Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Vähähiilisyyden näkökulmasta merkittävimpien hankintakategorioiden päästövähennyspotentiaalituotekortit on julkaistu

Vähähiilisyyspotentiaali

Julkisten hankintojen vähähiilisyyden näkökulmasta tietyt tuoteryhmät nousevat erityisen tärkeiksi paitsi niistä aiheutuvien päästöjen takia niin myös niihin sisältyvän merkittävän päästövähennyspotentiaalin vuoksi. Tällaisia hankintakategorioita ovat varsinkin rakennusten energia, rakentaminen, alueiden kunnossapito, ruokapalvelut, matkustaminen ja kuljetukset, sekä jotkin tavarahankinnat.

KEINO-osaamiskeskus on laatinut Syken toimesta päästövähennyspotentiaalituotekortit näille kuudelle tuoteryhmälle. Tuotekorteissa on kuvattu näiden hankintakategorioiden päästövähennyspotentiaali ja seikat, jotka vaikuttavat päästövähennyspotentiaalin toteutumiseen hankinnoissa.

Vähähiiliset julkiset hankinnat tarkoittavat sellaisia julkisia palvelu- ja tavarahankintoja sekä rakennusurakoita, jotka tuottavat elinkaarensa aikana mahdollisimman vähän kasvihuonekaasupäästöjä. Markkinoilla on jo olemassa paljon vähäpäästöisiä tuotteita ja tuoteryhmiä, joista voidaan valita vähäpäästöinen ratkaisu. Hankkija voi myös asettaa vähäpäästöisyyttä edistäviä kriteerejä kilpailutukseen.

Suomessa hankintojen suurin hiilijalanjälki syntyy lämmön, sähkön ja kaasun hankinnoista. Myös rakennusten ja alueiden rakentaminen ja kunnossapito sekä maa- ja vesirakentaminen tuottavat ison osan Suomen julkisen sektorin hankintojen ja investointien hiilijalanjäljestä.* Hiilijalanjäljen kannalta merkittäviä tuoteryhmiä ovat myös matkustaminen ja kuljetukset, elintarvikkeet ja ruokapalvelut, koneiden ja laitteiden hankinnat sekä palvelut, kuten ylläpito, siivous- ja puhdistuspalvelut. Näille tuoteryhmille on määritetty ympäristökriteerejä, joita voi hyödyntää hankinnan kilpailutuksessa ja ennen kilpailutusta tapahtuvassa tilaajan ja toimittajayritysten välisessä markkinavuoropuhelussa.
Vähähiilisyyspotentiaalilla tarkoitetaan yksittäiseen hankintaan tai koko hankintakategoriaan liittyviä päästövähennysmahdollisuuksia ja niiden suuruutta.  Julkisiin hankintoihin sisältyy päästöjen vähentämismahdollisuuksia, eli vähähiilisyyspotentiaalia, joka vaihtelee paitsi tuoteryhmien välillä niin myös tuoteryhmän sisällä ja eri ratkaisuvaihtoehtojen välillä.

Potentiaalisen päästövähennyksen suuruuteen hankinnoissa vaikuttavat päästöjen suuruusluokka ja tärkeimmät päästölähteet tuotteen, palvelun tai urakan elinkaaressa. Lisäksi hankinnan vähähiiliset vaihtoehdot, markkinoilla olevat vähähiiliset ratkaisut, olemassa olevat kriteerit, työkalut ja keinot määrittää ja todentaa vähähiilisyys ovat vaikuttavia tekijöitä. Myös hankkijan osaamisella sekä hankinnan muilla tavoitteilla ja reunaehdoilla on merkitystä.  

Päästövähennyspotentiaalituotekortit KEINOn materiaalipankissa

Lisää aiheesta KEINOn verkkosivuilla

Suomen kuntien ja maakuntien kulutusperäiset päästöt on nähtävissä Kulutus.hiilineutraalisuomi.fi -palvelussa

*Nissinen & Savolainen 2019; Kalimo ym. 2021

tags