Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Päästöttömät työmaat -green deal sopimus on edennyt hyvää vauhtia

kauhakuormaaja

Työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseen tähtäävä green deal -sopimus käynnistyi syksyllä 2020. Toimialalla eletään haastavia aikoja, mutta green dealin mukaiset tavoitteet ovat edenneet hyvin. Sopimukseen otetaan edelleen mukaan myös uusia organisaatioita.

Päästöttömien työmaiden green deal -sopimus tukee Suomen päästövähennystavoitteiden saavuttamista ja se on liitetty osaksi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. Green dealissa johtoryhmä seuraa vuosittain tavoitteiden toteumista ja ottaa kantaa sopimuksen päivitystarpeisiin ja lisätoimenpiteisiin.

Marraskuisessa johtoryhmän kokouksessa arvioitiin vuosille 2020–2022 asetettujen tavoitteiden tulleen pääasiassa täytetyksi ja niiden toteutuksen etenevän suunnitellusti.

– Green deal -sopimuksen mukaisia työkoneiden päästöluokkatavoitteita on otettu käyttöön laajasti. Lisäksi useat sopimukseen kuuluvat organisaatiot ovat aloittaneet fossiilivapaiden polttoaineiden käytön ja vaatimisen. Johtoryhmän keskusteluissa tunnistettiin ja tunnustettiin toimialan haastava tilanne muun muassa polttoainemarkkinoiden epävarmuuden vuoksi, mutta todettiin ettei tavoitteita ole ainakaan tässä vaiheessa tarpeen muuttaa, kertoo green dealia koordinoiva Taneli Varis Motivasta.

Tavoitteena sähkökäyttöisten työkoneiden lisääminen

Seuraava iso askel green deal -sopimuksessa on vaihtoehtoisten käyttövoimien edistäminen. Hankkijat miettivät yhteistyössä keinoja, joilla etenkin sähkökäyttöisiä työkoneita saataisiin lisättyä. Toistaiseksi käytössä on ollut yksittäisiä pienehköjä sähkökäyttöisiä koneita ja tavoitteena on seuraavaksi saada Suomeen laajamittaisemmin sähköistettyjä työmaita tai suurempia täyssähköisiä työkoneita. Tätä tavoitetta edistettiin myös KEINO-osaamiskeskuksen 23.11.2022 järjestämässä ennakoivassa työkoneiden lataamisen ja puskuriakkuratkaisujen markkinavuoropuhelussa.
 

 Sähköisten työkoneiden lataus työmailla - Ennakoiva markkinavuoropuhelu 23.11.2022 tilaisuuden materiaalit.

Osana johtoryhmän kokousta arvioitiin myös, onko green deal -sopimus toimintamuotona osoittautunut hyväksi ja jatkamisen arvoiseksi. Vaikka kehityskohteita ja toiveita toimintaan tunnistettiin, kokivat sopimukseen liittyneet organisaatiot sopimusmallin yksimielisesti hyväksi ja päästövähennystyötä tukevaksi.

– Työmaapäästöistä muiden organisaatioiden kanssa käydyt keskustelut osoittavat, että oli hyödyllistä liittyä mukaan sopimukseen jo alusta alkaen. Yhteistyö ja muiden organisaatioiden jakamat esimerkit ovat vauhdittaneet muutosta ja mahdollistaneet päästövähennyksiä tuovien ympäristövaatimusten käyttöönottoa Turussa, toteaa Turun kaupunkia johtoryhmässä edustanut projektipäällikkö Niina Ruuska.

Työ jatkuu kohti vuotta 2030

Vaikka green dealissa on jo päästy arvioimaan ensimmäisiä tuloksia, on työ vasta alkamassa. Sopimuksen tavoitteet jatkuvat vuoteen 2030 asti ja yhteistyö hankintakriteereitä kehittävissä ryhmissä jatkuu.

Seuraavina askeleina kohti vähäpäästöisiä ja päästöttömiä työmaita on fossiilivapaiden polttoaineiden käytön laajentaminen omasta kalustosta kaikkiin ostettuihin urakoihin. Tämän tavoitteen vuosi on 2025, mutta jo nyt vaatimus näkyy monessa rakentamisen urakassa. Sähköistymiseen liittyvä työ jatkuu sekä työkoneiden että työmaasähkön ja pienten työkalujen osalta.

Ensimmäiset toimijat allekirjoittivat päästöttömät työmaat green deal -sopimuksen 2020, mutta sopimukseen otetaan koko sen toimintakauden ajan mukaan uusia organisaatioita. Mukaan voivat liittyä kaikki julkiset hankkijat, jotka ovat valmiita sitoutumaan yhteistyöhön ja yhteisiin tavoitteisiin.

Yhteistyötä työmaapäästöihin liittyen tehdään myös muiden organisaatioiden kanssa ja toimialan valmiuksia kuunnellen. Osana tätä järjestetään sopimuksessa vuosittain markkinavuoropuheluita, joissa toivotaan etenkin yrityskentän äänen kuuluvan,

Päästöttömät työmaat -green deal sopimus

tags