Esimerkki: Ennakkoarviointitarpeen tunnistaminen

Alla on esitetty esimerkki ennakkoarvioinnin tarpeen tunnistamiselle Jyväskylän nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvästä hankinnasta.

Jyväskylän nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen hankinta

Tausta 

Jyväskylän kaupungin tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä pienentämällä toisen asteen koulutuksen keskeyttäneitten määrää. Koulupudokkuus on tutkitusti yhteydessä syrjäytymisriskiin. 

Ennakkoarviointitarpeen tunnistaminen

Jyväskylä halusi puuttua toisen asteen opintojen keskeytymisen juurisyihin ja löytää ratkaisuja, joilla ehkäistään koulupudokkuutta ja sitä kautta syrjäytymistä. Kaupunki totesi, että SIB-malli, jossa hankinta tehdään tulosperusteisesti ja palvelut rahoitetaan yksityisellä pääomalla, sopisi tähän. SIB-mallissa Jyväskylä maksaa vain todennetuista vaikutuksista. 

Näin hahmottui tarve myös ennakkoarvioinnille, sillä vaikutusten hankinta edellyttää vaikutusten arvioinnin toteuttamista. Hankkijan tulee voida arvioida hankinnan vaikutuksia kohderyhmään ja kunnan talouteen: Jyväskylän on tiedettävä, mistä vaikutuksista sen kannattaa maksaa, kuinka paljon ja millä aikavälillä. Tavoitelluilla vaikutuksilla on myös suoria ja epäsuoria vaikutuksia Jyväskylän ja valtion talouteen, ja myös nämä vaikutukset arvioidaan hankinnan elinkaarihyötyjen laskennassa. 

Ennakkoarvioinnin toteuttaminen

Vaikutusten ennakkoarviointi tehtiin yhteistyössä Jyväskylän kaupungin, Sitran ja Steamlane Oy:n kesken. Ennakkoarvioinnin tekemiseen osallistui Jyväskylän kaupungista usean alan substanssiasiantuntijoita, mm. sivistyksen ja perusturvan toimialoilta. Sitran asiantuntemusta hyödynnettiin SIB-mallin rakentamiseen ja taloudellisten vaikutusten mallintamiseen. Steamlane Oy puolestaan vastasi data-analytiikasta, jonka avulla selvitettiin, erilaisten taustatekijöiden vaikutuksia toisen asteen opintojen keskeytymisen todennäköisyyteen. Tarvittavan datan ja sen analysoinnin kuluista vastasivat Sitra ja Jyväskylän kaupunki yhdessä.

Lähteet ja lisämateriaalia:

Kuntaliiton opas ”Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa”

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen (IVA) - tuottaa tietoa päätösten vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Stakesin raportti aiheesta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. YVAssa hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa.

Hankintojen tiekartta on toimintatapa, jonka avulla voidaan koordinoida hankintojen kokonaisuutta, mitkä ovat organisaation kannalta strategisesti oleellisimmat ja suurimmat hankinnat tulevaisuudessa. Toimintamallissa yhdistyvät strategiset linjaukset, ennakkoarviointi sekä toiminnallistamisen alkuvaihe eli koordinointi.