​​​​​​​Suomen ensimmäinen julkisten hankintojen ylempi AMK-tutkinto-ohjelma käynnistyy syksyllä 2020

tutkintotodistus kuvituskuva

Metropolia ammattikorkeakoulu käynnistää ensimmäisenä Suomessa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan julkisten hankintojen tutkinto-ohjelman. Opintojen sisältö kohdistuu erityisesti julkisissa hankinnoissa tunnistettuihin osaamisen haasteisiin, joita ovat vuorovaikutus tarjoajien kanssa, hankintakokonaisuuksien strateginen suunnittelu sekä hankintojen vaikutusperusteisuus etenkin kestävyyden ja innovaatioiden näkökulmasta.

Julkisten hankintojen korkeakouluopetuksen ydinsisältönä on pitkään ollut hankintalain sisältö ja kilpailutusprosessin läpivienti. Hankintatoimen merkitys julkisorganisaatioiden tavoitteiden saavuttamisessa ja rooli kestävyystavoitteiden edistämisessä on kuitenkin noussut viime vuosina vahvasti esiin. Kestävyys- ja innovaationäkökulmien huomioiminen hankinnoissa edellyttävät mm. strategisen hankintatoimen kehittämistä. Tarvitaan johdon sitoutumista ja ymmärrystä hankintojen vaikuttavuudesta eri toimialoille ja talouteen. Tämä puolestaan asettaa vaatimuksia hankintatoimen opetukselle.

”Julkisten hankintojen opetuksessa tulee olla vahvempi painotus strategisessa johtamisessa ja markkinavuoropuhelussa, ja niiden tulisi olla hankkijan ydinosaamista. Vahvalla strategisella johtamisella varmistetaan myös resurssien riittävä allokointi hankintojen tekemiseen. Erityisesti hankintojen johtaminen ja toimintaympäristön hallinta ovat keskeisiä onnistumisen taustatekijöitä, jotka lisäävät valmiuksia tehdä innovatiivisia ja kestäviä hankintoja”, kertoo tutkintovastaava Hanna Harilainen Metropoliasta.

Kaksivuotisessa tutkinto-ohjelmassa työelämälähtöisyys on opintokokonaisuuden ydin ja siinä huomioidaan niin opiskelijoiden työkokemus kuin aikataulut.  Opetus toteutetaan sekä verkko- että lähiopetusta hyödyntäen pääosin arkena mutta ajoittain myös lauantaisin. Suuri osa opinnoista suoritetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämishanke opiskelijan omassa työyhteisössä. Lopuksi arvioidaan sitä, miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Opetuksen sisältö suunniteltiin yhteistyössä julkisten hankintojen asiantuntijoiden kanssa. Mukana 90 opintopisteen ohjelman sisältö- ja osaamistavoitteiden hahmottelussa olivat mm. KEINO-osaamiskeskuksen asiantuntijat. Lisäksi Hankinta-Suomi -foorumin valmistelutyöryhmään kuulunut Metropolia hyödynsi kansallisen hankintastrategian työstössä esiin nousseita osaamispuutteita ja sisältötarpeita opinto-ohjelman laatimisessa.

Tällä hetkellä julkishankintojen opetusta on sisällytetty ammattikorkeakouluissa liiketalouden ja/tai hankintatoimen sekä logistiikan opintoihin muutaman opintopisteen verran. Pääpaino on kuitenkin yleisesti hankintatoimessa ja toimittajamarkkinoiden hallinnassa sekä hankintalaissa. Muutamat ammattikorkeakoulut ovat rakentaneet omia opintokokonaisuuksia julkisille hankinnoille / hankintatoimelle. Esimerkiksi Seinäjoen AMK tarjoaa 10 opintopisteen Julkiset hankinnat opintokokonaisuutta ja Jyväskylän AMK:ssa voi suorittaa 30 opistopisteen Hankintaosaaja -opinnot, johon sisältyy 5 op julkisia hankintoja. Lisäksi oikeustieteellisissä tiedekunnissa voi opiskella hankintalakia kurssimuotoisesti.

”On erittäin ilahduttavaa, että kestävyys ja innovatiivisuus on huomioitu Metropolian tutkinto-ohjelmassa ja puoleemme käännyttiin sisältöä suunniteltaessa. Julkisten hankintojen painoarvoa opetuksessa sekä koulutuksen ja työelämän yhteensovittamista voidaan edistää monin tavoin.  Tällaisia ovat mm. kuntien tarjoamat opinnäytetyöt ja kehittämisprojektit julkisiin hankintoihin liittyen sekä erilaiset oppilaitosten ja julkisten toimijoiden yhteistyökokeilut. Lappeenrannan kaupunki on esimerkiksi jo pitkään tehnyt yhteistyötä ja tarjonnut kokeilualustoja alueen korkeakouluissa kehitettäville ratkaisuille”, kertoo Katriina Alhola, erikoistutkija Suomen ympäristökeskuksesta.

Haku Metropolian tutkinto-ohjelmaan aukeaa 18.3.2020. Lue lisää Metropolian sivuilta.

 

tags