Vaihe 1: Tunnista vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarviointitarve

Hankintojen mahdollisia vaikutuksia kannattaa tarkastella aina:

Kun valmistellaan organisaation kannalta merkittävää hankintaa

Tässä keskeisenä apuna toimii hankintojen tiekartta eli suunnitelma, jossa määritellään organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeiset hankinnat. Kun organisaatio on tunnistanut ja priorisoinut ne hankinnat ja hankintakokonaisuudet, joiden arvioidaan olevan keskeisiä ja vaikuttavimpia organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta, on näiden osalta tarpeen siirtyä hankintojen ennakkoarviointien toteutukseen.

Kun hankintaan liittyy lakisääteinen velvoite arvioida vaikutuksia ennakkoon

Esimerkiksi terveydenhuoltolaki (11. pykälä) edellyttää ihmisiin kohdistuvilta päätöksiltä vaikutusten ennakkoarviointia. Myös ympäristövaikutusten arviointi on lakisääteistä (ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017 ja maankäyttö- ja rakennuslaki 9. pykälä).

Jos tarvetta lakisääteiselle prosessille ei ole, voi organisaatio oman harkintansa mukaan arvioida vaikutuksia tarkastelemalla hankinnan mahdollisia vaikutuksia organisaatiolleen ja asiakkailleen sekä yritysten toimintaan ja kilpailukykyyn. Hankinnasta mahdollisesti aiheutuvat riskit ja epätoivotut sivuvaikutukset ovat myös tärkeitä tiedostaa arvioitaessa hankinnan vaikutuksia ennakkoon.

Kun hankinta on tulos- tai vaikuttavuusperusteinen

Kun suoritteiden tai toiminnan sijaan hankitaan vaikutuksia, on vaikuttavuuden ennakkoarviointi välttämätön toteuttaa, jotta haluttujen tavoitteiden saavuttamista voidaan arvioida määrittelemällä ennakkoon kriteerit ja mittarit, joilla haluttujen muutosten toteutumista voidaan hankinnan aikana seurata.

Kun hankinnat oleellisesti vaikuttavat:

  • palvelun käyttäjiin,
  • kansalaisiin,
  • ympäristöön,
  • organisaatioon,
  • talouteen,
  • hankintayksikköön ja/tai
  • markkinoihin.

”Vaikuttavuuden ennakkoarvioinnin tarpeellisuutta voi arvioida miettimällä, onko hankinnasta odotettavissa innovaatiopotentiaalia tai voitaisiinko hankinnalla saada aikaiseksi merkittäviä haluttuja vaikutuksia, kuten taloudellisia, ympäristöllisiä tai kansalaisiin kohdistuvia vaikutuksia.”