Vaikuttavien hankintojen mittaaminen kiinnostaa

Palikoita joissa raketin kuva

Hankinta-Suomi ja KEINO järjestivät 3.2.2023 webinaarin vaikuttavista julkisista hankinnoista ja niiden mittaamisesta. Viiden minuutin tiiviissä esittelyissä käytiin läpi hankkeita ja työvälineitä, joilla voidaan tukea hankintojen johtamista, hankintojen suunnittelua ja seurata hankintojen vaikuttavuutta. Kehitystä tapahtuu monella rintamalla, joten tiedon jako kokemuksista ja mahdollisuuksista on äärimmäisen arvokasta.

Webinaarin yli 300 osallistujaa pääsivät myös itse tuottamaan tietoa esityksiin liittyvien Mentimeter-kyselyiden ja chat-keskustelujen kautta. Osallistujia oli laajasti eri julkishallinnon hankintayksiköistä, joten hankintojen mittaamiseen liittyvät asiat ovat selvästi ajankohtaisia joka paikassa.

Katriina Alhola Suomen ympäristökeskuksesta johdatteli aiheeseen koostaen, millaista dataa ja tietoa hankintojen mittaamiseen on käytettävissä. Mittaamisen infrastruktuuri syntyy yhdistämällä kansallisen tason keskitetyt ja hankintayksikön omat eri tietolähteet. Keinon kestävien ja innovatiivisten hankintojen mittaamiseen on saatavilla tietoa monista lähteistä | Hankintakeino.fi kuvauksen mukaisesti mittaustietoa kestävistä ja innovatiivisista hankinnoista on saatavilla hankintayksiköistä hankinta- ja ostolaskudatan ja seuranta- ja kyselytiedon kautta. Lisäksi kilpailutusjärjestelmistä ja tietoalustoista saatava big data -tieto laajentaa tietopohjaa. Erilaisten datalähteiden avulla kerätty tieto antaa suuntaa antavia arvioita siitä, mitä vaikutuksia hankinnoilla on.

Hankinta-Suomen käynnissä olevassa johdon hankintanäkymä -pilotissa koostetaan ylimmälle johdolle hankintojen kokonaiskuva ja keskeiset tunnusluvut johtamisen tueksi. Maria Röykän mukaan kokemuksia pilotista saadaan jo maaliskuun jälkeen.

Valtiokonttorin kannustaa valtionhallinnon organisaatioita laatimaan toiminnastaan vuosittaisen vastuullisuusraportin sisältäen toiminnan jalanjäljen ja kädenjäljen. Katri Kanerva kertoi, että Valtiokonttori julkaisee mukaan valtionhallinnon organisaatioiden hiilijalanjälkilaskennan tulokset vuosilta 2020–2021 vielä tämän vuoden aikana. Tulevaisuudessa selvitetään yhdessä eri toimijoiden kanssa mahdollisuuksia laajemman jalanjälkidatapankin rakentamisesta.

Hilmaan www.hankintailmoitukset.fi lisätään loppuvuodesta 2023 kilpailutuskalenteri kaikkien hankintayksiköiden käyttöön. Lotta Degerholm esitteli, miten kysynnän ja tarjonnan kohtaamispaikkana toimiva kilpailutuskalenterin tavoitteena on edistää hankintojen avoimuutta, yhteistyötä ja suunnittelua. Tärkeänä toiminnallisena tavoitteena on kilpailustukalenterin helppokäyttöisyys. Webinaarin osallistujat painottavat erityisesti kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistämisen tärkeyttä.

Hanselin Riikka Juuma valotti julkishallinnon organisaatioiden käytössä olevan strategisen johtamisen Hankintaluotsi-työkalun jatkokehitystä. Hilman kautta saavilla oleva työkalu voi jatkossa ehdottaa hankintaan esimerkiksi organisaation vastuullisuustavoitteisiin kohdistuvia toimenpiteitä hankintakategorian perusteella. Uudet ominaisuudet tarjoavat mahdollisuuksia myös tavoitteiden toteutumisen seurantaan ja mittaamiseen.

Motivan ylläpitämään uuteen kestävien julkisten hankintojen kriteeripankkiin kerätään kriteerejä tämän vuoden aikana. Uutta, nykyisen tietopankin korvaavaa palvelua aletaan laajemmin markkinoida tammikuussa 2024. Suvi Salmelan esittelemä uusi kriteeripankki on osa KEINOn työkaluvalikoimaa. Webinaarin osallistujien näkemykseen mukaan tällä hetkellä kaivattaisiin kriteerejä erityisesti palvelu- ja asiantuntijahankintoihin.  

Timo Rantanen kertoi Hilman vaikuttavuuden tilastotiedoista, joita on kysytty hankinta- ja jälki-ilmoituksilla alkuvuodesta 2022 lähtien. Oman organisaation ilmoittamia tietoja voi tarkastella www.hankintailmoitukset.fi sivulta. Vaikuttavina  tilastotietoina vuodelta 2022 kuultiin, että 29,7 %:ssa hankinnoista on innovatiivisia seikkoja ja 32,4 %:ssa edistetään luonnon monimuotoisuutta. Code of Conduct -ehto on 20,2 %:ssa hankinnoista ja työllistämisehto on sisältynyt 137 hankintaan ja työ- ja oppisopimuspaikkoja on syntynyt hankintayksiköiden arvion mukaan 418 kappaletta. Valtiokonttori valmistelee myös tilannekuvaraportteja www.tutkihankintoja.fi -sivuille.

Hanselin raportointi- ja analysointipalvelu Hankintapulssi kokoaa organisaation hankintatietoa yhteen paikkaan. Tapio Koivisto esitteli, miten organisaation hankintojen vastuullisuustietoja voi palvelussa tarkastella yhteishankintoihin, Hilma-tietoihin tai ostolaskuperusteiseen hiilijalanjälkilaskelmaan perustuen. Hiilijalanjälkilaskentaa käytetty laajasti myös KEINOn toiminnassa, ja sen kehitys jatkuu edelleen. Hankintapulssi oli webinaariosallistujien keskuudessa Mentimeter-kyselyn mukaan yleisin ostolasku- ja hankintadatan tarkastelupaikka.

Hankintojen big data -maailma avautui Hanselin Mika Hännisen puheenvuorossa. Hakubotti-palvelu on koonnut kilpailutus- ja tarjouspyyntömateriaaleja, ja avainsanojen ja sääntöjen avulla voidaan mitata vastuullisuuden ja innovatiivisuuden teemoja kansallisella, hankintayksikkö- ja kriteeritasolla. KEINO-yhteistyössä valmistellaan myös kilpailutusten analysoinnin alustaa, jonne voidaan lisätä myös organisaatiokohtaista lisädataa, tämä lisää analysointimahdollisuuksia entisestään. Webinaariosallistujia kiinnosti erityisesti tarjousten analysointi hintojen ja kustannustehokkuuden näkökulmasta.

Katso tilaisuuden tallenne:

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

 

 

tags