Esimerkki: Seurattavien vaikutusten tunnistaminen ja mallinnus

Jyväskylän nuorten syrjäytymisen ehkäisy

Seurattavien vaikutusten tunnistaminen

Erilaisista asiantuntijoista koostuva ryhmä kartoitti tekijät (luvattomat koulupoissaolot, lastensuojelun asiakkuus ja koulumenestys), jotka ennakoivat toisen asteen opintojen keskeytymistä. Koulupudokkuudesta syntyvät kustannusvaikutukset eli työelämän ulkopuolelle jääneiden nuorten aiheuttamat kustannukset (mm. työmarkkinatuki sekä toimeentulo- ja asumistuet) tulevat suoraan Jyväskylän kaupungin maksettaviksi, ja olivat siten helposti tunnistettavissa. Hyvinvointivaikutuksia eli niitä tekijöitä, jotka edesauttavat nuorten työelämään pääsyä ja ehkäisevät syrjäytymistä, oli selvästi vaikeampi löytää. Näitä ovat esimerkiksi arjenhallintaan liittyvät taidot, tukiverkosto ja työelämätaidot.

Jotta saatiin tietää, paljonko mikäkin tekijä selittää ja ennustaa toisen asteen opintojen keskeytymistä, taustatekijöitä analysoitiin rekisteritutkimuksena, jossa yhdistettiin tietoja eri tahoilta (sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä peruskoulun dataa). Analyysin teki Steamlane Oy data-analytiikan apuvälinein yhdessä Jyväskylän kaupungin ja Sitran asiantuntijoiden kanssa.

Analyysi paljasti rekisteristä löytyvät, koulupudokkuutta ennakoivat taustatekijät. Näiden pohjalta tehtiin todennäköisyysmalli, joka kuvaa, miten suurella todennäköisyydellä nuori ei saa toisen asteen koulutusta suoritettua. Tämän perusteella voidaan laskea, kuinka suuri osa tulosperusteisen hankinnan piiriin tulevista nuorista saisi toisen asteen tutkinnon suoritettua, jos hankintaa ei tehtäisi (=ennakkoarvio koulupudokkaista). Olemassa olevan tutkimuksen pohjalta voidaan arvioida, kuinka suuri osuus koulupudokkaista päätyy työelämän ulkopuolelle, ja mitä kustannuksia tästä seuraa Jyväskylälle ja koko yhteiskunnalle. Kustannukset arvioidaan henkilön koko elinkaaren yli.

Lähteet ja lisämateriaalia:

KEINOn ”Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus” -verkkokoulutuksen ”Tavoitteiden asettaminen ja vaikuttavuus”, miksi ja miten hankinnoille asetetaan tulostavoitteita

Sitran selvityksiä "Vaikuttavuuden askelmerkit"

6Aika-hankkeessa kehitetty vaikuttavuusmalli, jossa on purettu toiminnan logiikkaa auki. Mitä tavoitellaan, miksi ja mitä tulee tehdä, jotta saadaan haluttuja vaikutuksia