Verkostouutinen

Oikeusministeriön raportit listaavat keinoja väärinkäytösten ja korruption torjumiseksi julkisissa hankinnoissa

Hankintojen osuus maamme bruttokansantuotteesta on noin viidennes, joten niiden taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä. Oikeusministeriö on julkaissut kaksi raporttia, joiden tarkoituksena on tehostaa korruption ennaltaehkäisyä, tunnistamista ja paljastamista. Raportit ovat osa vuosille 2016–2020 laadittua harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaa. Oikeusministeriö koordinoi ohjelman korruptionvastaista hanketta.

Harmaa talous ja hankinnat -raportti kokoaa keinoja, joilla voidaan ehkäistä korruptiota julkisissa hankinnoissa. Keinoiksi korruption ehkäisemiseksi raportti nostaa

  1. hankintaosaamisen vahvistamisen,
  2. kuntien sisäisen valvonnan kehittämisen,
  3. korruption torjunnan ottamisen osaksi sisäistä valvontaa,
  4. julkisen toiminnan yhtiöittämiseen liittyvien riskien tiedostamisen ja avoimuuden lisäämisen,
  5. julkisten hankintojen tarjoustietojen saatavuuden ja analysoinnin kehittämisen,
  6. rikosrekisteriotteiden tarkistamisprosessin tehostamisen sekä
  7. velvoitteidenhoitoselvitysten käyttömahdollisuuksien parantamisen.

Raportin mukaan keskeistä on parantaa harmaan talouden riskien tuntemusta, hankintaosaamista ja julkisen rahankäytön valvontaa ja avoimuutta.

Opas korruption ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja paljastamisen tehostamiseen,  raportti kartoittaa rikosprosessiketjussa toimiville viranomaisille konkreettisia ohjeita ja keinoja korruption tunnistamiseksi ja korruptiorikosten paljastamiseksi. Valtakunnansyyttäjänviraston julkaisemassa raportissa esitetään,

1. että kaikille rikosprosessiketjussa toimiville viranomaisille tulee järjestää koulutusta aiheesta.,

2. että koulutusta tulee lisätä niille valvontaviranomaisille, joilla on virkatehtäviensä puolesta hyvät edellytykset havainnoida ja tunnistaa korruptioepäilyyn viittaavia ilmiöitä tai tekoja.

3. että esitutkinta- ja viranomaisyhteistyötä tulee lisätä.

4. että korruptioepäilystä ilmoittavan henkilön suoja tulisi olla nykyistä selkeämpi ja että ilmoituskanavia tulee kehittää.

Suomessa korruptio on suurimmaksi osaksi piilorikollisuutta ja vain murto-osa korruptiotapauksista tulee viranomaisten tai kansalaisten tietoon. Oikeusministeriön koordinoima hanke korruption ennaltaehkäisyn, tunnistamisen ja paljastamisen tehostamiseksi on siksi korruption torjunnan kannalta keskeinen askel korruption kitkemisessä.

Lue alkuperäinen tiedote julkaistuista raporteista Oikeusministeriön internetsivuilta.