuri kyseisellä hankinnalla voidaan vaikuttaa ja joiden toteutumista on myöhemmin myös mahdollista seurata. On myös tärkeää tunnistaa, mihin hankinnalla voidaan vaikuttaa ja mihin tarvitaan esimerkiksi toimintatapojen tai organisaatiokulttuurin muutosta.

Tavoitteiden asettamista tukee myös tarvekartoitus, jolla varmistetaan, että hankinnalla on vankka tarveperusta, josta hankinnan avoitteet voidaan johtaa.

Hankinnan kohde voidaan määritellä haluttuina tuloksina (vaikutuksina) tietyn toteutustavan sijaan. Kun näin toimitaan, on hankintoihin käytetyt rahat helpompi ymmärtää investointeina ihmisten ja maapallon kestävään hyvinvointiin, eikä niinkään kulueränä. Olennaista on, että vaikuttavuustavoite eli hankinnalla tavoitellut hyödyt määritellään riittävän täsmällisesti. Ennalta on myös määriteltävä, miten tavoitteen saavuttamista seurataan ja mitataan. Mittaamisen ja seurannan kautta voidaan sopimuskaudella arvioida, missä määrin tavoite, eli haluttu vaikuttavuus, on toteutunut (ks. vaihe 3 ja vaihe 4).